แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. 40.96 x078.125
  320
  32000
  320000
  3200000
  3200
2. "ค่าประจำตำแหน่งของ 5,8 จาก 21.538 ต่างกันเท่าไร"
  0.099
  0.909
  0.009
  0.99
  0.9009
3. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดอาจไม่มีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากัน
  จัตุรัส
  คางหมู
  ด้านขนาน
  รูปว่าว
  ผืนผ้า
4. ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 18 กับ 32 คือข้อใด
  18+32
  18-32
  32-18
  32/18
  18 x32
5. ข้อใดคือคำตอบของสมการ 2y+4=18
  7
  9
  13
  11
  5
6. ข้อใดเป็นคำตอบของ 31720/0.61
  520000
  520
  52000
  0.52
  5200
7. จำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
  3.3 0.3003 0.303 0.3
  3.3 0.3 0.303 0.3003
  0.3 3.3 0.303 0.3003
  3.3 0.303 0.3003 0.3
  3.3 0.303 0.3 0.300
8. จำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด
  12
  14
  15
  17
  18
9. รูปสี่เหลี่ยมใดทั้งสี่มุมไม่มีมุมป้าน
  รูปว่าว
  รูปว่าว
  คางหมู
  ขนมเปียกปูน
  จัตุรัส
10. ผลคูณของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30-40 คือข้อใด
  1300
  1147
  1295
  1120
  1209
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:09:15am