แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can cut your……………..with a knife.
meat
door
seats
bread
soap
2. Most of the westerners eat……………….
match
seats
hair
bread
door
3. You can carry …………..in a basket.
fruit
match
hair
soup
door
4. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
water
soup
bread
5. You can cut ……………….with scissors.
door
soup
soap
hair
meat
6. You can light a cigarette with a …………….
water
hair
water
match
fruit
7. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
bread
water
door
8. You can wash your hands with……………..and water.
hair
meat
bread
soup
soap
9. There are four…………….in the front row.
door
hair
seats
bread
hand
10. You can unlock the …………..with a key.
door
match
seats
bread
fruit
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 5:57:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::