แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดสถาบันการเงินระดับ อำเภอ จากการรวมกลุ่ม ชวาไร่ชาวนา
สหกรณ์การเกษตร
กองทุนประกันสังคม
กลุ่มอาชีพ
กองทุนหมู้บ้าน
บำรุงท้องที่
2. สหกรณ์ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน
สหกรณ์ปลูกข้าว
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
3. ปัจจุบันผู้ซื้อสินค้าเสียภาษีร้อยละเท่าใด
ร้อยละ5
ร้อยละ7
ร้อยละ10
ร้อยละ12
ร้อยละ15
4. สหกรณ์จ่ายเงินปันผลยึดหลักใดเป็นเกณฑ์
จำนวนเงินกู้
จำนวนหุ้น
จำนวนเงินทุน
จำนวนสมาชิก
จำนวนปี
5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
ชำระหนี้
วัดมูลค่า
ประดับ
แลกเปลี่ยนสินค้า
บอกฐานะ
6. ประเทศต่างๆใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนนิยม
รัฐนิยม
สังคมนิยม
แบบผสม
สรรพากร
7. เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้เช่าเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีประเภทใด
สรรพากร
บำรุงท้องที่
สรรพสามิต
โรงเรือน
มูลค่าเพิ่ม
8. คุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่นอะไร
สมัครใจ
ฐานะมั่นคง
การศึกษาดี
จน
อาชีพแน่นอน
9. พระพุทธศาสนานิกายใดที่เกิดขึ้นในประเทศ
มหายาน
ธรรมธุติยาน
เถรวาท
วัชรยาน
เบญจธรรม
10. สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อไช้หนี้รียกว่าอะไร
พันธบัตร
บัตรถอนเงิน
เงิน
สลากออมสิน
บ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:31:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::