แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
widow
princess
girl
women
prince
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
happy
noisy
serious
difficult
sad
3. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
puppy
grow
eggs
tail
cat
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
girl
hero
gander
king
maid
5. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
niece
witch
waitress
girl
maid
6. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
pass
puppy
word
work
paper
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
new
poor
wet
low
soft
8. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
closed
letter
open
off
tell
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
low
poor
slow
soft
long
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
closed
short
empty
long
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:31:51 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::