แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ในการทำสงครามกับพม่าคนไทยจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เพราะสาเหตุใด
ไม่มีคนบอกให้รบ
ทหารไทยไม่มีกำลังเพียงพอ
เสบียงอาหารน้อย
คนไทยรักสงบ
ทำเลอยุธยาเหมาะแก่การตั้งรับ
2. สงครามช้างเผือกเป็นสงครามระหว่างใครกับใคร
สมเด็จพระเจ้าตากสินกับบุเรงนอง
พระเจ้าอังวะกับพระมหาธรรมราชา
บุเรงนองกับพระมหาจักรรดิ
นันทบุเรงกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
บุเรงนองกับพระเจ้าเอกทัศน์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสมัยใด
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1
เจ้าชายรณฤทธิ์
สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
สมเด็จพระรามราชาธิราช
เจ้าสามพพระยา
4. ก่อนที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยต้องตีเมืองใดให้ได้ก่อน
เชียงใหม่-ตะนาวศรี
เชียงใหม่-เมาะตะมะ
มะริด- ตะนาวศรี
มะริด- เมาะตะมะ
เชียงใหม่- ศรีสัตนาคนหุต
5. อาณาจักรใดต่อไปนี้มีความสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดสมัยอยุธยา
พม่า
ล้านนา
เขมร
ล้านช้าง
ขอม
6. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยใด
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2
เจ้าชายรณฤทธิ์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระรามราชาธิราช
เจ้าสามพพระยา
7. ผู้นำเขมรคนใดที่สมเด็จพระนเรศวรจับมาประหารชีวิต
นักองค์ตน
เจ้าชายรณฤทธิ์
พระเจ้าอู่ทอง
นักพระสัฏฐา
นักองค์เอง
8. ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งแรกเพราะสาเหตุใด
พม่าอยากได้ไทยเป็นเมืองขึ้น
ทั้งพม่าและอยุธยาต้องการเชียงใหม่เป็นประเทศราช
อยุธยาต้องการขยายเมืองไปยังเมาะตะมะและหงสาวดี
พม่าตามตีมอญเข้ามาเมืองเชียงกราน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา
พม่าอยากได้อาหาร
9. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดในสมัยใด
สมเด็จพระเพทราชา
สมเด็จพระรามราชาธิราช
เจ้าชายรณฤทธิ์
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3
เจ้าสามพพระยา
10. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองใด
เมืองตะมะ
อังวะ
เมืองแครง
ล้านช้าง
เมืองมะริด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:05:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::