แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
2. They……….the sailing boat last week
sail
sailed
have sailed
will sail
sails
3. Jane……me last week.
visited
visit
is visitting
has visit
has
4. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
5. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
6. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
7. Tim…….ill two day ago.
was
is being
aren't
has been
is
8. We…….good friends for many years
were
have been
aren't
did
are
9. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
10. I ……. someone last night.
have seen
see
saw
has see
seeing
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:58:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::