แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
พุทธาวาส
สังฆาวาส
โบสถ์
บ้าน
วิหาร
2. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
45 ปี
35 ปี
16 ปี
29 ปี
50 ปี
3. สังคมศึกษา
4. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
5. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
6. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ทิเบต
ภูฐาน
อินเดีย
7. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ซิกต์
พราหม์
8. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่รวย
พระบวชไหม่
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระที่มีพรรษาสูง
9. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระเทวทัตน์
พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระพุทธเจ้า
10. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้มีความกตัญญู
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
11. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:20:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::