แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…….good friends for many years
aren't
were
did
are
have been
2. I ……. someone last night.
saw
have seen
see
seeing
has see
3. He……this film several times.
see
saw
seen
has seen
is seen
4. Tim…….ill two day ago.
has been
is
was
aren't
is being
5. They……….the sailing boat last week
will sail
sail
sailed
sails
have sailed
6. You study new words carefully…..?
do
don't I
don't you
do I
do you
7. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
8. Jane……me last week.
visited
visit
is visitting
has visit
has
9. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Had
Has
Was
10. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
was she
wasn't she
is she
isn't she
is shes
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:44:16 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::