แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
มะละกอ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
2. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
กตัญญูรู้คุณ
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
สิงห์
4. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
สัตว์
ก๊าส
มรรค
นิจ
หาด
5. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
7
8
5
6. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
รถขนขนุน
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
ถวายพร
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
จิต
เศษ
กัด
อิฐ
8. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ครรภ์
ชาญ
พันธุ์
พราหมณ์
จาน
9. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
สับปะรด
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
10. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
ล่องลอย
รักดี
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 12:31:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::