แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
ปวารณา
โพนทะนา
พรรณนา
สนทนา
ภาวนา
2. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
คารม
เคาะแคะ
คาถา
คำขาด
คำรวม
3. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
ฉันจังหัน
หม่ำข้าว
กินข้าว
ทานข้าว
กินข้าว
4. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
สำรวล
สำนวน
สำออย
สำเนียง
สำราก
5. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
ลบล้าง
รบรา
ลบเลือน
รบกวน
รบเร้า
6. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
อ้อมค้อม
อ้อแอ้
อ้อยอิ่ง
อ้อยส้อย
อ้อมแอ้ม
7. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
อาสย์
ม้านั่ง
ที่นั้ง
ผ้ารองนั่ง
เก้าอี้
8. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
ขุด
ขู่
ขวาง
ขาน
รื้อ
9. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
ฉาดฉาน
ฉาบฉวย
ฉุนเฉียว
เฉิดฉาย
ฉับฉาน
10. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
เล่นลิ้น
เล่นหัว
เล่นงาน
เล่นตัว
เล่นปาก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 1:42:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::