แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………….. Shirt is blue.
your
His
my
its
hers
2. ……………… are small.
Cats' tails
An elephant's ear
Bobby's hair
My brother's name
Jan's gloves
3. …………….. Is Alex.
An elephant's ear
My brother's name
Cats' tails
Bobby's hair
Jan's gloves
4. "Are these your socks ? Yes , they are …………. socks."
His
my
its
hers
your
5. …………… is big.
Jan's gloves
An elephant's ear
My brother's name
Cats' tails
Bobby's hair
6. What's …………… name ? My name's Joey.
your
His
hers
my
its
7. …………….. Is brown.
My brother's name
Bobby's hair
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
8. …………….. Are white.
My brother's name
Bobby's hair
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
9. This umbrella is ……………. .
your
His
my
its
hers
10. That is ……… tail. It is long
His
my
its
hers
your
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 26-01-21 7:36:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::