แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
รื้อ
ขู่
ขาน
ขุด
ขวาง
2. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
ที่นั้ง
อาสย์
ม้านั่ง
เก้าอี้
ผ้ารองนั่ง
3. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
สำออย
สำรวล
สำเนียง
สำนวน
สำราก
4. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
เล่นลิ้น
เล่นหัว
เล่นงาน
เล่นตัว
เล่นปาก
5. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
รบรา
รบกวน
รบเร้า
ลบเลือน
ลบล้าง
6. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
อ้อยส้อย
อ้อแอ้
อ้อมแอ้ม
อ้อมค้อม
อ้อยอิ่ง
7. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
กินข้าว
ฉันจังหัน
ทานข้าว
หม่ำข้าว
กินข้าว
8. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
คาถา
คารม
เคาะแคะ
คำรวม
คำขาด
9. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
ปวารณา
โพนทะนา
พรรณนา
สนทนา
ภาวนา
10. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
ฉาบฉวย
ฉุนเฉียว
ฉับฉาน
เฉิดฉาย
ฉาดฉาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:00:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::