แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
2. They……….the sailing boat last week
sail
sailed
have sailed
will sail
sails
3. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
is she
is shes
isn't she
was she
4. You study new words carefully…..?
do
don't I
do you
don't you
do I
5. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
6. Jane……me last week.
is visitting
visited
visit
has
has visit
7. We…….good friends for many years
were
have been
aren't
did
are
8. He……this film several times.
saw
has seen
see
seen
is seen
9. I ……. someone last night.
see
saw
seeing
have seen
has see
10. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
has been
is
is being
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:31:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::