แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้โง่เขลา
2. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
16 ปี
29 ปี
35 ปี
45 ปี
50 ปี
3. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พราหม์
4. สังคมศึกษา
5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
6. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
7. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
พระที่มีพรรษาสูง
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
8. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระเทวทัตน์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
9. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
10. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
วิหาร
11. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 6:16:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::