แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ล้อ
ถ้อย
พ่อ
เจ้า
ค่ำ
2. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระแท้
สระประสม
สระเกิน
สระเดี่ยว
สระคู่
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
หน้าเศร้า
ไพร่ฟ้า
ท่าน้ำ
บ้านพ่อ
กินข้าว
4. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนะ
กลี
ปราศ
ชนวน
สิริ
5. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ช ซ
พ ฟ
ร ล
ด ต
อ ฮ
6. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
มา
โนต
ฝา
วาน
ขัด
7. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
8. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
รก
หก
จก
ปก
กัก
9. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ตอน สอน
งาน เลข
ลาว เรียน
รัก กิน ไข่ รา
เสก เทียน
10. คำใดผันได้ 3 เสียง
พอ
กัน
แซง
กาบ
ดง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:19:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::