แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
นี
ชมด
ชมภู
ชะนี
ชลอ
2. คำใดที่เขียนผิด
คะนอง
คลินิก
ครุศาสตร์
คารวะ
คุรุภัณฑ์
3. คำใดที่เขียนถูก
จงกลม
งบดุล
งบดุลย์
จงอย
งูสวัส
4. คำใดที่เขียนผิด
กิตติมศักดิ์
กินรี
กะโหลก
เกมส์
กำเหน็จ
5. คำใดที่เขียนถูก
ฉนั้น
ฉะบับ
ฉะนั้น
ฉนี้
ฉันท์ญาติ
6. คำใดที่เขียนผิด
ฅน
คน
คทา
ครองราชย์
สมอง
7. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กงสุล
กฏ
กบาล
กะพริบ
8. คำใดที่เขียนถูก
จั๊กจั่น
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จักร์
จักรวรรดิ์
9. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
กะลาสี
10. คำใดที่เขียนถูก
ชีวะประวัติ
ชัชวาลย์
ชีพตักษัย
ชะลอ
ชลอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:24:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::