แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
ท่าน้ำ
บ้านพ่อ
ไพร่ฟ้า
หน้าเศร้า
กินข้าว
2. คำใดผันได้ 3 เสียง
แซง
ดง
กาบ
กัน
พอ
3. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ถ้อย
เจ้า
ค่ำ
พ่อ
ล้อ
4. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระประสม
สระเดี่ยว
สระแท้
สระเกิน
สระคู่
5. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
รัก กิน ไข่ รา
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
6. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ช ซ
อ ฮ
พ ฟ
ร ล
ด ต
7. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
รก
หก
จก
ปก
กัก
8. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ขัด
โนต
ฝา
วาน
มา
9. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนะ
กลี
ปราศ
ชนวน
สิริ
10. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ลาว เรียน
เสก เทียน
รัก กิน ไข่ รา
ตอน สอน
งาน เลข
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:01:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::