แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
2. "Give me some more coffee,…...?"
shall We
do I
shall I
will you
is she
3. They……….the sailing boat last week
sail
sailed
have sailed
will sail
sails
4. He……this film several times.
has seen
see
saw
is seen
seen
5. Jane……me last week.
is visitting
has
has visit
visited
visit
6. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
7. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
8. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Has
Was
Had
9. You study new words carefully…..?
do
don't I
don't you
do I
do you
10. I ……. someone last night.
has see
saw
seeing
have seen
see
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:40:16 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::