แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Sharks are a kind of …………..
fish
insect
game
tree
seat
2. Ants are a kind of ………………
insect
book
food
tool
fish
3. Hammers are a kind of……………….
game
tool
boat
seat
book
4. Canoes are a kind of …………………
game
tool
insect
boat
fish
5. An oak is a kind of ……………
food
tree
insect
fish
drink
6. Soccer is a kind of …………………
tool
game
seat
food
drink
7. Orange juice is a kind of ……………….
boat
seat
tool
drink
food
8. Armchairs are a kind of ……………
seat
tool
boat
book
food
9. Bread is a kind of ………………
boat
food
seat
drink
tool
10. Dictionaries are a kind of …………………..
tool
boat
tree
book
game
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:19:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::