แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
สับปะรด
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
2. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
รถขนขนุน
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
สิงห์
4. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
ก๊าส
นิจ
สัตว์
มรรค
หาด
5. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
กัด
เศษ
อิฐ
ฉันท์
จิต
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
พันธุ์
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
จาน
7. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
8. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
เบิกบานหัวใจ
โทรทัศน์
9. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
8
5
7
10. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
ล่องลอย
รักดี
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 5:27:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::