แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การจำแนกดินออกเป็นดินชั้นบน ดินชั้นล่างใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ
การร้าว
สีของเนื้อดิน
ขนาดของเม็ดดิน
ความพรุน
ซากพืชซากสัตว์
2. ความพรุนของดิน เกี่ยวข้องกับ
ถูกหมดทุกข้อ
ขนาดเม็ดดิน
ช่องว่างในดิน
อินทรีย์วัตถุ
อากาศในดิน
3. ขุดดินลึกลงไปจากดินชั้นล่าง จะพบสิ่งใด
หินและแร่
วัตถุต้นกำเนิดดิน
จอบ
มีด
ดินเหนียว
4. ดินชั้นบนมีลักษณะอย่างไร
สีเข้ม
เม็ดดินขนาดใหญ่
ซากพืชซากสัตว์
ถูกหมดทุกข้อ
มีต้นหญ้าเล็กน้อย
5. ดินทั่วๆ ไปไม่ประกอบด้วย
สารอินทรีย์
อากาศ
น้ำ
มีดดาบ
สารอนินทรีย์
6. การจำแนกดินออกเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทรายใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์สำคัญ
เม็ดดิน
สีของดิน
องค์ประกอบของดิน
ลักษณะเนื้อดิน
ความพรุน
7. ดินชั้นล่างมีสิ่งใดน้อยกว่าดินชั้นบน
ความหนาแน่น
สารอนินทรีย์
อากาศในดิน
ซากพืชซากสัตว์
ความพรุน
8. ความพรุนของดิน อธิบายได้ด้วย
ช่องว่างทั้งหมดในดิน
ปริมาณสารอินทรีย์
สารอนินทรีย์
การถ่ายเทน้ำและอากาศ
ขนาดเม็ดดิน
9. การสลายตัวของซากสิ่งมีชีวิต เกิดจาก
ถูกหมดทุกข้อ
อุณหภูมิ
จุลินทรีย์
สภาพดินฟ้าอากาศ
น้ำ
10. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นดิน
หิน
สารอนินทรีย์
วัตถุธาตุที่ใช้ปลูกพืช
ฮิวมัส
อินทรีย์วัตถุ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::