แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดผันได้ 3 เสียง
กัน
ดง
พอ
แซง
กาบ
2. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
ลาว เรียน
เสก เทียน
ตอน สอน
งาน เลข
3. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
กินข้าว
บ้านพ่อ
ไพร่ฟ้า
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
4. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ขัด
โนต
ฝา
วาน
มา
5. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
รก
หก
จก
ปก
กัก
6. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
กลี
ชนวน
สิริ
ปราศ
ชนะ
7. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
8. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
เจ้า
ค่ำ
ถ้อย
ล้อ
พ่อ
9. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระคู่
สระประสม
สระเกิน
สระเดี่ยว
สระแท้
10. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ด ต
ร ล
อ ฮ
ช ซ
พ ฟ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:23:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::