แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We ………… soldiers.
am
an
is
are
the
2. They ……… in the swimming pool .
the
am
are
an
is
3. I can …………. A bicycle.
ride
swim
sing
read
erase
4. I ………. at the supermarket.
the
am
are
an
is
5. she can ………… in the swimming pool.
swim
sing
ride
erase
read
6. We can ………… the blackboard.
sing
ride
read
swim
erase
7. Father can ………… a newpaper.
ride
swim
sing
read
erase
8. she ………… in the dining room .
am
are
the
an
is
9. Billy can ………… a song.
sing
ride
read
swim
erase
10. It ………… a big dog.
an
are
is
am
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:16:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::