แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
ยูเรนัส
พุธ
เนปจูน
พลูโต
ศุกร์
2. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
งา
ถั่วเหลือง
มะพร้าว
จำปี
ละหุ่ง
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พยายามตอบปัญหา
วิเคราะห์
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
คิด
4. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
โซดา
น้ำจุนสี
น้ำมะนาว
เอทานอล
น้ำ
5. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
ฟันเสือ
เขากวาง
งาช้าง
เขี้ยวเสือ
นอแรด
6. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
สารเนื้อผสม
ธาตุ
สารประกอบ
คอลลอยด์
สารละลาย
7. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
โอสถ
อุตุนิยมวิทยา
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
การสำรวจทรัพยากรของโลก
สื่อสาร
8. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
ทองเหลือง
นิโครม
นาก
เงิน
เหล็กกล้าไร้สนิม
9. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
มีเหตผล
มีความคิดริเริ่ม
ช่างสังเกตุ
ช่างสงสัย
ขี้เกียจ
10. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
พยายามตอบปัญหา
สังเกตุ
ทดลอง
คิด
ตีความ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 10:45:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::