แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
รบรา
รบกวน
รบเร้า
ลบเลือน
ลบล้าง
2. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
ขุด
ขู่
ขวาง
ขาน
รื้อ
3. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
เล่นหัว
เล่นงาน
เล่นปาก
เล่นลิ้น
เล่นตัว
4. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
ที่นั้ง
อาสย์
ม้านั่ง
เก้าอี้
ผ้ารองนั่ง
5. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
สำราก
สำรวล
สำนวน
สำออย
สำเนียง
6. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
คำขาด
คาถา
คารม
เคาะแคะ
คำรวม
7. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
ฉาดฉาน
ฉาบฉวย
ฉุนเฉียว
เฉิดฉาย
ฉับฉาน
8. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
อ้อยส้อย
อ้อมแอ้ม
อ้อมค้อม
อ้อยอิ่ง
อ้อแอ้
9. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
ภาวนา
สนทนา
ปวารณา
พรรณนา
โพนทะนา
10. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
ฉันจังหัน
หม่ำข้าว
กินข้าว
ทานข้าว
กินข้าว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::