แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
กองทัพบก
กะทรวง
คณะรัฐมนตรี
กรุงเทพ
ก.ท.ม.
2. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
ประชาชน
วัยเยาว์
ยุวชน
ผู้เยาว์
เยาวชน
3. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
เสื้อผ้า
ภาษาพูด
อาคาร
อาหาร
หนังสือ
4. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฏศีลธรรม
ศาสนา
กฎหมาย
วิถีประชา
5. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
หน้าที่
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
กฎหมาย
สถานภาพ
6. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
กฏศีลธรรม
ศาสนา
7. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
15
18
20
25
30
8. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
นับถือศาสนา
ทำตามกฏหมาย
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำงาน
9. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
สถานภาพ
สิทธิ
เสรีภาพ
หน้าที่
บทบาท
10. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ทั้งหมด
ส่วนภูมิภาค
ส่วนปริมณฑล
ส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 1:41:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::