แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
มุมกลับ
มุมป้าน
มุมฉาก
มุมตรง
มุมแหลม
2. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
45
40
30
35
50
3. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
11
10101
1010101
110101
111111
4. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
1ตารางเซนติเมตร
"50,000ตารางเซนติเมตร"
"5,000,000ตารางเซนติเมตร"
500 ตารางเซนติเมตร
"500,000ตารางเซนติเมตร"
5. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
4
6
9
11
3
6. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
15
10
20
30
25
7. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
2.4
7
12
22
30
8. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
3398
3397
3395
3396
3333
9. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
1.5 บาท
2.5 บาท
1 บาท
2 บาท
3 บาท
10. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
4
1
2
5
3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:08:52 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::