แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนถูก
ชมด
ชะนี
นี
ชมภู
ชลอ
2. คำใดที่เขียนถูก
ฉะนั้น
ฉนั้น
ฉนี้
ฉะบับ
ฉันท์ญาติ
3. คำใดที่เขียนถูก
จงกลม
งูสวัส
งบดุล
งบดุลย์
จงอย
4. คำใดที่เขียนถูก
ชีวะประวัติ
ชัชวาลย์
ชีพตักษัย
ชะลอ
ชลอ
5. คำใดที่เขียนผิด
คน
คทา
ฅน
สมอง
ครองราชย์
6. คำใดที่เขียนผิด
คลินิก
ครุศาสตร์
คะนอง
คุรุภัณฑ์
คารวะ
7. คำใดที่เขียนผิด
เกมส์
กินรี
กำเหน็จ
กิตติมศักดิ์
กะโหลก
8. คำใดที่เขียนผิด
กฏ
กะพริบ
กบาล
กระเพาะ
กงสุล
9. คำใดที่เขียนถูก
จักรวรรดิ์
จั๊กจั่น
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จักร์
10. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะลาสี
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::