แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
ซิกต์
อิสลาม
พราหม์
คริสต์
พุทธ
2. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
3. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
พระที่มีพรรษาสูง
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
4. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
นบีมุฮัมมัด
5. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระเทวทัตน์
6. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
35 ปี
50 ปี
45 ปี
16 ปี
7. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
วิหาร
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
9. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
10. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้โง่เขลา
ผู้ฉลาดรอบรู้
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้มีความกตัญญู
11. สังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:17:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::