แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…….good friends for many years
aren't
were
did
are
have been
2. Jane……me last week.
is visitting
has
has visit
visited
visit
3. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
4. ……….thomson ill last month?
Has
Was
Did
Who
Had
5. They……….the sailing boat last week
sails
sailed
have sailed
will sail
sail
6. He……this film several times.
has seen
seen
see
saw
is seen
7. Tim…….ill two day ago.
has been
is being
is
was
aren't
8. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
is shes
wasn't she
isn't she
was she
is she
9. I ……. someone last night.
saw
seeing
has see
have seen
see
10. You study new words carefully…..?
don't you
do I
don't I
do
do you
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 1:20:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::