แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระประสม
สระเกิน
สระไอ
สระเอีย
สระแท้
2. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
ทุกข์
กลอง
นอน
หวง
นวล
3. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ฉาว
สาว
ขวาน
ควร
กว้าง
4. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
3 เสียง
24 สระ
44 สระ
21 สระ
32 สระ
5. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
กิน ข้าว กับ ปลา
ฉัน ฝัน เห็น
6. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอีย
อัวะ
เอียะ
เอือะ
ไอ
7. สระเกินมีกี่เสียง
8เสียง
21เสียง
6เสียง
18เสียง
30 เสียง
8. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
จัตวา
เอก
ตรี
สามัญ
โท
9. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
เด็ก
หก
ปก
กัก
จก
10. ข้อใดผันได้3เสียง
แซง
กาบ
ดง
กับ
กัน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:30:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::