แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
เรือ
ไถ
เรา
เสือ
บาง
2. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
3. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
แปลก
เล็ก
โผล่
แมง
เผลอ
4. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
โสนะ
สะโน
สาโน
สะโหน
โสน
5. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
ทาง
เรือง
ใส
แปลก
รบ
6. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
1 คำ
2คำ
3คำ
4คำ
5 คำ
7. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
เสีย-เสี่ย
เวน-เว้น
คาย-ค่าย
นา-น้า
มา-ม้า
8. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
เส้นหมี่ต้ม
บ้านร่มเกล้า
เศร้ากว่าป้า
หน้าผ่องแผ้ว
กินข้าว
9. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
ปกาศิต
ปริญญา
ปริศนา
ปฏิญาน
ประมาท
10. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
5 รูป
2 รูป
4 รูป
1 รูป
3 รูป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 12:06:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::