แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can cut ……………….with scissors.
hair
soup
meat
soap
door
2. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
seats
bread
meat
3. You can carry …………..in a basket.
fruit
match
hair
soup
door
4. You can carry …………..in a bucket.
bread
water
hair
soap
door
5. There are four…………….in the front row.
hair
bread
door
seats
hand
6. You can wash your hands with……………..and water.
hair
soup
soap
meat
bread
7. You can eat your……………..with a spoon.
door
bread
hair
water
soup
8. You can light a cigarette with a …………….
hair
match
water
water
fruit
9. You can unlock the …………..with a key.
match
bread
door
seats
fruit
10. Most of the westerners eat……………….
match
bread
door
seats
hair
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:16:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::