แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Most of the westerners eat……………….
bread
door
match
hair
seats
2. You can light a cigarette with a …………….
hair
match
water
water
fruit
3. You can eat your……………..with a spoon.
door
bread
hair
water
soup
4. You can wash your hands with……………..and water.
bread
hair
soup
soap
meat
5. You can carry …………..in a bucket.
hair
bread
water
door
soap
6. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
seats
bread
meat
7. You can cut ……………….with scissors.
hair
soup
meat
soap
door
8. There are four…………….in the front row.
door
hair
seats
bread
hand
9. You can unlock the …………..with a key.
fruit
match
seats
bread
door
10. You can carry …………..in a basket.
match
soup
fruit
hair
door
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:30:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::