แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. My cat is gray . …………. is on the roof.
  They
  It
  He
  We
  She
2. The kittenis fat.
  He
  She
  We
  They
  It
3. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
  We
  He
  They
  It
  She
4. My grandmother and I are at home.
  It
  He
  She
  They
  We
5. The boy can eat ice cream.
  It
  He
  She
  They
  We
6. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
  They
  She
  It
  He
  We
7. You and I are Friend . …………. Like football.
  We
  He
  They
  It
  She
8. The spiders are at the roof .
  We
  He
  She
  They
  It
9. My sister is two years old.
  We
  He
  She
  They
  It
10. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
  We
  He
  She
  They
  It
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:44:09am