แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Have you got………….crisps?
an
some
the
any
a
2. Is he drinking…………….coffee?
an
any
a
some
the
3. I have got ……………..exciting computer game.
any
some
a
an
the
4. There is ………….sugar in the cup.
any
a
an
the
some
5. There are ……… dogs in the street.
the
an
some
any
a
6. Sadie hasn't got …………… dolls.
an
some
the
any
a
7. We have got………………..English lesson today.
any
some
a
an
the
8. There is snow on ……………mountain.
an
any
a
some
the
9. My mother has…………..red bicycle.
the
an
any
a
some
10. They have got ………..umbrella?
any
some
a
an
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 10:41:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::