แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
เกิดสึนามิ
แผ่นดินไม่ไหว
ลมเย็นสบาย
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ควมลาดเอียง
2. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
มีเศษเหล็กมาก
มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
มีหินมาก
เนื้อดินไม่ร่วน
สีดินไม่คล้ำ
3. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
สีเหลืองปนน้ำตาล
สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
สีคล้ำ หรือ ดำ
สี แดง หรือน้ำตาล
สีแดง หรือ น้ำเงิน
4. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
ถูกหมดทุกข้อ
วัตถุต้นกำเนิด
อายุของดิน
การสูญเสียอินทรย์ีสาร
ความอุดมสมบูรณ์
5. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
1ถึง14
1ถึง10
1ถึง5
5ถึง9
1ถึง6
6. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
อนินทรีย์วัตถุ
ต้นกำเนิดดิน
อินทรีย์วัตถุ
จุลินทรีย์
หิน
7. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
มากกว่า7
6 ถึง 8
เท่ากับ 7
น้อยกว่า 7
มากกว่า8
8. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
ดินร่วนปนทราย
ดินเหนียว
ดินร่วน
ดินทราย
มีเศษเหล็กมาก
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
ละลายแร่ธาตุ
เก็บความชื้นได้ดี
ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
เป็นอาหารของพืช
10. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
กระแสน้ำ
ไม่มีต้นไม้
น้ำฝนน้อย
ไม่มีลม
ลมเย็นสบาย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:10:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::