แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They ……… in the swimming pool .
am
are
the
an
is
2. she ………… in the dining room .
am
are
the
an
is
3. Father can ………… a newpaper.
erase
ride
swim
sing
read
4. It ………… a big dog.
an
are
is
am
the
5. I can …………. A bicycle.
swim
sing
ride
erase
read
6. We ………… soldiers.
am
are
the
an
is
7. Billy can ………… a song.
ride
read
erase
swim
sing
8. We can ………… the blackboard.
ride
read
erase
swim
sing
9. I ………. at the supermarket.
the
am
are
an
is
10. she can ………… in the swimming pool.
swim
read
sing
ride
erase
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:09:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::