แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 32 x 64
2048
1250
2060
2530
2400
2. 81x2
162
620
320
520
200
3. 198 - 80
198
118
200
210
129
4. 3022 x 2 = ?
12
5522
6044
2233
5100
5. 820x 4.5
5210
1250
3690
3210
3640
6. 212 - 38
320
120
620
520
174
7. ( 20 x 70 )/100 = ?
12
14
16
18
20
8. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
3000
1200
5400
6200
6000
9. 91 x 5
600
520
455
500
400
10. 4.2x 5.3
23.42
22.35
41.25
32.46
52.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:30:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::