แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. A: ………………is your school bag?B: It’s black.
  What kind
  What color
  What
  How many
  How color
2. A: ………………………………………B: It’s my brother shirt.
  Whose shirts are it?
  Whose shirt is it?
  Who shirt is it?
  Whose brother is it?
  What shirt is it?
3. "A: ……………one do you like best, the green one or the red one?B: The red one. It looks better."
  Who
  How
  Which
  What
  Why
4. A: ……………….do you go to school.B: I go to school on foot.
  When
  How
  Where
  Why
  What
5. Tim ……………. speak Italian and French.
  does
  isn’t
   don’t
  can
  is
6. A: …………………………B: Once a day.
  Do you always finish your work in time?
  How often do you go to Bangkok?
   Do you visit your aunt?
  When did you see her?
  Where are you?
7. A: How much is this handbag?B: …………………………………
  "Oh,it is very expersive."
  "Oh, it is very beautiful."
  It’s not sale.
  It is fifty dollars.
  It’s brown.
8. You haven’t finished your homework. You …………..watch TV.
  won’t
  doesn’t
  isn’t
  can’t
  is
9. A: Would you like some iced tea?B: ……………………………………
  Sorry
  That’s right.
  "Yes, please."
  Thank you.
  You’re welcome.
10. A: ………… do the tourists like Chiang Mai?B: Because the weather is very nice.
  How
  What
  When
  Why
  Where
11. We haven’t got …………….milk in the fridge.
  the
  a
  some
  any
  an
12. A: What’s the matter?B: ……………………………
  I am a student.
  I’m very well.
  I’m fine.
  I have a toothache.
  My name is Sara.
13. You ……………shout at the animals and wake them up.
  can’t
  mayn’t
  must
  mustn’t
  can
14. A: Can I borrow your car?B: ………………………………
  "Of course, I’m using it right now."
  "Sorry, I’m not using it now."
  "Ok, I’m using it right now."
  Sure. I must use it.
  "Certainly, here is the key."
15. A: ……………do you usually have dinner?B: At half past six.
  Why
  What
  Where
  Which
  What time
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:20:01am