แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ( 20 x 70 )/100 = ?
14
18
12
16
20
2. 820x 4.5
5210
1250
3690
3210
3640
3. 4.2x 5.3
32.46
52.6
23.42
41.25
22.35
4. 3022 x 2 = ?
2233
12
6044
5522
5100
5. ( 9000 / 5 )x3 เท่ากับเท่าใด
6000
1200
5400
6200
3000
6. 91 x 5
600
520
455
500
400
7. 212 - 38
520
174
120
320
620
8. 32 x 64
1250
2060
2400
2048
2530
9. 81x2
320
162
620
520
200
10. 198 - 80
210
118
129
198
200
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:37:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::