แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jane……me last week.
is visitting
visited
visit
has
has visit
2. I ……. someone last night.
has see
saw
have seen
see
seeing
3. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
was she
wasn't she
is shes
is she
5. He……this film several times.
has seen
see
saw
is seen
seen
6. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
7. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
8. ……….thomson ill last month?
Did
Had
Who
Has
Was
9. They……….the sailing boat last week
will sail
sail
sailed
sails
have sailed
10. We…….good friends for many years
aren't
were
have been
did
are
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::