แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนผิด
กะโหลก
กระเพาะ
กะเทย
กะลาสี
กลาสี
2. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะพริบ
กงสุล
กฏ
กบาล
3. คำใดที่เขียนผิด
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กินรี
เกมส์
กะโหลก
4. คำใดที่เขียนถูก
ชลอ
ชมด
ชะนี
นี
ชมภู
5. คำใดที่เขียนถูก
ฉนั้น
ฉะบับ
ฉะนั้น
ฉนี้
ฉันท์ญาติ
6. คำใดที่เขียนถูก
ชัชวาลย์
ชะลอ
ชลอ
ชีพตักษัย
ชีวะประวัติ
7. คำใดที่เขียนถูก
จงกลม
งูสวัส
งบดุล
งบดุลย์
จงอย
8. คำใดที่เขียนผิด
ครุศาสตร์
คะนอง
คารวะ
คลินิก
คุรุภัณฑ์
9. คำใดที่เขียนถูก
จั๊กจั่น
จักร์
จักรวรรดิ์
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
10. คำใดที่เขียนผิด
ฅน
ครองราชย์
สมอง
คน
คทา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:27:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::