แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Billy can ………… a song.
swim
read
sing
ride
erase
2. They ……… in the swimming pool .
am
an
is
are
the
3. I can …………. A bicycle.
swim
sing
ride
erase
read
4. It ………… a big dog.
an
are
is
am
the
5. We can ………… the blackboard.
erase
ride
read
swim
sing
6. she ………… in the dining room .
the
am
are
an
is
7. she can ………… in the swimming pool.
ride
swim
sing
read
erase
8. We ………… soldiers.
is
am
are
an
the
9. Father can ………… a newpaper.
erase
ride
swim
sing
read
10. I ………. at the supermarket.
the
am
are
an
is
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 4:59:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::