แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Soccer is a kind of …………………
seat
food
game
tool
drink
2. Sharks are a kind of …………..
insect
game
seat
tree
fish
3. Canoes are a kind of …………………
tool
insect
boat
fish
game
4. Armchairs are a kind of ……………
book
boat
seat
tool
food
5. Dictionaries are a kind of …………………..
boat
tree
book
game
tool
6. Ants are a kind of ………………
tool
fish
insect
food
book
7. Bread is a kind of ………………
seat
boat
food
tool
drink
8. Hammers are a kind of……………….
seat
boat
game
tool
book
9. Orange juice is a kind of ……………….
seat
tool
drink
food
boat
10. An oak is a kind of ……………
tree
insect
food
fish
drink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::