แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
2. I ……. someone last night.
have seen
see
saw
has see
seeing
3. You study new words carefully…..?
do
don't I
do you
don't you
do I
4. We…….good friends for many years
did
are
were
aren't
have been
5. He……this film several times.
has seen
seen
see
saw
is seen
6. Tim…….ill two day ago.
is
was
is being
has been
aren't
7. Jane……me last week.
visited
has
visit
is visitting
has visit
8. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
do I
shall I
will you
9. They……….the sailing boat last week
will sail
sail
sailed
sails
have sailed
10. ……….thomson ill last month?
Has
Had
Was
Did
Who
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:20:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::