แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 5x(-8)+(-12)=
60
-40
-52
52
40
2. 42-(-3)-9=
36
38
50
45
30
3. 4x[52+(-9)]=
180
204
192
172
244
4. มุมรอบจุดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่าใด
360
180
0
90
480
5. ค.ร.น.ของ 42และ72 เท่ากับข้อใด
6
252
504
1008
500
6. ค่าของ -[-15]มีค่าเท่าใด
0.15
[-15]
15
[15]
-0.15
7. ข้อใดกล่าวสมบัติของ 0 ได้ถูกต้อง
0 เป็นทุกจำนวน
0 เป็นจำนวนเต็มบวก
0 เป็นจำนวนเต็มลบ
0 เป็นจำนวนเต็ม
0 เป็นจำนวนนับ
8. ห.ร.ม. ของ 299และ56เท่ากับข้อใด
10
1
7
0
3
9. ข้อใดเป็นเท็จ
0x0=0
0x5=0
0/5=0
5/0=0
0+5=5
10. (-222)/6 ได้เท่ากับข้อใด
228
-37
37
300
-216
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:28:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::