แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
hair
water
match
2. You can cut your……………..with a knife.
meat
door
seats
bread
soap
3. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
water
soup
bread
4. You can unlock the …………..with a key.
bread
door
match
fruit
seats
5. Most of the westerners eat……………….
match
bread
door
seats
hair
6. You can wash your hands with……………..and water.
bread
hair
soup
soap
meat
7. There are four…………….in the front row.
hair
bread
door
seats
hand
8. You can carry …………..in a bucket.
water
hair
door
bread
soap
9. You can carry …………..in a basket.
match
hair
door
soup
fruit
10. You can cut ……………….with scissors.
door
soup
soap
hair
meat
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::