แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
short
empty
long
closed
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
low
poor
slow
soft
long
3. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
letter
open
off
tell
closed
4. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
work
puppy
paper
pass
word
5. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
grow
tail
puppy
eggs
cat
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
widow
girl
women
prince
princess
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
niece
maid
witch
waitress
girl
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
king
maid
hero
girl
gander
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
poor
low
wet
new
soft
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
serious
difficult
noisy
happy
sad
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:43 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::