แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
bread
water
soup
2. You can unlock the …………..with a key.
fruit
match
bread
door
seats
3. You can cut ……………….with scissors.
soap
hair
soup
door
meat
4. Most of the westerners eat……………….
bread
seats
door
match
hair
5. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
bread
meat
seats
6. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
match
hair
water
7. There are four…………….in the front row.
hair
seats
hand
bread
door
8. You can carry …………..in a bucket.
hair
door
soap
bread
water
9. You can carry …………..in a basket.
fruit
match
hair
soup
door
10. You can wash your hands with……………..and water.
soup
meat
soap
hair
bread
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 12:54:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::