แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ค่ำ
ถ้อย
พ่อ
เจ้า
ล้อ
2. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระเดี่ยว
สระแท้
สระประสม
สระคู่
สระเกิน
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
บ้านพ่อ
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
ไพร่ฟ้า
กินข้าว
4. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
รัก กิน ไข่ รา
5. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ร ล
ช ซ
พ ฟ
อ ฮ
ด ต
6. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
ปก
จก
กัก
หก
รก
7. คำใดผันได้ 3 เสียง
กาบ
กัน
ดง
แซง
พอ
8. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ตอน สอน
เสก เทียน
งาน เลข
ลาว เรียน
รัก กิน ไข่ รา
9. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
โนต
ฝา
มา
วาน
ขัด
10. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
กลี
ปราศ
ชนะ
ชนวน
สิริ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::