แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
witch
waitress
maid
niece
girl
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
serious
difficult
noisy
happy
sad
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
long
low
poor
slow
soft
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
short
empty
long
closed
5. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
prince
women
widow
girl
princess
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
new
low
soft
poor
wet
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
girl
hero
king
maid
gander
8. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
open
tell
off
letter
closed
9. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
tail
puppy
grow
cat
eggs
10. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
pass
word
work
paper
puppy
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:02:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::