แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. below แปลว่าอะไร
เหมือน
ล่าช้า
ข้างใต้
เป็นประจำ
แล้ว
2. suddenly แปลว่าอะไร
ทันที
ตรงข้าม
ครั้งหนึ่ง
สนุก
ระวัง
3. aleady แปลว่าอะไร
เป็นประจำ
แล้ว
ล่าช้า
เหมือน
ข้างใต้
4. elephant แปลว่าอะไร
ช้าง
ระวัง
ครั้งหนึ่ง
ตรงข้าม
ทันที
5. across แปลว่าอะไร
ระวัง
ตรงข้าม
ครั้งหนึ่ง
สนุก
ทันที
6. daily แปลว่าอะไร
แล้ว
ล่าช้า
ข้างใต้
เหมือน
เป็นประจำ
7. late แปลว่าอะไร
แล้ว
ล่าช้า
ข้างใต้
เป็นประจำ
เหมือน
8. around แปลว่าอะไร
รอบ
ระวัง
ครั้งหนึ่ง
ตรงข้าม
ทันที
9. carefully แปลว่าอะไร
ตรงข้าม
ทันที
ระวัง
ระวัง
ครั้งหนึ่ง
10. once แปลว่าอะไร
ตรงข้าม
สนุก
ทันที
ครั้งหนึ่ง
ระวัง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 6:25:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::