แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดทำให้ดินพังทลาย
ลมเย็นสบาย
เกิดสึนามิ
แผ่นดินไม่ไหว
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ควมลาดเอียง
2. ดินประเภทใดเหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด
ดินร่วนปนทราย
ดินเหนียว
ดินร่วน
ดินทราย
มีเศษเหล็กมาก
3. สารละลายที่เป็นกลางจะมี(pH)เท่าไร
น้อยกว่า 7
มากกว่า7
6 ถึง 8
มากกว่า8
เท่ากับ 7
4. กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ บอกค่าpH ในช่วงใด
5ถึง9
1ถึง6
1ถึง14
1ถึง5
1ถึง10
5. สีของดินบอกสิ่งใดแก่เราได้บ้าง
ความอุดมสมบูรณ์
การสูญเสียอินทรย์ีสาร
ถูกหมดทุกข้อ
อายุของดิน
วัตถุต้นกำเนิด
6. ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก จะมีสีอย่างไร
สีเหลืองปนน้ำตาล
สีคล้ำ หรือ ดำ
สี แดง หรือน้ำตาล
สีแดง หรือ น้ำเงิน
สีจางเม็ดดินขนาดใหญ่
7. การชะล้างพังทลายของดินเกิดจาก
กระแสน้ำ
ไม่มีลม
ลมเย็นสบาย
ไม่มีต้นไม้
น้ำฝนน้อย
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฮิวมัส
ทำให้ดินมีความเป็นกรดน้อย
เก็บความชื้นได้ดี
เป็นอาหารของพืช
ทำให้ดินมีความเป็นกรดมาก
ละลายแร่ธาตุ
9. ดินชั้นบนเป็นกรดน่าจะมีสาเหตุจากการสลายตัวของ
หิน
อนินทรีย์วัตถุ
ต้นกำเนิดดิน
อินทรีย์วัตถุ
จุลินทรีย์
10. ดินดีมีลักษณะอย่างไร
มีหินมาก
เนื้อดินไม่ร่วน
มีจุลินทรีย์ช่วยสลายซาก
มีเศษเหล็กมาก
สีดินไม่คล้ำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:51 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::