แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
อินเดีย
เนปาล
ทิเบต
ภูฐาน
สิงคโปร
2. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
50 ปี
29 ปี
45 ปี
16 ปี
35 ปี
3. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้มีความกตัญญู
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
4. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระเยซู
นบีมุฮัมมัด
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
5. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระเทวทัตน์
พระพุทธเจ้า
6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
7. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
บ้าน
โบสถ์
พุทธาวาส
สังฆาวาส
วิหาร
8. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
9. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
ซิกต์
พราหม์
อิสลาม
10. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่ป่วย
พระที่รวย
11. สังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 3:11:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::