แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. [(-5)+(-6)]x[(-7)+8]= ?
13
-11
-12
11
12
2. ตัวประกอบเฉพาะของ 104 คือข้อใด
"1,2,26"
"1,2,13"
"2,13"
"1,2,13,26"
"1,2,3,4,5"
3. ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณอย่างเดียว
6x(5x8)=30x8
6x(5x8)=6x40
6x(5x8)=40x6
6x(5x8)=8x30
6x(5x2)=6x40
4. ค่าของ(15x10)+(20x10) มีค่าเท่าใด
350
305
150
250
500
5. 320/[(-35)+33]= ?
0
-318
-160
160
318
6. ประโยคสัญลักษณ์ใดไม่ถูกต้อง
A-B=B-A
AxB=BxA
A+B=B+A
A+(B+C)=(A+B)+C
Ax(BxC)=(AxB)xC
7. ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 13ถึง 31 คือข้อใด
170
124
168
80
132
8. [(-153)-(-3)]+[36/(-12)]=?
153
-153
600
-600
300
9. จำนวนในข้อใดต่อไปนีมี 11 เป็นตัวประกอบ
"10,111"
407
300
111
"22,222"
10. ตัวประกอบทั้งหมดของ 40 มีกี่จำนวน
5
8
4
6
10
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:00:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::