แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
อากาศในดิน
อินทรีย์วัตถุ
ขนาดเม็ดดิน
ถูกหมดทุกข้อ
ช่องว่างในดิน
2. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
สภาพดินฟ้าอากาศ
อุณหภูมิ
น้ำ
ถูกหมดทุกข้อ
จุลินทรีย์
3. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
น้ำ
สารอินทรีย์
อากาศ
มีดดาบ
สารอนินทรีย์
4. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
ฮิวมัส
สารอนินทรีย์
อินทรีย์วัตถุ
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
หิน
5. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
ซากพืชซากสัตว์
สีของเนื้อดิน
ขนาดของเม็ดดิน
ความพรุน
การร้าว
6. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
สีเข้ม
เม็ดดินขนาดใหญ่
ซากพืชซากสัตว์
ถูกหมดทุกข้อ
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
7. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความพรุน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
ซากพืชซากสัตว์
อากาศในดิน
8. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
สีของดิน
ความพรุน
เม็ดดิน
องค์ประกอบของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
9. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
จอบ
หินและแร่
มีด
ดินเหนียว
วัตถุต้นกำเนิดดิน
10. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
ปริมาณสารอินทรีย์
สารอนินทรีย์
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
ขนาดเม็ดดิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:37:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::