แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. An oak is a kind of ……………
drink
tree
insect
fish
food
2. Soccer is a kind of …………………
tool
game
seat
food
drink
3. Bread is a kind of ………………
boat
food
seat
drink
tool
4. Armchairs are a kind of ……………
book
boat
seat
tool
food
5. Orange juice is a kind of ……………….
seat
tool
drink
food
boat
6. Sharks are a kind of …………..
insect
tree
fish
game
seat
7. Ants are a kind of ………………
food
insect
tool
fish
book
8. Canoes are a kind of …………………
tool
fish
game
insect
boat
9. Hammers are a kind of……………….
game
book
tool
boat
seat
10. Dictionaries are a kind of …………………..
book
boat
game
tree
tool
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:28:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::