แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ค.ร.น.ของ 42และ72 เท่ากับข้อใด
500
252
1008
6
504
2. 5x(-8)+(-12)=
-40
-52
52
40
60
3. 4x[52+(-9)]=
204
172
244
192
180
4. ข้อใดเป็นเท็จ
5/0=0
0+5=5
0x5=0
0x0=0
0/5=0
5. ค่าของ -[-15]มีค่าเท่าใด
0.15
[15]
-0.15
[-15]
15
6. ห.ร.ม. ของ 299และ56เท่ากับข้อใด
10
1
7
0
3
7. ข้อใดกล่าวสมบัติของ 0 ได้ถูกต้อง
0 เป็นจำนวนเต็ม
0 เป็นจำนวนเต็มลบ
0 เป็นจำนวนนับ
0 เป็นจำนวนเต็มบวก
0 เป็นทุกจำนวน
8. (-222)/6 ได้เท่ากับข้อใด
300
37
-216
228
-37
9. มุมรอบจุดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่าใด
360
0
90
480
180
10. 42-(-3)-9=
45
38
30
36
50
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:36:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::