แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
3333
3396
3397
3398
3395
2. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
111111
110101
10101
11
1010101
3. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
1ตารางเซนติเมตร
"50,000ตารางเซนติเมตร"
"5,000,000ตารางเซนติเมตร"
500 ตารางเซนติเมตร
"500,000ตารางเซนติเมตร"
4. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
5
2
3
4
1
5. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
15
25
10
20
30
6. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
12
2.4
22
7
30
7. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
มุมแหลม
มุมตรง
มุมกลับ
มุมฉาก
มุมป้าน
8. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
6
9
4
11
3
9. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
3 บาท
1.5 บาท
2.5 บาท
1 บาท
2 บาท
10. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
45
40
30
35
50
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:42:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::