แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:……visited you yesterday? B:somchai.
What
Who
Whom
Whose
How
2. A:……dress are you wearing? B:My sister's.
Who
Which
Whose
How
What
3. A:……did you keep your gun? B:In the drawer.
Where
How
When
Why
what
4. A:……meal do you have a day? B:three.
How much
How many
What
Which
why
5. A:……does mai sing? B:Very sweetly.
How many
Why
What
How
which
6. She …………….. breakfast at six o’ clock.
have
eat
has
had
eats
7. A:What size is it?B:………………
14
12
Medium.
Too tight.
Blue
8. A:……do you have lunch? B:In the dinner hall.
Why
What
When
Where
whose
9. A:……is you school from here? B:It's about 3 kilometres from here.
How many
How far
Where
here
How
10. A:……man is the thief? B:they younger one.
Which
Whose
Who
What
How
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 1:03:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::