แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
They
It
He
We
She
2. My sister is two years old.
He
She
We
They
It
3. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
They
She
It
He
We
4. My cat is gray . …………. is on the roof.
They
She
It
He
We
5. The kittenis fat.
They
It
He
We
She
6. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
It
He
She
They
We
7. My grandmother and I are at home.
They
She
It
He
We
8. The spiders are at the roof .
We
He
They
It
She
9. You and I are Friend . …………. Like football.
We
He
She
They
It
10. The boy can eat ice cream.
They
It
He
We
She
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:25:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::