แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Are these your socks ? Yes , they are …………. socks."
its
His
hers
my
your
2. What's …………… name ? My name's Joey.
my
its
His
your
hers
3. …………….. Is Alex.
My brother's name
Bobby's hair
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
4. …………….. Is brown.
My brother's name
Bobby's hair
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
5. ……………… are small.
Cats' tails
An elephant's ear
Bobby's hair
My brother's name
Jan's gloves
6. …………….. Are white.
Jan's gloves
An elephant's ear
My brother's name
Cats' tails
Bobby's hair
7. That is ……… tail. It is long
my
hers
its
His
your
8. This umbrella is ……………. .
His
my
its
hers
your
9. …………… is big.
Jan's gloves
An elephant's ear
My brother's name
Cats' tails
Bobby's hair
10. ………….. Shirt is blue.
His
my
its
hers
your
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:05:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::