แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สงครามช้างเผือกเป็นสงครามระหว่างใครกับใคร
  สมเด็จพระเจ้าตากสินกับบุเรงนอง
  พระเจ้าอังวะกับพระมหาธรรมราชา
  บุเรงนองกับพระมหาจักรรดิ
  นันทบุเรงกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  บุเรงนองกับพระเจ้าเอกทัศน์
2. ผู้นำเขมรคนใดที่สมเด็จพระนเรศวรจับมาประหารชีวิต
  นักองค์เอง
  นักองค์ตน
  เจ้าชายรณฤทธิ์
  นักพระสัฏฐา
  พระเจ้าอู่ทอง
3. ในการทำสงครามกับพม่าคนไทยจะตั้งรับเป็นส่วนใหญ่เพราะสาเหตุใด
  คนไทยรักสงบ
  ทำเลอยุธยาเหมาะแก่การตั้งรับ
  ทหารไทยไม่มีกำลังเพียงพอ
  ไม่มีคนบอกให้รบ
  เสบียงอาหารน้อย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสมัยใด
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่1
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  เจ้าชายรณฤทธิ์
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1
  เจ้าสามพพระยา
5. ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งแรกเพราะสาเหตุใด
  พม่าตามตีมอญเข้ามาเมืองเชียงกราน ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา
  อยุธยาต้องการขยายเมืองไปยังเมาะตะมะและหงสาวดี
  พม่าอยากได้ไทยเป็นเมืองขึ้น
  ทั้งพม่าและอยุธยาต้องการเชียงใหม่เป็นประเทศราช
  พม่าอยากได้อาหาร
6. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองใด
  เมืองตะมะ
  เมืองมะริด
  อังวะ
  เมืองแครง
  ล้านช้าง
7. อาณาจักรใดต่อไปนี้มีความสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดสมัยอยุธยา
  พม่า
  ล้านช้าง
  ขอม
  ล้านนา
  เขมร
8. ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยใด
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  เจ้าชายรณฤทธิ์
  เจ้าสามพพระยา
9. ก่อนที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยต้องตีเมืองใดให้ได้ก่อน
  เชียงใหม่- ศรีสัตนาคนหุต
  เชียงใหม่-เมาะตะมะ
  มะริด- ตะนาวศรี
  มะริด- เมาะตะมะ
  เชียงใหม่-ตะนาวศรี
10. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสิ้นสุดในสมัยใด
  สมเด็จพระรามราชาธิราช
  เจ้าชายรณฤทธิ์
  เจ้าสามพพระยา
  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3
  สมเด็จพระเพทราชา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:21:07am