แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
14
6
1313
9
17
2. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
0.68
0.00004
0.48
-0.59
0
3. 1+2+3+4+5+6+7+8+9=
15
35
55
45
10
4. 40-(-10)เท่ากับข้อใด
-50
-30
30
-60
50
5. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
30
75
8
74
59
6. ค.ร.น. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
"10,20,30,40"
"64,70,80,112"
"80,108,720,864"
"90,126,135,255"
"96,100,120,144"
7. ค่าสัมบูรณ์ข้อใดมากที่สุด
-100
20
-5
-10
0
8. ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
60=6x5x2
20=5x4
30 = 2x3x5
24 = 2x3x4
50=5x10
9. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นการแยกตัวประกอบ
1001=11x91
9009=3x9x11x13
4563=7x11x39
122=12x10
2431=11x13x17
10. ฉันซื้อส้มมาราคา 5 ผล 1บาท ขายไป จะได้กำไรเท่าไร
15%
20%
30%
25%
12%
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 1:30:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::