แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………….. Shirt is blue.
your
His
hers
my
its
2. ……………… are small.
My brother's name
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
Bobby's hair
3. "Are these your socks ? Yes , they are …………. socks."
your
His
hers
my
its
4. …………….. Are white.
My brother's name
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
Bobby's hair
5. …………… is big.
My brother's name
Bobby's hair
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
6. What's …………… name ? My name's Joey.
your
His
my
its
hers
7. …………….. Is brown.
An elephant's ear
My brother's name
Cats' tails
Bobby's hair
Jan's gloves
8. …………….. Is Alex.
My brother's name
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
Bobby's hair
9. That is ……… tail. It is long
His
hers
your
my
its
10. This umbrella is ……………. .
my
its
His
your
hers
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:19:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::