แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
นับถือศาสนา
ทำตามกฏหมาย
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำงาน
2. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
3. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
ก.ท.ม.
กะทรวง
กรุงเทพ
กองทัพบก
คณะรัฐมนตรี
4. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนปริมณฑล
ทั้งหมด
5. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
อาหาร
ภาษาพูด
หนังสือ
เสื้อผ้า
อาคาร
6. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
วัยเยาว์
ยุวชน
ผู้เยาว์
เยาวชน
ประชาชน
7. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
หน้าที่
สถานภาพ
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
กฎหมาย
8. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฏศีลธรรม
กฎหมาย
วิถีประชา
9. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
18
25
15
20
30
10. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
สิทธิ
เสรีภาพ
บทบาท
สถานภาพ
หน้าที่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:34:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::