แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
44 สระ
21 สระ
32 สระ
3 เสียง
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
ฉัน ฝัน เห็น
สาย ฝน ถูก
กิน ข้าว กับ ปลา
3. สระเกินมีกี่เสียง
21เสียง
6เสียง
8เสียง
30 เสียง
18เสียง
4. ข้อใดผันได้3เสียง
แซง
กาบ
ดง
กับ
กัน
5. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
ไอ
เอือะ
เอีย
เอียะ
อัวะ
6. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
เอก
โท
จัตวา
ตรี
สามัญ
7. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
เด็ก
หก
ปก
กัก
จก
8. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
ควร
สาว
กว้าง
ขวาน
ฉาว
9. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
หวง
นอน
ทุกข์
กลอง
นวล
10. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระเอีย
สระไอ
สระประสม
สระเกิน
สระแท้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::