แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
48=2x2x2x2x3
15=3x5
25=3x5
6=3x2
27=3x3x3
2. เลขใดเป็นจำนวนเฉพาะ
50
48
43
54
42
3. 42-65=?
23
-23
0
-32
32
4. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
30
29
37
31
23
5. ถ้ามีเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 5 คน จะได้คนละกี่บาท
10
20
30
15
12
6. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่
"12,14"
"16,22"
"8,12"
"24,28"
"37,31"
7. ถ้ามเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 2คน โดยให้เด็คนที่1 เป็น2เท่าของคนที่2เด็กคนที่1จะได้กี่บาท
15
44
33
12
66
8. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
12=2x2x3
26=2x5x5
30=2x3x5
24=2x2x2x3
18=2x3x3
9. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 - 100 มีทั้งหมดกี่ตัว
24ตัว
21ตัว
22ตัว
23ตัว
25ตัว
10. ถ้ามีส้ม 10 ผล แบ่งให้เด็ก 2 คน จะได้คนละกี่ผล
4
5
6
8
10
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:14:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::