แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระประสม
สระเดี่ยว
สระแท้
สระเกิน
สระคู่
2. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
ลาว เรียน
เสก เทียน
ตอน สอน
งาน เลข
3. คำใดผันได้ 3 เสียง
พอ
กัน
แซง
กาบ
ดง
4. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
โนต
วาน
ขัด
ฝา
มา
5. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
รก
หก
ปก
กัก
จก
6. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ถ้อย
พ่อ
ล้อ
เจ้า
ค่ำ
7. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
กินข้าว
บ้านพ่อ
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
ไพร่ฟ้า
8. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
สิริ
กลี
ปราศ
ชนวน
ชนะ
9. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
พ ฟ
ร ล
อ ฮ
ช ซ
ด ต
10. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
รัก กิน ไข่ รา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:26:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::