แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Tim…….ill two day ago.
has been
is being
is
was
aren't
2. He……this film several times.
has seen
seen
see
saw
is seen
3. "Give me some more coffee,…...?"
do I
shall I
shall We
is she
will you
4. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
5. They……….the sailing boat last week
will sail
have sailed
sail
sailed
sails
6. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
7. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
is shes
wasn't she
is she
isn't she
was she
8. Jane……me last week.
has visit
is visitting
visited
visit
has
9. You study new words carefully…..?
don't you
do I
don't I
do
do you
10. I ……. someone last night.
has see
saw
have seen
see
seeing
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:52:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::