แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ขวาน
ควร
สาว
ฉาว
กว้าง
2. สระเกินมีกี่เสียง
8เสียง
21เสียง
6เสียง
18เสียง
30 เสียง
3. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
สาย ฝน ถูก
กิน ข้าว กับ ปลา
4. ข้อใดผันได้3เสียง
กับ
ดง
แซง
กาบ
กัน
5. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
จัตวา
เอก
ตรี
สามัญ
โท
6. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระประสม
สระเกิน
สระไอ
สระเอีย
สระแท้
7. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
นอน
นวล
หวง
ทุกข์
กลอง
8. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
3 เสียง
24 สระ
32 สระ
44 สระ
21 สระ
9. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอียะ
เอือะ
อัวะ
เอีย
ไอ
10. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
เด็ก
หก
ปก
กัก
จก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:21:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::