แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้เช่าเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีประเภทใด
บำรุงท้องที่
สรรพสามิต
มูลค่าเพิ่ม
โรงเรือน
สรรพากร
2. สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อไช้หนี้รียกว่าอะไร
บ้าน
พันธบัตร
สลากออมสิน
บัตรถอนเงิน
เงิน
3. ข้อใดสถาบันการเงินระดับ อำเภอ จากการรวมกลุ่ม ชวาไร่ชาวนา
บำรุงท้องที่
สหกรณ์การเกษตร
กองทุนหมู้บ้าน
กองทุนประกันสังคม
กลุ่มอาชีพ
4. พระพุทธศาสนานิกายใดที่เกิดขึ้นในประเทศ
เบญจธรรม
มหายาน
ธรรมธุติยาน
เถรวาท
วัชรยาน
5. สหกรณ์จ่ายเงินปันผลยึดหลักใดเป็นเกณฑ์
จำนวนเงินกู้
จำนวนเงินทุน
จำนวนสมาชิก
จำนวนปี
จำนวนหุ้น
6. ปัจจุบันผู้ซื้อสินค้าเสียภาษีร้อยละเท่าใด
ร้อยละ5
ร้อยละ7
ร้อยละ10
ร้อยละ12
ร้อยละ15
7. ประเทศต่างๆใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
แบบผสม
สังคมนิยม
ทุนนิยม
รัฐนิยม
สรรพากร
8. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
แลกเปลี่ยนสินค้า
วัดมูลค่า
บอกฐานะ
ชำระหนี้
ประดับ
9. คุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่นอะไร
จน
การศึกษาดี
สมัครใจ
ฐานะมั่นคง
อาชีพแน่นอน
10. สหกรณ์ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ปลูกข้าว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:19:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::