แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
คารม
คำรวม
เคาะแคะ
คาถา
คำขาด
2. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
เฉิดฉาย
ฉุนเฉียว
ฉาดฉาน
ฉาบฉวย
ฉับฉาน
3. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
ผ้ารองนั่ง
ที่นั้ง
อาสย์
ม้านั่ง
เก้าอี้
4. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
ฉันจังหัน
หม่ำข้าว
กินข้าว
ทานข้าว
กินข้าว
5. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
พรรณนา
สนทนา
โพนทะนา
ปวารณา
ภาวนา
6. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
สำรวล
สำเนียง
สำราก
สำนวน
สำออย
7. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
ลบล้าง
รบรา
รบกวน
รบเร้า
ลบเลือน
8. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
อ้อมค้อม
อ้อยส้อย
อ้อมแอ้ม
อ้อแอ้
อ้อยอิ่ง
9. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
รื้อ
ขู่
ขาน
ขุด
ขวาง
10. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
เล่นหัว
เล่นงาน
เล่นปาก
เล่นลิ้น
เล่นตัว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:49:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::