แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. Hammers are a kind of……………….
  tool
  boat
  book
  game
  seat
2. An oak is a kind of ……………
  drink
  tree
  insect
  fish
  food
3. Armchairs are a kind of ……………
  seat
  tool
  boat
  book
  food
4. Canoes are a kind of …………………
  tool
  insect
  boat
  fish
  game
5. Bread is a kind of ………………
  food
  seat
  tool
  boat
  drink
6. Dictionaries are a kind of …………………..
  tree
  game
  book
  boat
  tool
7. Ants are a kind of ………………
  insect
  tool
  fish
  book
  food
8. Soccer is a kind of …………………
  seat
  food
  game
  tool
  drink
9. Orange juice is a kind of ……………….
  drink
  seat
  food
  tool
  boat
10. Sharks are a kind of …………..
  tree
  game
  fish
  insect
  seat
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:04:16am