แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jane……me last week.
has visit
is visitting
has
visited
visit
2. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
3. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
4. Tim…….ill two day ago.
was
has been
is
is being
aren't
5. I ……. someone last night.
has see
saw
have seen
see
seeing
6. We…….good friends for many years
are
were
have been
did
aren't
7. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
8. ……….thomson ill last month?
Has
Was
Did
Who
Had
9. "Give me some more coffee,…...?"
shall I
shall We
will you
do I
is she
10. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:16:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::