แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
  ขัด
  โนต
  ฝา
  วาน
  มา
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
  รัก กิน ไข่ รา
  เขา สวม หมวก
  ฉัน ฝัน เห็น
  สาย ฝน ถูก
  นก เขา ขัน
3. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
  เจ้า
  พ่อ
  ค่ำ
  ถ้อย
  ล้อ
4. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
  ชนวน
  สิริ
  กลี
  ชนะ
  ปราศ
5. คำใดผันได้ 3 เสียง
  กัน
  ดง
  พอ
  แซง
  กาบ
6. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
  สระประสม
  สระเดี่ยว
  สระแท้
  สระเกิน
  สระคู่
7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
  ท่าน้ำ
  บ้านพ่อ
  ไพร่ฟ้า
  หน้าเศร้า
  กินข้าว
8. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
  รัก กิน ไข่ รา
  ลาว เรียน
  เสก เทียน
  ตอน สอน
  งาน เลข
9. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
  กัก
  หก
  จก
  ปก
  รก
10. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
  ด ต
  ร ล
  ช ซ
  พ ฟ
  อ ฮ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:15:41am