แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Ants are a kind of ………………
insect
book
food
tool
fish
2. An oak is a kind of ……………
food
tree
fish
drink
insect
3. Dictionaries are a kind of …………………..
tool
boat
game
tree
book
4. Armchairs are a kind of ……………
tool
boat
food
book
seat
5. Canoes are a kind of …………………
tool
insect
boat
fish
game
6. Soccer is a kind of …………………
seat
food
game
tool
drink
7. Hammers are a kind of……………….
seat
boat
book
game
tool
8. Sharks are a kind of …………..
tree
fish
insect
seat
game
9. Bread is a kind of ………………
food
seat
tool
boat
drink
10. Orange juice is a kind of ……………….
drink
seat
food
tool
boat
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:22:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::