แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
2. "Give me some more coffee,…...?"
shall We
do I
shall I
will you
is she
3. I ……. someone last night.
has see
saw
have seen
see
seeing
4. You study new words carefully…..?
don't you
do you
do I
don't I
do
5. He……this film several times.
has seen
seen
see
saw
is seen
6. They……….the sailing boat last week
sails
sailed
will sail
sail
have sailed
7. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
isn't she
was she
is she
is shes
8. ……….thomson ill last month?
Has
Had
Was
Did
Who
9. We…….good friends for many years
were
did
are
have been
aren't
10. Jane……me last week.
is visitting
visited
visit
has
has visit
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:29:52 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::