แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can eat your……………..with a spoon.
door
water
soup
bread
hair
2. Most of the westerners eat……………….
hair
match
bread
door
seats
3. You can light a cigarette with a …………….
hair
water
water
fruit
match
4. You can unlock the …………..with a key.
door
match
seats
bread
fruit
5. There are four…………….in the front row.
bread
seats
door
hair
hand
6. You can carry …………..in a basket.
door
match
hair
soup
fruit
7. You can carry …………..in a bucket.
water
hair
door
bread
soap
8. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
bread
meat
seats
9. You can cut ……………….with scissors.
hair
soup
meat
soap
door
10. You can wash your hands with……………..and water.
bread
hair
soup
soap
meat
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:05:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::