แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระเทวทัตน์
2. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้โง่เขลา
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
4. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันเข้าพรรษา
5. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
ซิกต์
พราหม์
คริสต์
พุทธ
อิสลาม
6. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
7. สังคมศึกษา
8. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
พระที่มีพรรษาสูง
9. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
อินเดีย
เนปาล
ทิเบต
ภูฐาน
สิงคโปร
10. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
29 ปี
45 ปี
16 ปี
35 ปี
50 ปี
11. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
พุทธาวาส
สังฆาวาส
วิหาร
บ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::