แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Has
Was
Had
2. He……this film several times.
has seen
see
saw
is seen
seen
3. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
is she
is shes
isn't she
was she
4. Jane……me last week.
is visitting
has
has visit
visited
visit
5. We…….good friends for many years
aren't
were
did
are
have been
6. Tim…….ill two day ago.
is
was
is being
has been
aren't
7. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
8. You study new words carefully…..?
do
don't I
do you
don't you
do I
9. They……….the sailing boat last week
sails
sailed
will sail
sail
have sailed
10. I ……. someone last night.
see
saw
seeing
have seen
has see
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:12:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::