แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
พุธ
อังคาร
จันทร์
เสาร์
ศุกร์
2. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
อากาศ
ท้องฟ้า
ดิน
ทะเล
เสียง
3. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
สารประกอบเนื้อเดียว
สารผสมเนื้อผสม
คอลลอยด์
ธาตุ
สารผสมเนื้อเดียว
4. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
คน
พืชและสัตว์
สัตว์
พืชสีเขียว
ผู้ย่อยอินทรีสาร
5. ข้อใดเป็นของแข็ง
นม
ออกซิเจน
พลาสติก
น้ำ
โกโก้
6. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
ศุกร์
เสาร์
เนปจูน
พุธ
อังคาร
7. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
สังเกตุ
ทดลอง
ตีความ
พยายามตอบปัญหา
คิด
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิด
ตั้งปัญหา
วิเคราะห์
พยายามตอบปัญหา
ตั้งทฤษฎี
9. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
กลายเป็นไอ
หลอมเหลว
ระเหย
ระเหิด
ควบแน่น
10. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
พลานาเรีย
ฟองน้ำ
หอย
ไส้เดือน
ดอกไม้ทะเล
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:40:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::