แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
poor
wet
new
soft
low
2. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
work
pass
word
puppy
paper
3. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
grow
tail
puppy
eggs
cat
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
slow
low
soft
poor
long
5. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
letter
open
off
tell
closed
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
king
maid
hero
girl
gander
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
long
empty
low
short
closed
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
prince
women
princess
widow
girl
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
noisy
sad
happy
serious
difficult
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
waitress
maid
girl
niece
witch
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 12:26:44 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::