แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
was she
wasn't she
is she
isn't she
is shes
2. They……….the sailing boat last week
will sail
sail
sailed
sails
have sailed
3. Jane……me last week.
visited
has
visit
is visitting
has visit
4. He……this film several times.
saw
has seen
see
seen
is seen
5. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
6. Tim…….ill two day ago.
is
was
is being
has been
aren't
7. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
8. I ……. someone last night.
has see
saw
seeing
have seen
see
9. We…….good friends for many years
aren't
were
did
are
have been
10. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:31:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::