แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ฉันซื้อส้มมาราคา 5 ผล 1บาท ขายไป จะได้กำไรเท่าไร
15%
20%
30%
25%
12%
2. ค่าสัมบูรณ์ข้อใดมากที่สุด
-5
-10
20
-100
0
3. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
0.68
0.00004
0.48
-0.59
0
4. 1+2+3+4+5+6+7+8+9=
55
15
35
45
10
5. ค.ร.น. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
"64,70,80,112"
"90,126,135,255"
"96,100,120,144"
"80,108,720,864"
"10,20,30,40"
6. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นการแยกตัวประกอบ
4563=7x11x39
2431=11x13x17
122=12x10
1001=11x91
9009=3x9x11x13
7. 40-(-10)เท่ากับข้อใด
-30
30
50
-50
-60
8. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
14
6
1313
9
17
9. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
59
75
8
74
30
10. ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
60=6x5x2
20=5x4
24 = 2x3x4
50=5x10
30 = 2x3x5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::