แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I ……. someone last night.
saw
seeing
has see
have seen
see
2. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
3. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
isn't she
was she
is she
is shes
5. Jane……me last week.
has visit
is visitting
has
visited
visit
6. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
7. ……….thomson ill last month?
Was
Did
Had
Has
Who
8. Tim…….ill two day ago.
was
has been
is
is being
aren't
9. You study new words carefully…..?
don't you
do you
do I
don't I
do
10. They……….the sailing boat last week
sail
sailed
have sailed
will sail
sails
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:35:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::