แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ( 20 x 70 )/100 = ?
18
16
12
14
20
2. 212 - 38
320
120
520
174
620
3. 32 x 64
2530
2060
2048
1250
2400
4. 198 - 80
198
118
200
210
129
5. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
6000
1200
6200
3000
5400
6. 820x 4.5
3210
3690
3640
5210
1250
7. 91 x 5
500
600
455
520
400
8. 3022 x 2 = ?
6044
2233
5522
12
5100
9. 4.2x 5.3
23.42
22.35
41.25
32.46
52.6
10. 81x2
520
620
200
162
320
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:31:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::