แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
งบดุลย์
จงกลม
งบดุล
งูสวัส
จงอย
2. คำใดที่เขียนถูก
ชะนี
ชมภู
นี
ชมด
ชลอ
3. คำใดที่เขียนถูก
ชัชวาลย์
ชีพตักษัย
ชีวะประวัติ
ชะลอ
ชลอ
4. คำใดที่เขียนถูก
ฉะบับ
ฉนี้
ฉะนั้น
ฉนั้น
ฉันท์ญาติ
5. คำใดที่เขียนผิด
กฏ
กะพริบ
กบาล
กระเพาะ
กงสุล
6. คำใดที่เขียนผิด
สมอง
ฅน
คน
คทา
ครองราชย์
7. คำใดที่เขียนผิด
กะโหลก
กิตติมศักดิ์
กินรี
เกมส์
กำเหน็จ
8. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
กะลาสี
9. คำใดที่เขียนผิด
ครุศาสตร์
คะนอง
คารวะ
คลินิก
คุรุภัณฑ์
10. คำใดที่เขียนถูก
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จั๊กจั่น
จักรวรรดิ์
จักร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 1:41:20 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::