แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
is shes
wasn't she
is she
isn't she
was she
2. I ……. someone last night.
has see
saw
seeing
have seen
see
3. Tim…….ill two day ago.
has been
is
was
aren't
is being
4. Jane……me last week.
visited
visit
is visitting
has visit
has
5. You study new words carefully…..?
do I
don't I
do you
don't you
do
6. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Had
Has
Was
7. They……….the sailing boat last week
sails
sailed
have sailed
will sail
sail
8. "Give me some more coffee,…...?"
do I
shall I
shall We
is she
will you
9. We…….good friends for many years
were
have been
aren't
did
are
10. He……this film several times.
saw
has seen
see
seen
is seen
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:39 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::