แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. รูปสี่เหลี่ยมใดทั้งสี่มุมไม่มีมุมป้าน
คางหมู
จัตุรัส
ขนมเปียกปูน
รูปว่าว
รูปว่าว
2. จำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด
12
14
15
17
18
3. ข้อใดเป็นคำตอบของ 31720/0.61
520
52000
0.52
5200
520000
4. "ค่าประจำตำแหน่งของ 5,8 จาก 21.538 ต่างกันเท่าไร"
0.9009
0.909
0.99
0.099
0.009
5. 40.96 x078.125
32000
320000
320
3200000
3200
6. ผลคูณของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30-40 คือข้อใด
1147
1209
1300
1295
1120
7. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดอาจไม่มีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากัน
คางหมู
ด้านขนาน
จัตุรัส
รูปว่าว
ผืนผ้า
8. ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 18 กับ 32 คือข้อใด
18 x32
18+32
18-32
32/18
32-18
9. ข้อใดคือคำตอบของสมการ 2y+4=18
5
7
9
11
13
10. จำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
3.3 0.3003 0.303 0.3
0.3 3.3 0.303 0.3003
3.3 0.303 0.3003 0.3
3.3 0.303 0.3 0.300
3.3 0.3 0.303 0.3003
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 3:16:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::