แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ……….thomson ill last month?
Has
Was
Did
Who
Had
2. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
do I
shall I
will you
3. You study new words carefully…..?
don't you
do you
do I
don't I
do
4. We…….good friends for many years
aren't
were
did
are
have been
5. Jane……me last week.
is visitting
visited
visit
has
has visit
6. He……this film several times.
has seen
see
saw
is seen
seen
7. I ……. someone last night.
saw
have seen
see
seeing
has see
8. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
was she
wasn't she
is shes
is she
9. Tim…….ill two day ago.
has been
is
was
aren't
is being
10. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:41:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::