แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Orange juice is a kind of ……………….
tool
food
drink
seat
boat
2. Bread is a kind of ………………
drink
seat
tool
boat
food
3. Hammers are a kind of……………….
boat
game
tool
book
seat
4. Sharks are a kind of …………..
tree
fish
insect
seat
game
5. An oak is a kind of ……………
tree
fish
drink
insect
food
6. Dictionaries are a kind of …………………..
tool
boat
game
tree
book
7. Soccer is a kind of …………………
tool
game
seat
food
drink
8. Armchairs are a kind of ……………
food
tool
book
seat
boat
9. Canoes are a kind of …………………
tool
fish
game
insect
boat
10. Ants are a kind of ………………
tool
fish
insect
food
book
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:00:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::