แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can eat your……………..with a spoon.
water
bread
soup
door
hair
2. You can cut ……………….with scissors.
soup
soap
hair
meat
door
3. There are four…………….in the front row.
hand
hair
bread
door
seats
4. You can cut your……………..with a knife.
bread
meat
door
soap
seats
5. Most of the westerners eat……………….
hair
match
bread
door
seats
6. You can carry …………..in a basket.
door
match
hair
soup
fruit
7. You can carry …………..in a bucket.
bread
door
water
hair
soap
8. You can light a cigarette with a …………….
fruit
water
hair
water
match
9. You can wash your hands with……………..and water.
soup
soap
hair
bread
meat
10. You can unlock the …………..with a key.
fruit
match
bread
door
seats
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:21:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::