แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณอย่างเดียว
6x(5x2)=6x40
6x(5x8)=30x8
6x(5x8)=8x30
6x(5x8)=6x40
6x(5x8)=40x6
2. ประโยคสัญลักษณ์ใดไม่ถูกต้อง
AxB=BxA
A+B=B+A
Ax(BxC)=(AxB)xC
A-B=B-A
A+(B+C)=(A+B)+C
3. 320/[(-35)+33]= ?
-318
-160
0
160
318
4. ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 13ถึง 31 คือข้อใด
170
124
132
168
80
5. ตัวประกอบเฉพาะของ 104 คือข้อใด
"1,2,13"
"1,2,13,26"
"1,2,26"
"2,13"
"1,2,3,4,5"
6. จำนวนในข้อใดต่อไปนีมี 11 เป็นตัวประกอบ
111
407
"22,222"
"10,111"
300
7. [(-5)+(-6)]x[(-7)+8]= ?
11
-11
12
-12
13
8. [(-153)-(-3)]+[36/(-12)]=?
-600
600
153
-153
300
9. ตัวประกอบทั้งหมดของ 40 มีกี่จำนวน
8
6
4
5
10
10. ค่าของ(15x10)+(20x10) มีค่าเท่าใด
500
250
305
350
150
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:40:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::