แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
11
1010101
110101
111111
10101
2. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
1ตารางเซนติเมตร
"50,000ตารางเซนติเมตร"
"5,000,000ตารางเซนติเมตร"
500 ตารางเซนติเมตร
"500,000ตารางเซนติเมตร"
3. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
15
25
10
20
30
4. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
2.4
7
12
22
30
5. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
35
40
50
45
30
6. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
4
3
1
2
5
7. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
3333
3396
3397
3398
3395
8. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
11
9
3
6
4
9. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
มุมตรง
มุมกลับ
มุมฉาก
มุมป้าน
มุมแหลม
10. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
1.5 บาท
2.5 บาท
1 บาท
2 บาท
3 บาท
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 12:57:39 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::