แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jane……me last week.
has visit
is visitting
visited
visit
has
2. You study new words carefully…..?
do
don't I
don't you
do I
do you
3. "Give me some more coffee,…...?"
do I
shall I
shall We
is she
will you
4. ……….thomson ill last month?
Has
Had
Was
Did
Who
5. I ……. someone last night.
saw
seeing
has see
have seen
see
6. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
was she
wasn't she
is she
isn't she
is shes
7. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
8. We…….good friends for many years
were
did
are
have been
aren't
9. He……this film several times.
is seen
saw
seen
has seen
see
10. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:13:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::