แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can carry …………..in a basket.
match
soup
fruit
hair
door
2. You can unlock the …………..with a key.
match
bread
door
seats
fruit
3. You can light a cigarette with a …………….
hair
match
water
water
fruit
4. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
door
bread
water
5. Most of the westerners eat……………….
match
bread
door
seats
hair
6. You can cut ……………….with scissors.
soup
soap
hair
meat
door
7. There are four…………….in the front row.
bread
seats
door
hair
hand
8. You can wash your hands with……………..and water.
soap
hair
meat
soup
bread
9. You can eat your……………..with a spoon.
door
water
soup
bread
hair
10. You can cut your……………..with a knife.
bread
meat
door
soap
seats
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:14:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::