แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. รูปสี่เหลี่ยมใดทั้งสี่มุมไม่มีมุมป้าน
รูปว่าว
รูปว่าว
คางหมู
ขนมเปียกปูน
จัตุรัส
2. ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 18 กับ 32 คือข้อใด
18 x32
18+32
18-32
32/18
32-18
3. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดอาจไม่มีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากัน
คางหมู
รูปว่าว
ผืนผ้า
ด้านขนาน
จัตุรัส
4. ผลคูณของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30-40 คือข้อใด
1295
1209
1120
1147
1300
5. 40.96 x078.125
320
32000
3200000
3200
320000
6. ข้อใดคือคำตอบของสมการ 2y+4=18
7
9
13
11
5
7. "ค่าประจำตำแหน่งของ 5,8 จาก 21.538 ต่างกันเท่าไร"
0.99
0.009
0.099
0.909
0.9009
8. จำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด
14
17
12
15
18
9. ข้อใดเป็นคำตอบของ 31720/0.61
52000
0.52
520
520000
5200
10. จำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
0.3 3.3 0.303 0.3003
3.3 0.303 0.3003 0.3
3.3 0.3 0.303 0.3003
3.3 0.3003 0.303 0.3
3.3 0.303 0.3 0.300
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 12:56:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::