แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
โซดา
เอทานอล
น้ำ
น้ำจุนสี
น้ำมะนาว
2. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
เขากวาง
นอแรด
ฟันเสือ
งาช้าง
เขี้ยวเสือ
3. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
สารประกอบ
สารเนื้อผสม
ธาตุ
สารละลาย
คอลลอยด์
4. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
ศุกร์
ยูเรนัส
พุธ
เนปจูน
พลูโต
5. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
สังเกตุ
ทดลอง
ตีความ
พยายามตอบปัญหา
คิด
6. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
มีความคิดริเริ่ม
ช่างสังเกตุ
มีเหตผล
ขี้เกียจ
ช่างสงสัย
7. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
การสำรวจทรัพยากรของโลก
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
สื่อสาร
อุตุนิยมวิทยา
โอสถ
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
วิเคราะห์
พยายามตอบปัญหา
คิด
9. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
งา
ละหุ่ง
ถั่วเหลือง
มะพร้าว
จำปี
10. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
นิโครม
นาก
เหล็กกล้าไร้สนิม
ทองเหลือง
เงิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::