แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอือะ
เอีย
เอียะ
อัวะ
ไอ
2. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
หวง
นอน
ทุกข์
กลอง
นวล
3. ข้อใดผันได้3เสียง
ดง
แซง
กาบ
กัน
กับ
4. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ขวาน
ควร
สาว
ฉาว
กว้าง
5. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระแท้
สระประสม
สระเกิน
6. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
กิน ข้าว กับ ปลา
7. สระเกินมีกี่เสียง
30 เสียง
8เสียง
18เสียง
21เสียง
6เสียง
8. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
จัตวา
เอก
โท
ตรี
สามัญ
9. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
44 สระ
21 สระ
32 สระ
3 เสียง
10. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
ปก
จก
กัก
หก
เด็ก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:31:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::