แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากสังคมเรียกว่า
หน้าที่
เสรีภาพ
สถานภาพ
สิทธิ
บทบาท
2. การพูดคุยเสียงดังในเวลาเรียนทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
จารีต
กฏศีลธรรม
ศาสนา
กฎหมาย
วิถีประชา
3. คนที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายอายุท่ไร
18
20
30
25
15
4. ข้อใดไม่ไช่วัฒณธรรมทางวัตถุ
หนังสือ
อาหาร
ภาษาพูด
เสื้อผ้า
อาคาร
5. กระทรวงบริหารราชการส่วนใด
ส่วนปริมณฑล
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด
6. องค์กรใดทำหน้าที่บริหารประเทศ
ก.ท.ม.
กะทรวง
คณะรัฐมนตรี
กรุงเทพ
กองทัพบก
7. ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำผิดบรรทัดฐานเรื่องใด
ศาสนา
จารีต
กฏศีลธรรม
กฎหมาย
วิถีประชา
8. หน้าที่ของประชาชนมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
เสียภาษี
ป้องกันประเทศ
ทำตามกฏหมาย
นับถือศาสนา
ทำงาน
9. คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายเรียกว่าอะไร
วัยเยาว์
เยาวชน
ประชาชน
ยุวชน
ผู้เยาว์
10. จารีตเป็นกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
หน้าที่
สถานภาพ
ขนบธรรมเนียม
ศาสนา
กฎหมาย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::