แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดผันได้3เสียง
  ดง
  แซง
  กาบ
  กัน
  กับ
2. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
  3 เสียง
  24 สระ
  32 สระ
  44 สระ
  21 สระ
3. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
  สามัญ
  เอก
  โท
  ตรี
  จัตวา
4. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
  สาว
  ขวาน
  ควร
  กว้าง
  ฉาว
5. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
  หวง
  นอน
  นวล
  ทุกข์
  กลอง
6. สระเกินมีกี่เสียง
  21เสียง
  6เสียง
  8เสียง
  30 เสียง
  18เสียง
7. สระพวกใดมี 18 เสียง
  สระประสม
  สระแท้
  สระเกิน
  สระไอ
  สระเอีย
8. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
  เอีย
  อัวะ
  เอียะ
  เอือะ
  ไอ
9. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
  กิน ข้าว กับ ปลา
  เขา สวม หมวก
  ฉัน ฝัน เห็น
  สาย ฝน ถูก
  นก เขา ขัน
10. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
  เด็ก
  หก
  จก
  ปก
  กัก
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:53:47am