แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
noisy
serious
difficult
sad
happy
2. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
pass
word
work
paper
puppy
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
poor
soft
slow
low
long
4. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
closed
letter
tell
open
off
5. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
tail
puppy
grow
cat
eggs
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
niece
maid
witch
waitress
girl
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
girl
hero
king
maid
gander
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
new
low
soft
poor
wet
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
short
empty
long
closed
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
girl
women
princess
widow
prince
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:26:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::