แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. …………… is big.
Cats' tails
An elephant's ear
Bobby's hair
My brother's name
Jan's gloves
2. …………….. Is Alex.
My brother's name
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
Bobby's hair
3. That is ……… tail. It is long
your
His
hers
my
its
4. …………….. Are white.
My brother's name
Cats' tails
An elephant's ear
Jan's gloves
Bobby's hair
5. …………….. Is brown.
Jan's gloves
An elephant's ear
Bobby's hair
My brother's name
Cats' tails
6. ……………… are small.
Cats' tails
An elephant's ear
Bobby's hair
My brother's name
Jan's gloves
7. What's …………… name ? My name's Joey.
its
His
hers
my
your
8. ………….. Shirt is blue.
your
His
hers
my
its
9. This umbrella is ……………. .
my
hers
its
His
your
10. "Are these your socks ? Yes , they are …………. socks."
your
His
my
its
hers
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:45:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::