แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
หวง
นอน
นวล
ทุกข์
กลอง
2. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
สามัญ
เอก
โท
ตรี
จัตวา
3. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
เด็ก
หก
จก
ปก
กัก
4. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระประสม
สระเกิน
สระแท้
5. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ขวาน
กว้าง
ควร
สาว
ฉาว
6. ข้อใดผันได้3เสียง
ดง
แซง
กาบ
กัน
กับ
7. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
กิน ข้าว กับ ปลา
ฉัน ฝัน เห็น
8. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
44 สระ
21 สระ
32 สระ
3 เสียง
9. สระเกินมีกี่เสียง
6เสียง
8เสียง
18เสียง
21เสียง
30 เสียง
10. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอือะ
เอีย
เอียะ
อัวะ
ไอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:11:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::