แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
อากาศในดิน
ซากพืชซากสัตว์
ความพรุน
2. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
จุลินทรีย์
สภาพดินฟ้าอากาศ
อุณหภูมิ
ถูกหมดทุกข้อ
น้ำ
3. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
จอบ
หินและแร่
มีด
ดินเหนียว
วัตถุต้นกำเนิดดิน
4. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
น้ำ
สารอินทรีย์
มีดดาบ
สารอนินทรีย์
อากาศ
5. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
ลักษณะเนื้อดิน
สีของดิน
ความพรุน
องค์ประกอบของดิน
เม็ดดิน
6. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
อินทรีย์วัตถุ
ขนาดเม็ดดิน
อากาศในดิน
ถูกหมดทุกข้อ
ช่องว่างในดิน
7. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
เม็ดดินขนาดใหญ่
ซากพืชซากสัตว์
ถูกหมดทุกข้อ
สีเข้ม
8. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
ปริมาณสารอินทรีย์
ขนาดเม็ดดิน
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
สารอนินทรีย์
9. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
ความพรุน
ซากพืชซากสัตว์
สีของเนื้อดิน
การร้าว
ขนาดของเม็ดดิน
10. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
สารอนินทรีย์
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
ฮิวมัส
อินทรีย์วัตถุ
หิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:37:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::