แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
ผู้มีความกตัญญู
2. สังคมศึกษา
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
4. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
วิหาร
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
5. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระเทวทัตน์
พระพุทธเจ้า
6. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พราหม์
7. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
50 ปี
29 ปี
45 ปี
16 ปี
35 ปี
8. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
พระที่มีพรรษาสูง
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
9. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา
10. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
นบีมุฮัมมัด
11. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
สิงคโปร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:50:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::