แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
เล่นตัว
เล่นงาน
เล่นลิ้น
เล่นหัว
เล่นปาก
2. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
ขาน
ขุด
ขู่
รื้อ
ขวาง
3. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
รบกวน
รบเร้า
รบรา
ลบล้าง
ลบเลือน
4. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
ที่นั้ง
เก้าอี้
ผ้ารองนั่ง
อาสย์
ม้านั่ง
5. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
สนทนา
โพนทะนา
ภาวนา
ปวารณา
พรรณนา
6. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
อ้อยอิ่ง
อ้อมค้อม
อ้อแอ้
อ้อยส้อย
อ้อมแอ้ม
7. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
หม่ำข้าว
ทานข้าว
กินข้าว
ฉันจังหัน
กินข้าว
8. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
สำออย
สำรวล
สำเนียง
สำนวน
สำราก
9. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
คาถา
คารม
เคาะแคะ
คำรวม
คำขาด
10. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
เฉิดฉาย
ฉุนเฉียว
ฉาดฉาน
ฉาบฉวย
ฉับฉาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:35:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::