แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:See you tomorrow morning. B:…………………
What is the time?
Bye.
Never mind.
Very good
That’s it.
2. "Breackfast,lunch,and dinner are…………… ."
supper
snacks
food
meal
snack
3. A:How often do the buses run? B:……………
Quite often.
From tat bus stop.
Every hour.
Twice or three times.
Quite hour.
4. The opposite of early is……………… .
soon
yesterday
Late
tomorrow
Lase
5. You drink water when you are …………. .
eat
thirsty
hugry
dirty
thirty
6. A:What’s rena’s render?B:………………
Female
Address
Singer
Married
Food
7. A:Are you from Thailand?B:…………
It sure is.
"Yes,I am."
"Yes,why ask?"
"No,I am"
"Yes,of course."
8. A:…………….colour is the new bag? B:it’ s blue.
Why
Where
When
Who
What
9. You go to a be for a…………….. .
beer
haircolt
drink
eat
walk
10. A:Who are those people. B:………………
They’re Over .
They’re Ours.
They’re Our cousins.
They’re Over there.
They’re married.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:59:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::