แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
  คน
  พืชและสัตว์
  ผู้ย่อยอินทรีสาร
  สัตว์
  พืชสีเขียว
2. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
  อังคาร
  เสาร์
  เนปจูน
  พุธ
  ศุกร์
3. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
  ระเหย
  ควบแน่น
  ระเหิด
  กลายเป็นไอ
  หลอมเหลว
4. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
  ทะเล
  ดิน
  อากาศ
  ท้องฟ้า
  เสียง
5. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
  พลานาเรีย
  ฟองน้ำ
  หอย
  ไส้เดือน
  ดอกไม้ทะเล
6. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  ตั้งปัญหา
  พยายามตอบปัญหา
  ตั้งทฤษฎี
  วิเคราะห์
  คิด
7. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
  คอลลอยด์
  สารประกอบเนื้อเดียว
  ธาตุ
  สารผสมเนื้อเดียว
  สารผสมเนื้อผสม
8. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
  เสาร์
  พุธ
  อังคาร
  ศุกร์
  จันทร์
9. ข้อใดเป็นของแข็ง
  นม
  น้ำ
  โกโก้
  ออกซิเจน
  พลาสติก
10. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
  ทดลอง
  ตีความ
  คิด
  พยายามตอบปัญหา
  สังเกตุ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:10:50am