แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
ศุกร์
ยูเรนัส
พลูโต
พุธ
เนปจูน
2. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
งาช้าง
เขี้ยวเสือ
เขากวาง
ฟันเสือ
นอแรด
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พยายามตอบปัญหา
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
คิด
วิเคราะห์
4. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
จำปี
มะพร้าว
ละหุ่ง
งา
ถั่วเหลือง
5. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
คอลลอยด์
สารประกอบ
สารละลาย
สารเนื้อผสม
ธาตุ
6. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
ทดลอง
พยายามตอบปัญหา
สังเกตุ
ตีความ
คิด
7. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
เงิน
นาก
เหล็กกล้าไร้สนิม
ทองเหลือง
นิโครม
8. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
มีเหตผล
ช่างสงสัย
ขี้เกียจ
มีความคิดริเริ่ม
ช่างสังเกตุ
9. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
โซดา
เอทานอล
น้ำ
น้ำจุนสี
น้ำมะนาว
10. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
อุตุนิยมวิทยา
การสำรวจทรัพยากรของโลก
สื่อสาร
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
โอสถ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::