แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ค่าสัมบูรณ์ของ -40 คืออะไร
  -40
  50
  -50
  40
  1
2. จำนวนตรงข้ามของ 32 คืออะไร
  32
  -32
  32
  42
  [-32]
3. (ax6)+2=32 a เท่ากับเท่าไร
  5
  6
  12
  7
  4
4. (ax6)-6=18 a เท่ากับเท่าไร
  12
  5
  6
  7
  4
5. ข้อใดไม่ไช่จำนวนเฉพาะ
  51
  31
  61
  17
  41
6. จำนวนตรงข้ามของ 600 คืออะไร
  600
  -700
  -600
  -70
  1
7. จำนวนตรงข้ามของ 90-16 คืออะไร
  -84
  -74
  -70
  -64
  -94
8. (ax50)+5=195 a เท่ากับเท่าไร
  12
  5
  7
  4
  6
9. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  19
  49
  9
  39
  1313
10. (ax12)+5=149 a เท่ากับเท่าไร
  7
  4
  5
  12
  6
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:56:32am