แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can carry …………..in a bucket.
water
hair
door
bread
soap
2. There are four…………….in the front row.
bread
door
hair
hand
seats
3. Most of the westerners eat……………….
match
seats
hair
bread
door
4. You can eat your……………..with a spoon.
soup
door
bread
water
hair
5. You can wash your hands with……………..and water.
soup
soap
hair
bread
meat
6. You can unlock the …………..with a key.
fruit
match
seats
bread
door
7. You can cut ……………….with scissors.
soup
soap
hair
meat
door
8. You can cut your……………..with a knife.
door
seats
soap
bread
meat
9. You can light a cigarette with a …………….
water
hair
water
match
fruit
10. You can carry …………..in a basket.
match
soup
fruit
hair
door
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:11:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::