แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Sharks are a kind of …………..
fish
insect
game
tree
seat
2. Ants are a kind of ………………
insect
tool
fish
book
food
3. Orange juice is a kind of ……………….
boat
seat
food
tool
drink
4. Hammers are a kind of……………….
seat
boat
book
game
tool
5. Armchairs are a kind of ……………
book
boat
seat
tool
food
6. An oak is a kind of ……………
tree
insect
food
fish
drink
7. Canoes are a kind of …………………
game
tool
fish
insect
boat
8. Dictionaries are a kind of …………………..
tool
boat
game
tree
book
9. Bread is a kind of ………………
drink
seat
tool
boat
food
10. Soccer is a kind of …………………
food
tool
seat
game
drink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 5:19:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::