แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พราหม์
2. สังคมศึกษา
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
4. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
5. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่ป่วย
พระที่รวย
6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันเข้าพรรษา
7. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
ภูฐาน
ทิเบต
อินเดีย
เนปาล
สิงคโปร
8. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้มีความกตัญญู
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
9. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
บ้าน
โบสถ์
พุทธาวาส
สังฆาวาส
วิหาร
10. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระเทวทัตน์
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
11. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
35 ปี
50 ปี
45 ปี
16 ปี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:48:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::