แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะ
พระอานนท์
พระพุทธเจ้า
พระเทวทัตน์
2. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
อินเดีย
เนปาล
ทิเบต
ภูฐาน
สิงคโปร
3. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระเยซู
พระสารีบุตร
4. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
คริสต์
ซิกต์
พราหม์
อิสลาม
พุทธ
5. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่รวย
พระที่มีพรรษาสูง
6. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันมาฆบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
7. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
คุรุนานัก
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
8. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้โง่เขลา
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
9. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
16 ปี
29 ปี
35 ปี
45 ปี
50 ปี
10. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
พุทธาวาส
สังฆาวาส
วิหาร
บ้าน
11. สังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:45:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::