แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
2. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
คริสต์
อิสลาม
พุทธ
ซิกต์
พราหม์
3. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
16 ปี
29 ปี
35 ปี
45 ปี
50 ปี
4. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
ผู้มีความกตัญญู
5. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระบวชไหม่
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่รวย
6. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ทิเบต
ภูฐาน
อินเดีย
7. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระเทวทัตน์
8. สังคมศึกษา
9. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันเข้าพรรษา
10. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
วิหาร
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
11. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:29:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::