แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กรุงเทพ
กองทัพบก
กะทรวง
ก.ท.ม.
คณะรัฐมนตรี
2. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
หนังสือ
อาหาร
ภาษาพูด
เสื้อผ้า
อาคาร
3. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
ศาสนา
4. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
ป้องกันประเทศ
ทำตามกฏหมาย
ทำงาน
นับถือศาสนา
เสียภาษี
5. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ยุวชน
ผู้เยาว์
วัยเยาว์
ประชาชน
เยาวชน
6. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
สถานภาพ
บทบาท
สิทธิ
เสรีภาพ
หน้าที่
7. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ทั้งหมด
ส่วนภูมิภาค
ส่วนปริมณฑล
ส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น
8. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
25
20
15
18
30
9. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
กฎหมาย
ศาสนา
หน้าที่
ขนบธรรมเนียม
สถานภาพ
10. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฏศีลธรรม
กฎหมาย
วิถีประชา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:26:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::