แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
2. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
18
20
30
25
15
3. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กะทรวง
คณะรัฐมนตรี
ก.ท.ม.
กรุงเทพ
กองทัพบก
4. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
เสื้อผ้า
อาคาร
อาหาร
หนังสือ
ภาษาพูด
5. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ยุวชน
เยาวชน
ผู้เยาว์
วัยเยาว์
ประชาชน
6. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำตามกฏหมาย
นับถือศาสนา
ทำงาน
7. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
หน้าที่
เสรีภาพ
บทบาท
สถานภาพ
สิทธิ
8. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนปริมณฑล
ทั้งหมด
9. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฏศีลธรรม
ศาสนา
กฎหมาย
วิถีประชา
10. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ศาสนา
หน้าที่
ขนบธรรมเนียม
สถานภาพ
กฎหมาย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::