แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สังคมศึกษา
2. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา
3. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
ผู้มีความกตัญญู
4. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
ซิกต์
พราหม์
อิสลาม
5. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่รวย
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
6. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
35 ปี
50 ปี
45 ปี
16 ปี
7. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
8. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
พุทธาวาส
สังฆาวาส
วิหาร
บ้าน
9. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระเทวทัตน์
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
10. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
11. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:42:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::