แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. จำนวนตรงข้ามของ 32 คืออะไร
32
42
[-32]
-32
32
2. (ax6)-6=18 a เท่ากับเท่าไร
4
5
6
7
12
3. ข้อใดไม่ไช่จำนวนเฉพาะ
51
31
61
17
41
4. จำนวนตรงข้ามของ 600 คืออะไร
600
-70
1
-700
-600
5. (ax50)+5=195 a เท่ากับเท่าไร
5
7
4
6
12
6. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
1313
19
39
49
9
7. (ax6)+2=32 a เท่ากับเท่าไร
4
5
6
7
12
8. ค่าสัมบูรณ์ของ -40 คืออะไร
-40
50
-50
40
1
9. จำนวนตรงข้ามของ 90-16 คืออะไร
-94
-64
-84
-70
-74
10. (ax12)+5=149 a เท่ากับเท่าไร
12
5
7
4
6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:38:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::