แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
เจ้า
ค่ำ
ถ้อย
ล้อ
พ่อ
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
รัก กิน ไข่ รา
ฉัน ฝัน เห็น
3. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
ปก
กัก
หก
รก
จก
4. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระประสม
สระเดี่ยว
สระแท้
สระเกิน
สระคู่
5. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
มา
โนต
วาน
ขัด
ฝา
6. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ร ล
อ ฮ
ด ต
ช ซ
พ ฟ
7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
บ้านพ่อ
กินข้าว
ไพร่ฟ้า
8. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนะ
กลี
ชนวน
สิริ
ปราศ
9. คำใดผันได้ 3 เสียง
แซง
ดง
กาบ
กัน
พอ
10. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ตอน สอน
งาน เลข
ลาว เรียน
รัก กิน ไข่ รา
เสก เทียน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:57:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::