แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Had
Has
Was
2. They……….the sailing boat last week
will sail
sail
sailed
sails
have sailed
3. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
was she
wasn't she
is she
isn't she
is shes
5. We…….good friends for many years
were
have been
aren't
did
are
6. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
7. Tim…….ill two day ago.
was
is being
aren't
has been
is
8. You study new words carefully…..?
don't I
don't you
do I
do you
do
9. I ……. someone last night.
have seen
seeing
see
saw
has see
10. Jane……me last week.
visited
visit
is visitting
has visit
has
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 9:37:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::