แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (ax6)-6=18 a เท่ากับเท่าไร
4
5
6
7
12
2. จำนวนตรงข้ามของ 90-16 คืออะไร
-94
-64
-74
-84
-70
3. (ax12)+5=149 a เท่ากับเท่าไร
7
4
5
12
6
4. จำนวนตรงข้ามของ 32 คืออะไร
32
32
42
[-32]
-32
5. จำนวนตรงข้ามของ 600 คืออะไร
-600
600
-70
-700
1
6. ค่าสัมบูรณ์ของ -40 คืออะไร
-40
1
50
-50
40
7. ข้อใดไม่ไช่จำนวนเฉพาะ
51
31
41
61
17
8. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
19
39
1313
49
9
9. (ax6)+2=32 a เท่ากับเท่าไร
4
5
6
7
12
10. (ax50)+5=195 a เท่ากับเท่าไร
12
5
7
4
6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::