แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ค่าสัมบูรณ์ของ -40 คืออะไร
40
-50
1
-40
50
2. (ax6)+2=32 a เท่ากับเท่าไร
7
4
5
12
6
3. จำนวนตรงข้ามของ 32 คืออะไร
[-32]
32
-32
42
32
4. จำนวนตรงข้ามของ 90-16 คืออะไร
-94
-64
-84
-70
-74
5. (ax12)+5=149 a เท่ากับเท่าไร
12
5
7
4
6
6. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
1313
19
49
9
39
7. จำนวนตรงข้ามของ 600 คืออะไร
1
600
-70
-700
-600
8. (ax50)+5=195 a เท่ากับเท่าไร
5
7
4
6
12
9. (ax6)-6=18 a เท่ากับเท่าไร
12
5
7
4
6
10. ข้อใดไม่ไช่จำนวนเฉพาะ
17
31
41
61
51
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:39:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::