แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สหกรณ์จ่ายเงินปันผลยึดหลักใดเป็นเกณฑ์
  จำนวนปี
  จำนวนสมาชิก
  จำนวนเงินกู้
  จำนวนเงินทุน
  จำนวนหุ้น
2. ข้อใดสถาบันการเงินระดับ อำเภอ จากการรวมกลุ่ม ชวาไร่ชาวนา
  กองทุนประกันสังคม
  กลุ่มอาชีพ
  สหกรณ์การเกษตร
  บำรุงท้องที่
  กองทุนหมู้บ้าน
3. สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อไช้หนี้รียกว่าอะไร
  บ้าน
  พันธบัตร
  สลากออมสิน
  บัตรถอนเงิน
  เงิน
4. ประเทศต่างๆใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
  แบบผสม
  ทุนนิยม
  รัฐนิยม
  สรรพากร
  สังคมนิยม
5. ปัจจุบันผู้ซื้อสินค้าเสียภาษีร้อยละเท่าใด
  ร้อยละ12
  ร้อยละ5
  ร้อยละ7
  ร้อยละ15
  ร้อยละ10
6. พระพุทธศาสนานิกายใดที่เกิดขึ้นในประเทศ
  มหายาน
  วัชรยาน
  เบญจธรรม
  ธรรมธุติยาน
  เถรวาท
7. สหกรณ์ใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน
  สหกรณ์ปลูกข้าว
  สหกรณ์โคนม
  สหกรณ์การประมง
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ออมทรัพย์
8. เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้เช่าเพื่อการค้า ต้องเสียภาษีประเภทใด
  โรงเรือน
  สรรพากร
  บำรุงท้องที่
  มูลค่าเพิ่ม
  สรรพสามิต
9. คุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เช่นอะไร
  การศึกษาดี
  อาชีพแน่นอน
  จน
  สมัครใจ
  ฐานะมั่นคง
10. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
  ประดับ
  ชำระหนี้
  แลกเปลี่ยนสินค้า
  บอกฐานะ
  วัดมูลค่า
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:49:21am