แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You and I are Friend . …………. Like football.
We
He
She
They
It
2. The kittenis fat.
We
He
They
It
She
3. The boy can eat ice cream.
They
She
It
He
We
4. My cat is gray . …………. is on the roof.
We
He
They
It
She
5. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
He
They
It
She
We
6. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
We
He
She
They
It
7. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
We
He
She
They
It
8. My sister is two years old.
It
He
She
They
We
9. The spiders are at the roof .
He
She
We
They
It
10. My grandmother and I are at home.
They
She
It
He
We
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:09:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::