แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
จักรวรรดิ์
จั๊กจั่น
จักร์
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
2. คำใดที่เขียนผิด
คน
คทา
ฅน
สมอง
ครองราชย์
3. คำใดที่เขียนผิด
คะนอง
คารวะ
คุรุภัณฑ์
คลินิก
ครุศาสตร์
4. คำใดที่เขียนถูก
งบดุลย์
จงกลม
งบดุล
งูสวัส
จงอย
5. คำใดที่เขียนถูก
ฉนั้น
ฉะบับ
ฉะนั้น
ฉนี้
ฉันท์ญาติ
6. คำใดที่เขียนผิด
กบาล
กฏ
กะพริบ
กระเพาะ
กงสุล
7. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
กะลาสี
8. คำใดที่เขียนผิด
เกมส์
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กะโหลก
กินรี
9. คำใดที่เขียนถูก
ชลอ
ชมด
ชมภู
ชะนี
นี
10. คำใดที่เขียนถูก
ชะลอ
ชลอ
ชัชวาลย์
ชีวะประวัติ
ชีพตักษัย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:42:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::