แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
เสื้อผ้า
ภาษาพูด
อาคาร
อาหาร
หนังสือ
2. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
นับถือศาสนา
ทำตามกฏหมาย
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำงาน
3. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
วัยเยาว์
ยุวชน
ผู้เยาว์
เยาวชน
ประชาชน
4. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
5. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนปริมณฑล
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด
6. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
เสรีภาพ
บทบาท
หน้าที่
สถานภาพ
สิทธิ
7. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
8. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
กฎหมาย
ศาสนา
หน้าที่
ขนบธรรมเนียม
สถานภาพ
9. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
30
18
20
25
15
10. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กรุงเทพ
คณะรัฐมนตรี
กองทัพบก
กะทรวง
ก.ท.ม.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::