แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดกล่าวสมบัติของ 0 ได้ถูกต้อง
0 เป็นจำนวนนับ
0 เป็นจำนวนเต็มบวก
0 เป็นจำนวนเต็มลบ
0 เป็นจำนวนเต็ม
0 เป็นทุกจำนวน
2. 42-(-3)-9=
36
45
30
38
50
3. 4x[52+(-9)]=
180
204
192
172
244
4. (-222)/6 ได้เท่ากับข้อใด
300
37
228
-37
-216
5. ข้อใดเป็นเท็จ
5/0=0
0+5=5
0x5=0
0x0=0
0/5=0
6. ค่าของ -[-15]มีค่าเท่าใด
[-15]
15
0.15
-0.15
[15]
7. มุมรอบจุดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่าใด
480
90
180
360
0
8. 5x(-8)+(-12)=
60
-40
-52
52
40
9. ค.ร.น.ของ 42และ72 เท่ากับข้อใด
1008
504
6
252
500
10. ห.ร.ม. ของ 299และ56เท่ากับข้อใด
1
3
10
7
0
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::