แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่
"24,28"
"37,31"
"12,14"
"8,12"
"16,22"
2. ถ้ามีส้ม 10 ผล แบ่งให้เด็ก 2 คน จะได้คนละกี่ผล
5
6
4
10
8
3. 42-65=?
-32
23
0
-23
32
4. ถ้ามีเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 5 คน จะได้คนละกี่บาท
12
20
15
10
30
5. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 - 100 มีทั้งหมดกี่ตัว
21ตัว
22ตัว
25ตัว
24ตัว
23ตัว
6. เลขใดเป็นจำนวนเฉพาะ
50
48
43
54
42
7. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
23
29
37
31
30
8. ถ้ามเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 2คน โดยให้เด็คนที่1 เป็น2เท่าของคนที่2เด็กคนที่1จะได้กี่บาท
33
66
12
15
44
9. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
24=2x2x2x3
26=2x5x5
18=2x3x3
12=2x2x3
30=2x3x5
10. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
25=3x5
27=3x3x3
6=3x2
48=2x2x2x2x3
15=3x5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:45:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::