แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
ยูเรนัส
พลูโต
ศุกร์
พุธ
เนปจูน
2. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
คิด
ทดลอง
ตีความ
พยายามตอบปัญหา
สังเกตุ
3. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
งา
ละหุ่ง
ถั่วเหลือง
มะพร้าว
จำปี
4. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
มีความคิดริเริ่ม
ช่างสงสัย
ช่างสังเกตุ
มีเหตผล
ขี้เกียจ
5. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
งาช้าง
นอแรด
เขี้ยวเสือ
เขากวาง
ฟันเสือ
6. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
นาก
ทองเหลือง
นิโครม
เหล็กกล้าไร้สนิม
เงิน
7. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
น้ำจุนสี
เอทานอล
น้ำมะนาว
โซดา
น้ำ
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พยายามตอบปัญหา
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
คิด
วิเคราะห์
9. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
คอลลอยด์
สารประกอบ
สารเนื้อผสม
ธาตุ
สารละลาย
10. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
โอสถ
อุตุนิยมวิทยา
การสำรวจทรัพยากรของโลก
สื่อสาร
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:35:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::