แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
  รบกวน
  รบเร้า
  รบรา
  ลบล้าง
  ลบเลือน
2. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
  หม่ำข้าว
  ทานข้าว
  กินข้าว
  ฉันจังหัน
  กินข้าว
3. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
  คารม
  เคาะแคะ
  คาถา
  คำขาด
  คำรวม
4. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
  ขุด
  ขู่
  ขวาง
  ขาน
  รื้อ
5. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
  สำนวน
  สำเนียง
  สำออย
  สำรวล
  สำราก
6. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
  ที่นั้ง
  เก้าอี้
  ผ้ารองนั่ง
  อาสย์
  ม้านั่ง
7. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
  เล่นลิ้น
  เล่นปาก
  เล่นหัว
  เล่นงาน
  เล่นตัว
8. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
  ฉับฉาน
  ฉาบฉวย
  เฉิดฉาย
  ฉาดฉาน
  ฉุนเฉียว
9. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
  อ้อมค้อม
  อ้อยส้อย
  อ้อมแอ้ม
  อ้อแอ้
  อ้อยอิ่ง
10. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
  พรรณนา
  สนทนา
  โพนทะนา
  ปวารณา
  ภาวนา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:43:25am