แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
  ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
  แผ่นดินไม่ไหว
  ควมลาดเอียง
  เกิดสึนามิ
  ลมเย็นสบาย
2. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
  ความอุดมสมบูรณ์
  การสูญเสียอินทรย์ีสาร
  วัตถุต้นกำเนิด
  ถูกหมดทุกข้อ
  อายุของดิน
3. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
  ลมเย็นสบาย
  กระแสน้ำ
  ไม่มีลม
  ไม่มีต้นไม้
  น้ำฝนน้อย
4. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
  สีเหลืองปนน้ำตาล
  สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
  สีคล้ำ หรือ ดำ
  สี แดง หรือน้ำตาล
  สีแดง หรือ น้ำเงิน
5. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
  มากกว่า8
  6 ถึง 8
  น้อยกว่า 7
  มากกว่า7
  เท่ากับ 7
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
  ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
  เก็บความชื้นได้ดี
  เป็นอาหารของพืช
  ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
  ละลายแร่ธาตุ
7. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
  อนินทรีย์วัตถุ
  ต้นกำเนิดดิน
  อินทรีย์วัตถุ
  จุลินทรีย์
  หิน
8. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
  มีหินมาก
  เนื้อดินไม่ร่วน
  มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
  มีเศษเหล็กมาก
  สีดินไม่คล้ำ
9. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วนปนทราย
  ดินร่วน
  ดินทราย
  มีเศษเหล็กมาก
  ดินเหนียว
10. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
  1ถึง5
  1ถึง14
  1ถึง10
  5ถึง9
  1ถึง6
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:07:33am