แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can carry …………..in a bucket.
bread
water
hair
soap
door
2. You can eat your……………..with a spoon.
soup
door
bread
water
hair
3. You can unlock the …………..with a key.
match
seats
fruit
bread
door
4. Most of the westerners eat……………….
match
seats
hair
bread
door
5. You can cut ……………….with scissors.
door
soup
meat
soap
hair
6. You can light a cigarette with a …………….
water
water
match
hair
fruit
7. You can cut your……………..with a knife.
bread
seats
meat
door
soap
8. You can carry …………..in a basket.
fruit
match
hair
soup
door
9. You can wash your hands with……………..and water.
hair
soup
soap
meat
bread
10. There are four…………….in the front row.
hand
hair
bread
door
seats
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::