แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดสถาบันการเงินระดับ อำเภอ จากการรวมกลุ่ม ชวาไร่ชาวนา
กองทุนประกันสังคม
กองทุนหมู้บ้าน
กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์การเกษตร
บำรุงท้องที่
2. สหกรณ์จ่ายเงินปันผลยึดหลักใดเป็นเกณฑ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนหุ้น
จำนวนปี
จำนวนเงินกู้
จำนวนเงินทุน
3. ปัจจุบันผู้ซื้อสินค้าเสียภาษีร้อยละเท่าใด
ร้อยละ12
ร้อยละ10
ร้อยละ5
ร้อยละ7
ร้อยละ15
4. ประเทศต่างๆใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
สรรพากร
รัฐนิยม
สังคมนิยม
แบบผสม
ทุนนิยม
5. สหกรณ์ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์ปลูกข้าว
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
6. สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อไช้หนี้รียกว่าอะไร
พันธบัตร
สลากออมสิน
บ้าน
บัตรถอนเงิน
เงิน
7. พระพุทธศาสนานิกายใดที่เกิดขึ้นในประเทศ
มหายาน
วัชรยาน
เบญจธรรม
ธรรมธุติยาน
เถรวาท
8. เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้เช่าเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีประเภทใด
บำรุงท้องที่
สรรพสามิต
มูลค่าเพิ่ม
โรงเรือน
สรรพากร
9. คุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่นอะไร
สมัครใจ
ฐานะมั่นคง
การศึกษาดี
จน
อาชีพแน่นอน
10. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
ประดับ
ชำระหนี้
แลกเปลี่ยนสินค้า
บอกฐานะ
วัดมูลค่า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:15:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::