แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
ไม่มีต้นไม้
น้ำฝนน้อย
กระแสน้ำ
ลมเย็นสบาย
ไม่มีลม
2. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
มีหินมาก
เนื้อดินไม่ร่วน
สีดินไม่คล้ำ
มีเศษเหล็กมาก
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
เก็บความชื้นได้ดี
เป็นอาหารของพืช
ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
ละลายแร่ธาตุ
4. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
สีคล้ำ หรือ ดำ
สี แดง หรือน้ำตาล
สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
สีเหลืองปนน้ำตาล
สีแดง หรือ น้ำเงิน
5. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
5ถึง9
1ถึง10
1ถึง6
1ถึง14
1ถึง5
6. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
ถูกหมดทุกข้อ
วัตถุต้นกำเนิด
อายุของดิน
การสูญเสียอินทรย์ีสาร
ความอุดมสมบูรณ์
7. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
แผ่นดินไม่ไหว
ควมลาดเอียง
เกิดสึนามิ
ลมเย็นสบาย
8. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
6 ถึง 8
น้อยกว่า 7
มากกว่า7
เท่ากับ 7
มากกว่า8
9. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
มีเศษเหล็กมาก
ดินทราย
ดินเหนียว
ดินร่วนปนทราย
ดินร่วน
10. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
ต้นกำเนิดดิน
จุลินทรีย์
อินทรีย์วัตถุ
อนินทรีย์วัตถุ
หิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:55:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::