แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
บ้านร่มเกล้า
หน้าผ่องแผ้ว
เส้นหมี่ต้ม
เศร้ากว่าป้า
กินข้าว
2. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
5 รูป
2 รูป
4 รูป
1 รูป
3 รูป
3. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
สาโน
โสนะ
สะโหน
โสน
สะโน
4. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
2คำ
3คำ
5 คำ
4คำ
1 คำ
5. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
นา-น้า
เวน-เว้น
มา-ม้า
เสีย-เสี่ย
คาย-ค่าย
6. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
แปลก
ทาง
เรือง
รบ
ใส
7. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
ปกาศิต
ปริญญา
ปริศนา
ปฏิญาน
ประมาท
8. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
เล็ก
โผล่
เผลอ
แปลก
แมง
9. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
10. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
เรือ
ไถ
บาง
เรา
เสือ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:45:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::