แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
ไส้เดือน
ฟองน้ำ
ดอกไม้ทะเล
พลานาเรีย
หอย
2. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
พืชและสัตว์
สัตว์
พืชสีเขียว
ผู้ย่อยอินทรีสาร
คน
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิด
ตั้งปัญหา
พยายามตอบปัญหา
ตั้งทฤษฎี
วิเคราะห์
4. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
ดิน
อากาศ
ท้องฟ้า
เสียง
ทะเล
5. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
ศุกร์
เสาร์
เนปจูน
พุธ
อังคาร
6. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
ระเหย
กลายเป็นไอ
หลอมเหลว
ควบแน่น
ระเหิด
7. ข้อใดเป็นของแข็ง
พลาสติก
นม
น้ำ
ออกซิเจน
โกโก้
8. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
ธาตุ
สารผสมเนื้อผสม
สารผสมเนื้อเดียว
สารประกอบเนื้อเดียว
คอลลอยด์
9. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
อังคาร
จันทร์
ศุกร์
เสาร์
พุธ
10. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
พยายามตอบปัญหา
ตีความ
สังเกตุ
ทดลอง
คิด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:54:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::