แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
2. He……this film several times.
see
saw
seen
has seen
is seen
3. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
is she
is shes
isn't she
was she
5. "Give me some more coffee,…...?"
shall We
will you
is she
do I
shall I
6. I ……. someone last night.
have seen
seeing
see
saw
has see
7. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
8. Jane……me last week.
has visit
is visitting
visited
visit
has
9. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
10. ……….thomson ill last month?
Has
Had
Was
Did
Who
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:25:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::