แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Davit is a cook . ……………. Is in the kitchen.
He
She
We
They
It
2. Mother is at the bookstore. ………….. can see many books.
They
It
He
We
She
3. My sister is two years old.
They
She
It
He
We
4. The kittenis fat.
We
He
They
It
She
5. My cat is gray . …………. is on the roof.
He
They
It
She
We
6. The boy can eat ice cream.
We
He
She
They
It
7. Here are the puppies . …………. Are under the chair.
They
It
He
We
She
8. The spiders are at the roof .
He
She
We
They
It
9. My grandmother and I are at home.
He
They
It
She
We
10. You and I are Friend . …………. Like football.
They
She
It
He
We
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::