แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Most of the westerners eat……………….
bread
door
match
hair
seats
2. You can cut your……………..with a knife.
door
bread
meat
seats
soap
3. You can unlock the …………..with a key.
bread
seats
door
match
fruit
4. You can cut ……………….with scissors.
hair
soup
meat
soap
door
5. You can light a cigarette with a …………….
hair
water
water
fruit
match
6. You can carry …………..in a basket.
soup
fruit
match
door
hair
7. You can wash your hands with……………..and water.
bread
hair
meat
soup
soap
8. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
bread
water
door
9. There are four…………….in the front row.
hand
hair
bread
door
seats
10. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
bread
water
soup
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::