แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. she ………… in the dining room .
  an
  are
  is
  am
  the
2. They ……… in the swimming pool .
  the
  am
  are
  an
  is
3. It ………… a big dog.
  an
  is
  am
  the
  are
4. I can …………. A bicycle.
  swim
  sing
  ride
  erase
  read
5. she can ………… in the swimming pool.
  erase
  ride
  read
  swim
  sing
6. I ………. at the supermarket.
  the
  am
  an
  is
  are
7. We ………… soldiers.
  am
  an
  is
  are
  the
8. We can ………… the blackboard.
  erase
  ride
  swim
  sing
  read
9. Billy can ………… a song.
  ride
  read
  erase
  swim
  sing
10. Father can ………… a newpaper.
  swim
  sing
  ride
  erase
  read
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:48:41am