แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระเทวทัตน์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
2. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
3. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
สิงคโปร
4. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
คริสต์
อิสลาม
พุทธ
ซิกต์
พราหม์
5. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ผู้โง่เขลา
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
6. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
45 ปี
16 ปี
29 ปี
50 ปี
35 ปี
7. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
นบีมุฮัมมัด
8. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
9. สังคมศึกษา
10. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
พระที่มีพรรษาสูง
11. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
สังฆาวาส
โบสถ์
วิหาร
พุทธาวาส
บ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::