แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:Are you from Thailand?B:…………
"Yes,why ask?"
It sure is.
"Yes,I am."
"Yes,of course."
"No,I am"
2. A:…………….colour is the new bag? B:it’ s blue.
What
Where
When
Who
Why
3. A:See you tomorrow morning. B:…………………
Bye.
Never mind.
That’s it.
What is the time?
Very good
4. "Breackfast,lunch,and dinner are…………… ."
snack
meal
snacks
supper
food
5. You drink water when you are …………. .
thirty
thirsty
hugry
dirty
eat
6. A:What’s rena’s render?B:………………
Married
Female
Singer
Address
Food
7. A:How often do the buses run? B:……………
Quite often.
From tat bus stop.
Every hour.
Twice or three times.
Quite hour.
8. The opposite of early is……………… .
Late
soon
tomorrow
yesterday
Lase
9. You go to a be for a…………….. .
beer
walk
haircolt
drink
eat
10. A:Who are those people. B:………………
They’re married.
They’re Ours.
They’re Our cousins.
They’re Over there.
They’re Over .
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:33:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::