แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
2คำ
4คำ
1 คำ
3คำ
5 คำ
2. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
3. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
แมง
โผล่
แปลก
เล็ก
เผลอ
4. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
สะโหน
สะโน
โสน
โสนะ
สาโน
5. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
รบ
เรือง
ใส
แปลก
ทาง
6. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
เสือ
ไถ
บาง
เรา
เรือ
7. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
2 รูป
4 รูป
1 รูป
3 รูป
5 รูป
8. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
มา-ม้า
นา-น้า
เสีย-เสี่ย
คาย-ค่าย
เวน-เว้น
9. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
ประมาท
ปฏิญาน
ปกาศิต
ปริศนา
ปริญญา
10. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
หน้าผ่องแผ้ว
เศร้ากว่าป้า
เส้นหมี่ต้ม
บ้านร่มเกล้า
กินข้าว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:52:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::