แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ขวาน
กว้าง
ควร
สาว
ฉาว
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
สาย ฝน ถูก
กิน ข้าว กับ ปลา
3. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
หก
ปก
กัก
จก
เด็ก
4. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระแท้
สระประสม
สระเกิน
5. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
32 สระ
3 เสียง
44 สระ
21 สระ
6. สระเกินมีกี่เสียง
21เสียง
18เสียง
6เสียง
8เสียง
30 เสียง
7. ข้อใดผันได้3เสียง
แซง
กาบ
ดง
กับ
กัน
8. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
กลอง
นอน
นวล
ทุกข์
หวง
9. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
ตรี
โท
สามัญ
เอก
จัตวา
10. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
ไอ
เอือะ
อัวะ
เอีย
เอียะ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 11:02:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::