แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Hammers are a kind of……………….
game
tool
boat
seat
book
2. Armchairs are a kind of ……………
food
tool
book
seat
boat
3. Soccer is a kind of …………………
tool
game
seat
food
drink
4. Canoes are a kind of …………………
tool
fish
game
insect
boat
5. Ants are a kind of ………………
insect
tool
fish
book
food
6. Sharks are a kind of …………..
tree
game
fish
insect
seat
7. Dictionaries are a kind of …………………..
boat
game
tool
tree
book
8. Orange juice is a kind of ……………….
boat
seat
tool
drink
food
9. An oak is a kind of ……………
tree
insect
food
fish
drink
10. Bread is a kind of ………………
seat
boat
food
tool
drink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:37:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::