แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอียะ
เอือะ
อัวะ
เอีย
ไอ
2. สระเกินมีกี่เสียง
21เสียง
6เสียง
8เสียง
30 เสียง
18เสียง
3. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระประสม
สระเกิน
สระแท้
4. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
กลอง
นอน
นวล
ทุกข์
หวง
5. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
กิน ข้าว กับ ปลา
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
6. ข้อใดผันได้3เสียง
กาบ
ดง
กัน
แซง
กับ
7. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
หก
จก
เด็ก
ปก
กัก
8. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
สามัญ
เอก
โท
ตรี
จัตวา
9. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
3 เสียง
24 สระ
32 สระ
44 สระ
21 สระ
10. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ฉาว
สาว
กว้าง
ขวาน
ควร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::