แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Orange juice is a kind of ……………….
seat
food
boat
tool
drink
2. Sharks are a kind of …………..
insect
tree
fish
game
seat
3. Hammers are a kind of……………….
boat
book
seat
game
tool
4. Ants are a kind of ………………
insect
book
food
tool
fish
5. Dictionaries are a kind of …………………..
tree
game
book
boat
tool
6. Armchairs are a kind of ……………
book
seat
tool
food
boat
7. Soccer is a kind of …………………
drink
food
game
tool
seat
8. Canoes are a kind of …………………
insect
fish
boat
tool
game
9. Bread is a kind of ………………
boat
food
seat
drink
tool
10. An oak is a kind of ……………
food
tree
fish
drink
insect
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 4:59:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::