แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
hair
water
match
2. You can unlock the …………..with a key.
match
bread
door
seats
fruit
3. Most of the westerners eat……………….
bread
seats
door
match
hair
4. You can wash your hands with……………..and water.
hair
soup
soap
meat
bread
5. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
seats
bread
meat
6. There are four…………….in the front row.
bread
seats
door
hair
hand
7. You can cut ……………….with scissors.
soup
soap
hair
meat
door
8. You can carry …………..in a basket.
soup
hair
fruit
match
door
9. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
bread
water
soup
10. You can carry …………..in a bucket.
hair
bread
water
door
soap
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::