แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
2. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระเทวทัตน์
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
3. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
4. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
50 ปี
29 ปี
45 ปี
16 ปี
35 ปี
5. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระเยซู
นบีมุฮัมมัด
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
6. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
ภูฐาน
ทิเบต
อินเดีย
เนปาล
สิงคโปร
7. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พราหม์
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พุทธ
8. สังคมศึกษา
9. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้โง่เขลา
ผู้ฉลาดรอบรู้
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้มีความกตัญญู
10. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่รวย
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
11. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
วิหาร
บ้าน
พุทธาวาส
สังฆาวาส
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 5:31:43 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::