แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
  สารอนินทรีย์
  ช่องว่างทั้งหมดในดิน
  การถ่ายเทน้ำและอากาศ
  ขนาดเม็ดดิน
  ปริมาณสารอินทรีย์
2. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
  อินทรีย์วัตถุ
  ถูกหมดทุกข้อ
  ช่องว่างในดิน
  ขนาดเม็ดดิน
  อากาศในดิน
3. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
  ความพรุน
  ความหนาแน่น
  สารอนินทรีย์
  ซากพืชซากสัตว์
  อากาศในดิน
4. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
  ซากพืชซากสัตว์
  สีของเนื้อดิน
  ขนาดของเม็ดดิน
  ความพรุน
  การร้าว
5. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
  ลักษณะเนื้อดิน
  สีของดิน
  ความพรุน
  องค์ประกอบของดิน
  เม็ดดิน
6. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
  สารอนินทรีย์
  อินทรีย์วัตถุ
  หิน
  วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
  ฮิวมัส
7. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
  ถูกหมดทุกข้อ
  จุลินทรีย์
  สภาพดินฟ้าอากาศ
  น้ำ
  อุณหภูมิ
8. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
  มีดดาบ
  อากาศ
  สารอนินทรีย์
  สารอินทรีย์
  น้ำ
9. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
  มีต้นหญ้าเล็กน้อย
  เม็ดดินขนาดใหญ่
  ซากพืชซากสัตว์
  ถูกหมดทุกข้อ
  สีเข้ม
10. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
  จอบ
  หินและแร่
  มีด
  ดินเหนียว
  วัตถุต้นกำเนิดดิน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:54:01am