แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
open
off
letter
closed
tell
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
poor
low
wet
new
soft
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
prince
women
princess
widow
girl
4. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
grow
eggs
cat
tail
puppy
5. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
maid
hero
gander
king
girl
6. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
paper
work
pass
word
puppy
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
noisy
serious
difficult
sad
happy
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
closed
short
empty
long
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
long
low
poor
slow
soft
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
girl
waitress
maid
niece
witch
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:35:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::