แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:How often do the buses run? B:……………
Twice or three times.
From tat bus stop.
Quite hour.
Quite often.
Every hour.
2. You drink water when you are …………. .
thirsty
hugry
eat
dirty
thirty
3. "Breackfast,lunch,and dinner are…………… ."
meal
supper
food
snacks
snack
4. The opposite of early is……………… .
yesterday
Late
soon
Lase
tomorrow
5. You go to a be for a…………….. .
eat
drink
beer
haircolt
walk
6. A:Are you from Thailand?B:…………
"No,I am"
"Yes,why ask?"
"Yes,of course."
It sure is.
"Yes,I am."
7. A:…………….colour is the new bag? B:it’ s blue.
What
Where
When
Who
Why
8. A:Who are those people. B:………………
They’re Over .
They’re Ours.
They’re Our cousins.
They’re Over there.
They’re married.
9. A:What’s rena’s render?B:………………
Food
Married
Address
Female
Singer
10. A:See you tomorrow morning. B:…………………
Never mind.
What is the time?
Bye.
That’s it.
Very good
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:10:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::