แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 198 - 80
198
118
200
210
129
2. 820x 4.5
3210
3690
5210
1250
3640
3. ( 20 x 70 )/100 = ?
14
18
12
16
20
4. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
6200
3000
1200
6000
5400
5. 91 x 5
400
500
520
600
455
6. 3022 x 2 = ?
12
5522
6044
2233
5100
7. 212 - 38
320
120
620
520
174
8. 81x2
200
162
620
520
320
9. 4.2x 5.3
32.46
22.35
52.6
23.42
41.25
10. 32 x 64
2060
2400
2530
2048
1250
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::