แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
  เสียภาษี
  ป้องกันประเทศ
  ทำตามกฏหมาย
  นับถือศาสนา
  ทำงาน
2. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
  เสรีภาพ
  สถานภาพ
  สิทธิ
  บทบาท
  หน้าที่
3. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
  ศาสนา
  หน้าที่
  ขนบธรรมเนียม
  สถานภาพ
  กฎหมาย
4. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
  วิถีประชา
  จารีต
  กฏศีลธรรม
  กฎหมาย
  ศาสนา
5. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
  ประชาชน
  วัยเยาว์
  เยาวชน
  ยุวชน
  ผู้เยาว์
6. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
  จารีต
  กฏศีลธรรม
  ศาสนา
  กฎหมาย
  วิถีประชา
7. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
  หนังสือ
  อาหาร
  เสื้อผ้า
  อาคาร
  ภาษาพูด
8. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
  25
  15
  18
  30
  20
9. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
  กรุงเทพ
  กองทัพบก
  กะทรวง
  ก.ท.ม.
  คณะรัฐมนตรี
10. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
  ส่วนปริมณฑล
  ส่วนกลาง
  ส่วนภูมิภาค
  ทั้งหมด
  ส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:29:02am