แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์แล้วทำให้เสียงสระเปลี่ยนไป
มา-ม้า
นา-น้า
เสีย-เสี่ย
คาย-ค่าย
เวน-เว้น
2. ข้อใดอ่านได้ทั้งอย่างอักษรควบและอักษรนำ
ปกาศิต
ปริญญา
ปริศนา
ปฏิญาน
ประมาท
3. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงเอก
เรือง
แปลก
ทาง
ใส
รบ
4. ข้อใดใช้สระน้อยรูปที่สุด
แปลก
เล็ก
โผล่
แมง
เผลอ
5. เสียงพยัญชนะ ล มีกี่รูป
2 รูป
3 รูป
5 รูป
4 รูป
1 รูป
6. คนขับรถโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ข้อความนี้มีเสียงวรรณยุกต์เอกกี่คำ
5 คำ
2คำ
4คำ
1 คำ
3คำ
7. ข้อใดมีพยัญชนะเสียง ช
8. ข้อใดมีคำที่ใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียง
กินข้าว
บ้านร่มเกล้า
หน้าผ่องแผ้ว
เส้นหมี่ต้ม
เศร้ากว่าป้า
9. คุณยายให้ฉันไปเก็บดอกโสน คำที่ขีดเส้นใต้อ่านว่าอย่างไร
โสนะ
สะโน
สาโน
สะโหน
โสน
10. คำในข้อใดเมื่อเติมรูปวรรณยุกต์เอกจะมีเสียงโท
ไถ
เรา
เสือ
บาง
เรือ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:23:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::