แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
กลอง
นอน
นวล
ทุกข์
หวง
2. ข้อใดผันได้3เสียง
กับ
ดง
กัน
แซง
กาบ
3. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอีย
เอียะ
เอือะ
ไอ
อัวะ
4. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
ตรี
สามัญ
เอก
จัตวา
โท
5. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระประสม
สระเกิน
สระแท้
6. สระเกินมีกี่เสียง
30 เสียง
8เสียง
21เสียง
6เสียง
18เสียง
7. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
3 เสียง
24 สระ
32 สระ
44 สระ
21 สระ
8. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
กิน ข้าว กับ ปลา
ฉัน ฝัน เห็น
9. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
เด็ก
หก
จก
ปก
กัก
10. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
สาว
ขวาน
ควร
กว้าง
ฉาว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 4:13:52 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::