แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระเดี่ยว
สระแท้
สระประสม
สระคู่
สระเกิน
2. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
หก
จก
รก
ปก
กัก
3. คำใดผันได้ 3 เสียง
พอ
กัน
แซง
กาบ
ดง
4. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
รัก กิน ไข่ รา
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
5. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนวน
ปราศ
สิริ
กลี
ชนะ
6. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ร ล
อ ฮ
ด ต
ช ซ
พ ฟ
7. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
มา
โนต
ฝา
วาน
ขัด
8. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ลาว เรียน
เสก เทียน
รัก กิน ไข่ รา
ตอน สอน
งาน เลข
9. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
กินข้าว
บ้านพ่อ
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
ไพร่ฟ้า
10. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
เจ้า
ค่ำ
ถ้อย
ล้อ
พ่อ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::