แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ……….thomson ill last month?
Did
Has
Was
Had
Who
2. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
isn't she
was she
is she
is shes
3. You study new words carefully…..?
do
don't I
do you
don't you
do I
4. He……this film several times.
is seen
saw
has seen
see
seen
5. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
6. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
7. I ……. someone last night.
saw
have seen
see
seeing
has see
8. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
9. Jane……me last week.
visited
has
visit
is visitting
has visit
10. Tim…….ill two day ago.
has been
is
was
aren't
is being
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 5:02:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::