แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
ลักษณะเนื้อดิน
สีของดิน
ความพรุน
องค์ประกอบของดิน
เม็ดดิน
2. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
สารอนินทรีย์
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
ฮิวมัส
อินทรีย์วัตถุ
หิน
3. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
การร้าว
สีของเนื้อดิน
ขนาดของเม็ดดิน
ความพรุน
ซากพืชซากสัตว์
4. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
อากาศในดิน
อินทรีย์วัตถุ
ขนาดเม็ดดิน
ถูกหมดทุกข้อ
ช่องว่างในดิน
5. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
สารอนินทรีย์
สารอินทรีย์
อากาศ
มีดดาบ
น้ำ
6. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
ขนาดเม็ดดิน
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
ปริมาณสารอินทรีย์
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
สารอนินทรีย์
7. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความพรุน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
ซากพืชซากสัตว์
อากาศในดิน
8. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
เม็ดดินขนาดใหญ่
ถูกหมดทุกข้อ
สีเข้ม
ซากพืชซากสัตว์
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
9. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
ถูกหมดทุกข้อ
จุลินทรีย์
สภาพดินฟ้าอากาศ
น้ำ
อุณหภูมิ
10. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
หินและแร่
มีด
ดินเหนียว
วัตถุต้นกำเนิดดิน
จอบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:16:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::