cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ธัญพืชชนิดใดที่ปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่นในยุปโรป
2. ทวีปยุโรปมีอาณาเขตภาคพื้นทวีปใดยาวที่สุด
3. คำว่า ยูเรเชีย หมายถึงดินแดนส่วนใด
4. ประเทศใดในยุปโรปที่มีชื่อเสียงทางด้านเลี้ยงโคนม
5. เจ้าพระยาวิไชเยนทร์ช่วยเหลือทางอยุธยามากที่สุดด้านใด
6. แม่น้ำสายใดได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ถ่านหิน
7. บริเวณที่มีปลาชุกชุมของยุโรปคือบริเวณใด
8. เพราะเหตุใดชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว
9. ยอดเขาแอลบรูส ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อยู่ในเทือกเขาใด
10. แม่น้ำสายใดจัดว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติในทวีปยุโรป
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 10 Dec 2023 4:52:28pm
Open source: github.com / view answer / view no answer