cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
2. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
4. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
5. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
6. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
7. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
8. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
9. สังคมศึกษา
10. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
11. ราธะ มีความหมายว่า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 10 Dec 2023 6:32:25pm
Open source: github.com / view answer / view no answer