แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. จำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด
17
15
12
14
18
2. จำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
0.3 3.3 0.303 0.3003
3.3 0.303 0.3003 0.3
3.3 0.3 0.303 0.3003
3.3 0.3003 0.303 0.3
3.3 0.303 0.3 0.300
3. ข้อใดเป็นคำตอบของ 31720/0.61
0.52
520
5200
52000
520000
4. รูปสี่เหลี่ยมใดทั้งสี่มุมไม่มีมุมป้าน
ขนมเปียกปูน
รูปว่าว
จัตุรัส
คางหมู
รูปว่าว
5. "ค่าประจำตำแหน่งของ 5,8 จาก 21.538 ต่างกันเท่าไร"
0.099
0.909
0.009
0.99
0.9009
6. 40.96 x078.125
320
32000
320000
3200000
3200
7. ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 18 กับ 32 คือข้อใด
32/18
18 x32
18+32
32-18
18-32
8. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดอาจไม่มีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากัน
ผืนผ้า
คางหมู
ด้านขนาน
รูปว่าว
จัตุรัส
9. ผลคูณของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30-40 คือข้อใด
1147
1295
1120
1209
1300
10. ข้อใดคือคำตอบของสมการ 2y+4=18
13
7
11
5
9
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 9:58:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::