cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
2. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
3. คำนาม มีกี่ชนิด
4. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
5. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
6. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
7. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
8. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
9. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
10. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 30 May 2024 10:27:07pm
Open source: github.com / view answer / view no answer