แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. You can carry …………..in a bucket.
  bread
  water
  hair
  soap
  door
2. You can cut ……………….with scissors.
  soup
  soap
  hair
  meat
  door
3. You can eat your……………..with a spoon.
  hair
  door
  bread
  water
  soup
4. You can carry …………..in a basket.
  soup
  hair
  fruit
  match
  door
5. There are four…………….in the front row.
  bread
  seats
  door
  hair
  hand
6. You can wash your hands with……………..and water.
  soup
  soap
  hair
  bread
  meat
7. You can unlock the …………..with a key.
  match
  bread
  door
  seats
  fruit
8. Most of the westerners eat……………….
  bread
  seats
  door
  match
  hair
9. You can cut your……………..with a knife.
  bread
  meat
  door
  soap
  seats
10. You can light a cigarette with a …………….
  hair
  match
  water
  water
  fruit
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:26:58am