แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
เสื้อผ้า
อาคาร
อาหาร
หนังสือ
ภาษาพูด
2. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
สถานภาพ
บทบาท
สิทธิ
เสรีภาพ
หน้าที่
3. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
ก.ท.ม.
กะทรวง
กรุงเทพ
กองทัพบก
คณะรัฐมนตรี
4. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ยุวชน
เยาวชน
ผู้เยาว์
วัยเยาว์
ประชาชน
5. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฏศีลธรรม
กฎหมาย
วิถีประชา
6. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
สถานภาพ
หน้าที่
กฎหมาย
7. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
8. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนภูมิภาค
ส่วนปริมณฑล
ส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด
9. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
25
15
18
30
20
10. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
ทำงาน
ป้องกันประเทศ
นับถือศาสนา
เสียภาษี
ทำตามกฏหมาย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 10:42:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::