แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They……….the sailing boat last week
sails
sailed
will sail
sail
have sailed
2. We…….good friends for many years
were
did
are
have been
aren't
3. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
was she
wasn't she
is shes
is she
5. Jane……me last week.
is visitting
visited
visit
has
has visit
6. "Give me some more coffee,…...?"
shall We
do I
shall I
will you
is she
7. Tim…….ill two day ago.
has been
is being
is
was
aren't
8. I ……. someone last night.
have seen
see
saw
has see
seeing
9. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
10. You study new words carefully…..?
don't I
do you
do
don't you
do I
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:44:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::