แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Orange juice is a kind of ……………….
boat
seat
tool
drink
food
2. Bread is a kind of ………………
boat
food
seat
drink
tool
3. Sharks are a kind of …………..
insect
game
seat
tree
fish
4. Soccer is a kind of …………………
seat
food
game
tool
drink
5. Dictionaries are a kind of …………………..
boat
tree
book
game
tool
6. Hammers are a kind of……………….
game
tool
boat
seat
book
7. Canoes are a kind of …………………
insect
boat
tool
game
fish
8. Armchairs are a kind of ……………
book
seat
tool
food
boat
9. Ants are a kind of ………………
fish
insect
book
tool
food
10. An oak is a kind of ……………
food
tree
insect
fish
drink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::