แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
  happy
  noisy
  serious
  difficult
  sad
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
  poor
  slow
  low
  long
  soft
3. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
  cat
  grow
  eggs
  tail
  puppy
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
  prince
  women
  princess
  widow
  girl
5. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
  paper
  work
  pass
  word
  puppy
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
  poor
  wet
  new
  soft
  low
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
  empty
  closed
  long
  low
  short
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
  hero
  king
  maid
  gander
  girl
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
  niece
  witch
  waitress
  girl
  maid
10. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
  open
  off
  letter
  closed
  tell
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:47:08am