แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The kittenis fat.
He
They
It
She
We
2. My sister is two years old.
He
She
We
They
It
3. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
He
They
It
She
We
4. The spiders are at the roof .
They
It
He
We
She
5. My grandmother and I are at home.
We
He
They
It
She
6. The boy can eat ice cream.
It
He
She
They
We
7. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
They
It
He
We
She
8. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
He
They
It
She
We
9. My cat is gray . …………. is on the roof.
It
He
She
They
We
10. You and I are Friend . …………. Like football.
We
He
She
They
It
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:41:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::