แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
girl
waitress
maid
niece
witch
2. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
tail
eggs
puppy
grow
cat
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
widow
girl
women
prince
princess
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
low
soft
long
poor
slow
5. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
long
empty
low
short
closed
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
noisy
serious
difficult
sad
happy
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
king
maid
hero
girl
gander
8. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
word
work
puppy
pass
paper
9. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
letter
tell
closed
open
off
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
wet
new
low
poor
soft
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:09:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::