แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
ทะเล
ดิน
อากาศ
ท้องฟ้า
เสียง
2. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
พืชสีเขียว
พืชและสัตว์
ผู้ย่อยอินทรีสาร
สัตว์
คน
3. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
กลายเป็นไอ
หลอมเหลว
ระเหย
ระเหิด
ควบแน่น
4. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
เสาร์
พุธ
ศุกร์
เนปจูน
อังคาร
5. ข้อใดเป็นของแข็ง
โกโก้
นม
ออกซิเจน
พลาสติก
น้ำ
6. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
หอย
พลานาเรีย
ฟองน้ำ
ไส้เดือน
ดอกไม้ทะเล
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
วิเคราะห์
พยายามตอบปัญหา
คิด
8. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
คอลลอยด์
สารประกอบเนื้อเดียว
ธาตุ
สารผสมเนื้อเดียว
สารผสมเนื้อผสม
9. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
พุธ
อังคาร
จันทร์
เสาร์
ศุกร์
10. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
คิด
ทดลอง
ตีความ
พยายามตอบปัญหา
สังเกตุ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:53:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::