แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
ปริมาณสารอินทรีย์
ขนาดเม็ดดิน
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
สารอนินทรีย์
2. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
อากาศในดิน
ซากพืชซากสัตว์
ความพรุน
3. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
สารอนินทรีย์
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
ฮิวมัส
อินทรีย์วัตถุ
หิน
4. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
องค์ประกอบของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
สีของดิน
เม็ดดิน
ความพรุน
5. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
ซากพืชซากสัตว์
สีของเนื้อดิน
ขนาดของเม็ดดิน
ความพรุน
การร้าว
6. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
เม็ดดินขนาดใหญ่
ถูกหมดทุกข้อ
สีเข้ม
ซากพืชซากสัตว์
7. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
ถูกหมดทุกข้อ
จุลินทรีย์
สภาพดินฟ้าอากาศ
น้ำ
อุณหภูมิ
8. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
อากาศในดิน
อินทรีย์วัตถุ
ถูกหมดทุกข้อ
ช่องว่างในดิน
ขนาดเม็ดดิน
9. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
ดินเหนียว
หินและแร่
วัตถุต้นกำเนิดดิน
มีด
จอบ
10. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
สารอนินทรีย์
สารอินทรีย์
อากาศ
มีดดาบ
น้ำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:35:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::