แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนผิด
กฏ
กระเพาะ
กงสุล
กะพริบ
กบาล
2. คำใดที่เขียนถูก
ชีวะประวัติ
ชัชวาลย์
ชะลอ
ชลอ
ชีพตักษัย
3. คำใดที่เขียนผิด
คะนอง
คลินิก
ครุศาสตร์
คารวะ
คุรุภัณฑ์
4. คำใดที่เขียนผิด
เกมส์
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กะโหลก
กินรี
5. คำใดที่เขียนผิด
กะโหลก
กระเพาะ
กะเทย
กะลาสี
กลาสี
6. คำใดที่เขียนถูก
ฉนั้น
ฉนี้
ฉันท์ญาติ
ฉะบับ
ฉะนั้น
7. คำใดที่เขียนถูก
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จั๊กจั่น
จักรวรรดิ์
จักร์
8. คำใดที่เขียนถูก
ชลอ
ชมด
ชมภู
ชะนี
นี
9. คำใดที่เขียนถูก
งบดุลย์
งูสวัส
จงอย
จงกลม
งบดุล
10. คำใดที่เขียนผิด
สมอง
ฅน
ครองราชย์
คน
คทา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::