แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
กัก
หก
จก
ปก
เด็ก
2. สระเกินมีกี่เสียง
8เสียง
18เสียง
30 เสียง
21เสียง
6เสียง
3. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ฉาว
สาว
กว้าง
ขวาน
ควร
4. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
เอก
ตรี
สามัญ
โท
จัตวา
5. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเกิน
สระไอ
สระแท้
สระประสม
สระเอีย
6. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอีย
เอียะ
เอือะ
ไอ
อัวะ
7. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
กิน ข้าว กับ ปลา
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
8. ข้อใดผันได้3เสียง
ดง
แซง
กาบ
กัน
กับ
9. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
32 สระ
3 เสียง
44 สระ
21 สระ
10. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
กลอง
นอน
นวล
ทุกข์
หวง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:42:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::