แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
ชลอ
ชัชวาลย์
ชีพตักษัย
ชะลอ
ชีวะประวัติ
2. คำใดที่เขียนถูก
ฉันท์ญาติ
ฉนั้น
ฉนี้
ฉะบับ
ฉะนั้น
3. คำใดที่เขียนผิด
กะโหลก
กระเพาะ
กะเทย
กะลาสี
กลาสี
4. คำใดที่เขียนถูก
ชะนี
ชมภู
นี
ชมด
ชลอ
5. คำใดที่เขียนผิด
กฏ
กะพริบ
กบาล
กระเพาะ
กงสุล
6. คำใดที่เขียนถูก
จงกลม
งบดุล
งบดุลย์
จงอย
งูสวัส
7. คำใดที่เขียนผิด
กิตติมศักดิ์
เกมส์
กำเหน็จ
กินรี
กะโหลก
8. คำใดที่เขียนผิด
คน
คทา
ฅน
สมอง
ครองราชย์
9. คำใดที่เขียนถูก
จักรพรรดิ์
จักร์
จลศาสตร์
จั๊กจั่น
จักรวรรดิ์
10. คำใดที่เขียนผิด
คะนอง
คลินิก
ครุศาสตร์
คารวะ
คุรุภัณฑ์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:28:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::