แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
ฉันท์ญาติ
ฉนั้น
ฉะบับ
ฉะนั้น
ฉนี้
2. คำใดที่เขียนผิด
สมอง
ฅน
คน
คทา
ครองราชย์
3. คำใดที่เขียนผิด
คุรุภัณฑ์
คะนอง
คารวะ
คลินิก
ครุศาสตร์
4. คำใดที่เขียนถูก
ชีวะประวัติ
ชัชวาลย์
ชะลอ
ชลอ
ชีพตักษัย
5. คำใดที่เขียนผิด
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กินรี
เกมส์
กะโหลก
6. คำใดที่เขียนผิด
กบาล
กฏ
กะพริบ
กระเพาะ
กงสุล
7. คำใดที่เขียนถูก
งบดุลย์
งูสวัส
จงอย
จงกลม
งบดุล
8. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะลาสี
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
9. คำใดที่เขียนถูก
ชมด
ชมภู
ชลอ
ชะนี
นี
10. คำใดที่เขียนถูก
จั๊กจั่น
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จักร์
จักรวรรดิ์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:03:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::