แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…….good friends for many years
were
have been
aren't
did
are
2. He……this film several times.
is seen
saw
has seen
see
seen
3. Tim…….ill two day ago.
was
is being
aren't
has been
is
4. You study new words carefully…..?
do
don't I
do you
don't you
do I
5. "Give me some more coffee,…...?"
shall I
shall We
will you
do I
is she
6. Jane……me last week.
has visit
is visitting
has
visited
visit
7. They……….the sailing boat last week
sailed
have sailed
sails
will sail
sail
8. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
9. I ……. someone last night.
has see
saw
have seen
see
seeing
10. ……….thomson ill last month?
Did
Had
Who
Has
Was
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:33:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::