แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
  พระเยซู
  พระพุทธเจ้า
  คุรุนานัก
  พระสารีบุตร
  นบีมุฮัมมัด
2. ราธะ มีความหมายว่า
  ผู้ฉลาดรอบรู้
  ว่าง่ายสอนง่าย
  ผู้กล้าหาญ
  ผู้มีความกตัญญู
  ผู้โง่เขลา
3. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
  สิงคโปร
  เนปาล
  ทิเบต
  ภูฐาน
  อินเดีย
4. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
  โบสถ์
  พุทธาวาส
  สังฆาวาส
  วิหาร
  บ้าน
5. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
  45 ปี
  16 ปี
  29 ปี
  50 ปี
  35 ปี
6. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
  พระพุทธเจ้า
  คุรุนานัก
  นบีมุฮัมมัด
  พระเยซู
  พระสารีบุตร
7. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
  พระบวชไหม่
  พระที่ป่วย
  ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
  พระที่มีพรรษาสูง
  พระที่รวย
8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
9. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
  ซิกต์
  อิสลาม
  พราหม์
  คริสต์
  พุทธ
10. สังคมศึกษา
11. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
  พระเทวทัตน์
  พระสารีบุตร
  พระโมคคัลลานะ
  พระอานนท์
  พระพุทธเจ้า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:20:32am