แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
สถานภาพ
หน้าที่
กฎหมาย
2. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
เสรีภาพ
บทบาท
หน้าที่
สถานภาพ
สิทธิ
3. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ยุวชน
เยาวชน
ผู้เยาว์
วัยเยาว์
ประชาชน
4. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กรุงเทพ
กองทัพบก
กะทรวง
ก.ท.ม.
คณะรัฐมนตรี
5. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนปริมณฑล
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด
ส่วนท้องถิ่น
6. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
เสื้อผ้า
อาคาร
อาหาร
หนังสือ
ภาษาพูด
7. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
30
18
25
15
20
8. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
นับถือศาสนา
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำงาน
ทำตามกฏหมาย
9. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
กฎหมาย
กฏศีลธรรม
วิถีประชา
จารีต
ศาสนา
10. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
วิถีประชา
จารีต
กฏศีลธรรม
กฎหมาย
ศาสนา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-11-21 6:54:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::