แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตั้งทฤษฎี
ตั้งปัญหา
วิเคราะห์
พยายามตอบปัญหา
คิด
2. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
อากาศ
เสียง
ท้องฟ้า
ดิน
ทะเล
3. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
คิด
ทดลอง
ตีความ
พยายามตอบปัญหา
สังเกตุ
4. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
พืชและสัตว์
ผู้ย่อยอินทรีสาร
คน
สัตว์
พืชสีเขียว
5. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
ระเหิด
ระเหย
ควบแน่น
กลายเป็นไอ
หลอมเหลว
6. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
พุธ
อังคาร
จันทร์
เสาร์
ศุกร์
7. ข้อใดเป็นของแข็ง
ออกซิเจน
พลาสติก
นม
โกโก้
น้ำ
8. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
ไส้เดือน
ดอกไม้ทะเล
พลานาเรีย
หอย
ฟองน้ำ
9. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
สารผสมเนื้อเดียว
สารประกอบเนื้อเดียว
สารผสมเนื้อผสม
ธาตุ
คอลลอยด์
10. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
ศุกร์
เสาร์
เนปจูน
พุธ
อังคาร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::