แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
แปลก
เผลอ
เล็ก
โผล่
แมง
2. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
3. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
4 รูป
3 รูป
1 รูป
2 รูป
5 รูป
4. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
เรือ
ไถ
เรา
เสือ
บาง
5. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
ปฏิญาน
ปกาศิต
ปริศนา
ปริญญา
ประมาท
6. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
เส้นหมี่ต้ม
บ้านร่มเกล้า
เศร้ากว่าป้า
หน้าผ่องแผ้ว
กินข้าว
7. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
รบ
เรือง
แปลก
ทาง
ใส
8. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
5 คำ
2คำ
4คำ
1 คำ
3คำ
9. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
นา-น้า
เสีย-เสี่ย
คาย-ค่าย
เวน-เว้น
มา-ม้า
10. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
โสนะ
สะโหน
โสน
สะโน
สาโน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-09-20 9:16:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::