แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระบวชไหม่
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่รวย
2. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
เนปาล
ทิเบต
สิงคโปร
ภูฐาน
อินเดีย
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระเยซู
นบีมุฮัมมัด
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
4. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
5. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
ซิกต์
พราหม์
อิสลาม
6. สังคมศึกษา
7. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
35 ปี
50 ปี
45 ปี
16 ปี
8. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้โง่เขลา
9. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
นบีมุฮัมมัด
10. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
วิหาร
บ้าน
พุทธาวาส
สังฆาวาส
11. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระเทวทัตน์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:56:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::