แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
work
pass
word
puppy
paper
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
serious
difficult
noisy
happy
sad
3. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
closed
letter
tell
open
off
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
widow
princess
girl
women
prince
5. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
niece
witch
waitress
girl
maid
6. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
grow
tail
puppy
eggs
cat
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
soft
new
poor
wet
low
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
hero
king
maid
gander
girl
9. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
low
closed
short
empty
long
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
poor
slow
low
long
soft
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::