แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
บ้านพ่อ
ไพร่ฟ้า
กินข้าว
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
2. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระคู่
สระประสม
สระเดี่ยว
สระแท้
สระเกิน
3. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ถ้อย
พ่อ
ล้อ
เจ้า
ค่ำ
4. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ขัด
โนต
ฝา
วาน
มา
5. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
รก
หก
จก
ปก
กัก
6. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
7. คำใดผันได้ 3 เสียง
แซง
ดง
กาบ
กัน
พอ
8. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนะ
กลี
ชนวน
สิริ
ปราศ
9. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
พ ฟ
ร ล
อ ฮ
ช ซ
ด ต
10. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ลาว เรียน
เสก เทียน
รัก กิน ไข่ รา
ตอน สอน
งาน เลข
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:25:44 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::