แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
ชลอ
ชมด
ชะนี
นี
ชมภู
2. คำใดที่เขียนถูก
ฉะบับ
ฉะนั้น
ฉนั้น
ฉันท์ญาติ
ฉนี้
3. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กงสุล
กฏ
กบาล
กะพริบ
4. คำใดที่เขียนผิด
กะเทย
กะโหลก
กะลาสี
กระเพาะ
กลาสี
5. คำใดที่เขียนผิด
เกมส์
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กะโหลก
กินรี
6. คำใดที่เขียนผิด
คน
ครองราชย์
คทา
ฅน
สมอง
7. คำใดที่เขียนผิด
คะนอง
คารวะ
คุรุภัณฑ์
คลินิก
ครุศาสตร์
8. คำใดที่เขียนถูก
ชัชวาลย์
ชีพตักษัย
ชีวะประวัติ
ชะลอ
ชลอ
9. คำใดที่เขียนถูก
จงอย
งบดุลย์
จงกลม
งบดุล
งูสวัส
10. คำใดที่เขียนถูก
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จั๊กจั่น
จักรวรรดิ์
จักร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::