แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
poor
wet
new
soft
low
2. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
paper
work
puppy
pass
word
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
serious
difficult
noisy
happy
sad
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
niece
witch
waitress
girl
maid
5. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
tail
puppy
grow
cat
eggs
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
empty
low
short
closed
long
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
slow
low
soft
poor
long
8. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
open
off
letter
closed
tell
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
girl
hero
king
maid
gander
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
prince
women
widow
girl
princess
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:32:43 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::