แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
ชะลอ
ชลอ
ชัชวาลย์
ชีวะประวัติ
ชีพตักษัย
2. คำใดที่เขียนผิด
สมอง
ฅน
คน
คทา
ครองราชย์
3. คำใดที่เขียนผิด
กิตติมศักดิ์
กินรี
กะโหลก
เกมส์
กำเหน็จ
4. คำใดที่เขียนถูก
งบดุล
งบดุลย์
งูสวัส
จงกลม
จงอย
5. คำใดที่เขียนผิด
กลาสี
กะโหลก
กระเพาะ
กะเทย
กะลาสี
6. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะพริบ
กงสุล
กฏ
กบาล
7. คำใดที่เขียนถูก
จั๊กจั่น
จักร์
จักรวรรดิ์
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
8. คำใดที่เขียนถูก
นี
ชมด
ชมภู
ชะนี
ชลอ
9. คำใดที่เขียนถูก
ฉะบับ
ฉนี้
ฉะนั้น
ฉนั้น
ฉันท์ญาติ
10. คำใดที่เขียนผิด
คลินิก
คารวะ
ครุศาสตร์
คะนอง
คุรุภัณฑ์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:27:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::