แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can unlock the …………..with a key.
fruit
match
seats
bread
door
2. You can wash your hands with……………..and water.
hair
meat
bread
soup
soap
3. You can carry …………..in a bucket.
bread
water
hair
soap
door
4. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
bread
meat
seats
5. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
match
hair
water
6. You can eat your……………..with a spoon.
water
soup
door
hair
bread
7. There are four…………….in the front row.
hand
hair
bread
door
seats
8. Most of the westerners eat……………….
match
bread
door
seats
hair
9. You can cut ……………….with scissors.
soap
hair
soup
door
meat
10. You can carry …………..in a basket.
door
match
hair
soup
fruit
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::