แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. 42-(-3)-9=
  36
  38
  50
  45
  30
2. ข้อใดกล่าวสมบัติของ 0 ได้ถูกต้อง
  0 เป็นทุกจำนวน
   0 เป็นจำนวนเต็มบวก
   0 เป็นจำนวนเต็มลบ
  0 เป็นจำนวนเต็ม
  0 เป็นจำนวนนับ
3. (-222)/6 ได้เท่ากับข้อใด
  228
  -37
  37
  300
  -216
4. ข้อใดเป็นเท็จ
  5/0=0
  0/5=0
  0+5=5
  0x5=0
  0x0=0
5. 5x(-8)+(-12)=
  -40
  -52
  52
  40
  60
6. ค่าของ -[-15]มีค่าเท่าใด
  15
  0.15
  [15]
  [-15]
  -0.15
7. ห.ร.ม. ของ 299และ56เท่ากับข้อใด
  10
  1
  3
  7
  0
8. มุมรอบจุดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่าใด
  360
  0
  90
  480
  180
9. 4x[52+(-9)]=
  204
  192
  180
  172
  244
10. ค.ร.น.ของ 42และ72 เท่ากับข้อใด
  1008
  6
  252
  500
  504
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:36:31am