แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
match
hair
water
2. Most of the westerners eat……………….
hair
match
bread
door
seats
3. There are four…………….in the front row.
bread
seats
door
hair
hand
4. You can eat your……………..with a spoon.
water
bread
soup
door
hair
5. You can cut your……………..with a knife.
door
bread
meat
seats
soap
6. You can unlock the …………..with a key.
bread
seats
door
match
fruit
7. You can cut ……………….with scissors.
door
soup
soap
hair
meat
8. You can carry …………..in a bucket.
hair
door
soap
bread
water
9. You can carry …………..in a basket.
door
match
hair
soup
fruit
10. You can wash your hands with……………..and water.
bread
hair
soup
soap
meat
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:36:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::