แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ราธะ มีความหมายว่า
ว่าง่ายสอนง่าย
ผู้กล้าหาญ
ผู้ฉลาดรอบรู้
ผู้โง่เขลา
ผู้มีความกตัญญู
2. สังคมศึกษา
3. ใครรบเป็นผู้บวชให้แก่พระราธะ
พระโมคคัลลานะ
พระพุทธเจ้า
พระอานนท์
พระสารีบุตร
พระเทวทัตน์
4. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาพุทธ
พระสารีบุตร
คุรุนานัก
พระเยซู
พระพุทธเจ้า
นบีมุฮัมมัด
5. ศาสนาใดไม่มีการบูชารูปเคารพ
ซิกต์
อิสลาม
พราหม์
คริสต์
พุทธ
6. ข้อใดคือที่อยู่อาศัยของภิกษุ สามเณร
โบสถ์
วิหาร
บ้าน
พุทธาวาส
สังฆาวาส
7. ท่านใดคือศาสดาของศาสนาซิกต์
พระเยซู
นบีมุฮัมมัด
พระพุทธเจ้า
คุรุนานัก
พระสารีบุตร
8. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันอัฏฐมีบูชา
วันวิสาขบูชา
9. ที่ประสูติเป็นปรเทศใดในปัจจุบัน
สิงคโปร
เนปาล
ภูฐาน
อินเดีย
ทิเบต
10. พระพุทธเจ้าสั่งสอนเวลาเท่าใด
45 ปี
16 ปี
29 ปี
50 ปี
35 ปี
11. พิธีถวายสังฆทาน จะถวายแด่พรัสงฆ์ในข้อใด
พระบวชไหม่
พระที่ป่วย
ไม่เจาะจงภิกษุผู้รับ
พระที่มีพรรษาสูง
พระที่รวย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:50:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::