แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
4
3
1
2
5
2. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
"5,000,000ตารางเซนติเมตร"
"500,000ตารางเซนติเมตร"
500 ตารางเซนติเมตร
"50,000ตารางเซนติเมตร"
1ตารางเซนติเมตร
3. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
30
35
40
45
50
4. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
3
6
9
11
4
5. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
30
2.4
7
12
22
6. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
10
20
25
15
30
7. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
1 บาท
1.5 บาท
2 บาท
2.5 บาท
3 บาท
8. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
110101
11
1010101
10101
111111
9. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
3398
3395
3396
3333
3397
10. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
มุมแหลม
มุมตรง
มุมป้าน
มุมกลับ
มุมฉาก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:33:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::