แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
1ตารางเซนติเมตร
"50,000ตารางเซนติเมตร"
"500,000ตารางเซนติเมตร"
"5,000,000ตารางเซนติเมตร"
500 ตารางเซนติเมตร
2. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
3398
3397
3395
3396
3333
3. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
มุมแหลม
มุมตรง
มุมป้าน
มุมกลับ
มุมฉาก
4. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
3 บาท
1.5 บาท
2.5 บาท
1 บาท
2 บาท
5. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
111111
110101
11
1010101
10101
6. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
3
6
9
11
4
7. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
4
3
1
2
5
8. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
2.4
7
12
22
30
9. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
20
25
30
15
10
10. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
30
35
40
45
50
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:59:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::