แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. That is ……… tail. It is long
  His
  my
  its
  hers
  your
2. …………… is big.
  Jan's gloves
  An elephant's ear
  Bobby's hair
  My brother's name
  Cats' tails
3. …………….. Is brown.
  An elephant's ear
  Bobby's hair
  Jan's gloves
  My brother's name
  Cats' tails
4. …………….. Are white.
  Cats' tails
  An elephant's ear
  Bobby's hair
  My brother's name
  Jan's gloves
5. ……………… are small.
  Jan's gloves
  An elephant's ear
  My brother's name
  Cats' tails
  Bobby's hair
6. ………….. Shirt is blue.
  your
  His
  hers
  my
  its
7. "Are these your socks ? Yes , they are …………. socks."
  His
  hers
  your
  my
  its
8. What's …………… name ? My name's Joey.
  my
  hers
  its
  His
  your
9. This umbrella is ……………. .
  my
  hers
  its
  His
  your
10. …………….. Is Alex.
  My brother's name
  Bobby's hair
  Cats' tails
  An elephant's ear
  Jan's gloves
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:55:17am