แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
  is shes
  wasn't she
  is she
  isn't she
  was she
2. We…….good friends for many years
  did
  are
  were
  aren't
  have been
3. Jane……me last week.
  is visitting
  visited
  visit
  has
  has visit
4. ……….thomson ill last month?
  Was
  Did
  Had
  Has
  Who
5. You study new words carefully…..?
  don't I
  do you
  do
  don't you
  do I
6. "Give me some more coffee,…...?"
  do I
  will you
  shall I
  shall We
  is she
7. They……….the sailing boat last week
  sails
  sailed
  will sail
  sail
  have sailed
8. He……this film several times.
  saw
  seen
  is seen
  has seen
  see
9. Tim…….ill two day ago.
  was
  has been
  is
  is being
  aren't
10. I ……. someone last night.
  see
  saw
  seeing
  have seen
  has see
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:55:24am