แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
2. ……….thomson ill last month?
Did
Has
Was
Had
Who
3. "Give me some more coffee,…...?"
is she
shall We
will you
do I
shall I
4. He……this film several times.
is seen
saw
has seen
see
seen
5. You study new words carefully…..?
don't you
do you
do I
don't I
do
6. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
wasn't she
isn't she
was she
is she
is shes
7. They……….the sailing boat last week
sail
sailed
have sailed
will sail
sails
8. Jane……me last week.
visited
has
visit
is visitting
has visit
9. I ……. someone last night.
have seen
see
saw
has see
seeing
10. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
is being
has been
is
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 6:25:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::