แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
2. ราธะ มีความหมายว่า
ผู้โง่เขลา
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้มีความกตัญญู
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
3. สังคมศึกษา
4. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
ซิกต์
พราหม์
คริสต์
พุทธ
อิสลาม
5. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
ภูฐาน
ทิเบต
อินเดีย
เนปาล
สิงคโปร
6. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
16 ปี
29 ปี
35 ปี
45 ปี
50 ปี
7. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระบวชไหม่
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่ป่วย
พระที่รวย
8. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
สังฆาวาส
โบสถ์
วิหาร
พุทธาวาส
บ้าน
9. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระพุทธเจ้า
พระโมคคัลลานะ
พระเทวทัตน์
10. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
พระสารีบุตร
11. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 2:01:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::