แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
ความอุดมสมบูรณ์
การสูญเสียอินทรย์ีสาร
ถูกหมดทุกข้อ
อายุของดิน
วัตถุต้นกำเนิด
2. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
อินทรีย์วัตถุ
อนินทรีย์วัตถุ
จุลินทรีย์
ต้นกำเนิดดิน
หิน
3. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
ควมลาดเอียง
เกิดสึนามิ
แผ่นดินไม่ไหว
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ลมเย็นสบาย
4. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
มีเศษเหล็กมาก
มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
สีดินไม่คล้ำ
มีหินมาก
เนื้อดินไม่ร่วน
5. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
น้ำฝนน้อย
กระแสน้ำ
ไม่มีลม
ไม่มีต้นไม้
ลมเย็นสบาย
6. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
สีเหลืองปนน้ำตาล
สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
สีคล้ำ หรือ ดำ
สี แดง หรือน้ำตาล
สีแดง หรือ น้ำเงิน
7. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
ดินร่วน
ดินทราย
ดินเหนียว
ดินร่วนปนทราย
มีเศษเหล็กมาก
8. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
มากกว่า8
6 ถึง 8
เท่ากับ 7
น้อยกว่า 7
มากกว่า7
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
เก็บความชื้นได้ดี
เป็นอาหารของพืช
ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
ละลายแร่ธาตุ
10. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
1ถึง14
1ถึง10
1ถึง5
5ถึง9
1ถึง6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:28:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::