แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สังคมศึกษา
2. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
เนปาล
ทิเบต
สิงคโปร
ภูฐาน
อินเดีย
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
4. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่รวย
พระบวชไหม่
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระที่มีพรรษาสูง
5. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
วิหาร
6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันเข้าพรรษา
7. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
8. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พราหม์
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พุทธ
9. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้มีความกตัญญู
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
10. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระพุทธเจ้า
พระเทวทัตน์
11. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
50 ปี
29 ปี
35 ปี
45 ปี
16 ปี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:21:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::