แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประเทศต่างๆใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนนิยม
รัฐนิยม
สังคมนิยม
แบบผสม
สรรพากร
2. ปัจจุบันผู้ซื้อสินค้าเสียภาษีร้อยละเท่าใด
ร้อยละ15
ร้อยละ7
ร้อยละ10
ร้อยละ12
ร้อยละ5
3. คุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่นอะไร
จน
การศึกษาดี
สมัครใจ
ฐานะมั่นคง
อาชีพแน่นอน
4. ข้อใดสถาบันการเงินระดับ อำเภอ จากการรวมกลุ่ม ชวาไร่ชาวนา
กองทุนประกันสังคม
กองทุนหมู้บ้าน
กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์การเกษตร
บำรุงท้องที่
5. สหกรณ์จ่ายเงินปันผลยึดหลักใดเป็นเกณฑ์
จำนวนสมาชิก
จำนวนหุ้น
จำนวนปี
จำนวนเงินกู้
จำนวนเงินทุน
6. สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อไช้หนี้รียกว่าอะไร
พันธบัตร
บัตรถอนเงิน
เงิน
สลากออมสิน
บ้าน
7. สหกรณ์ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน
สหกรณ์ปลูกข้าว
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์การประมง
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
8. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
แลกเปลี่ยนสินค้า
บอกฐานะ
ชำระหนี้
ประดับ
วัดมูลค่า
9. พระพุทธศาสนานิกายใดที่เกิดขึ้นในประเทศ
เบญจธรรม
มหายาน
ธรรมธุติยาน
เถรวาท
วัชรยาน
10. เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้เช่าเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีประเภทใด
โรงเรือน
สรรพากร
บำรุงท้องที่
มูลค่าเพิ่ม
สรรพสามิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:41:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::