แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My sister is two years old.
They
It
He
We
She
2. The kittenis fat.
We
He
She
They
It
3. My grandmother and I are at home.
We
He
She
They
It
4. The boy can eat ice cream.
They
It
He
We
She
5. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
They
It
He
We
She
6. You and I are Friend . …………. Like football.
He
They
It
She
We
7. My cat is gray . …………. is on the roof.
We
He
They
It
She
8. The spiders are at the roof .
He
They
It
She
We
9. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
We
He
They
It
She
10. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
We
He
She
They
It
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:25:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::