แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Dictionaries are a kind of …………………..
boat
tree
book
game
tool
2. Hammers are a kind of……………….
boat
book
seat
game
tool
3. Ants are a kind of ………………
tool
fish
insect
food
book
4. Orange juice is a kind of ……………….
seat
food
boat
tool
drink
5. Soccer is a kind of …………………
food
tool
seat
game
drink
6. An oak is a kind of ……………
fish
drink
tree
food
insect
7. Canoes are a kind of …………………
tool
fish
game
insect
boat
8. Armchairs are a kind of ……………
food
tool
book
seat
boat
9. Sharks are a kind of …………..
tree
fish
insect
seat
game
10. Bread is a kind of ………………
drink
seat
tool
boat
food
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:12:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::