แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can carry …………..in a bucket.
hair
door
soap
bread
water
2. There are four…………….in the front row.
bread
door
hair
hand
seats
3. You can cut ……………….with scissors.
soap
hair
soup
door
meat
4. You can light a cigarette with a …………….
water
hair
water
match
fruit
5. You can wash your hands with……………..and water.
soup
meat
soap
hair
bread
6. You can eat your……………..with a spoon.
hair
door
water
soup
bread
7. Most of the westerners eat……………….
match
bread
door
seats
hair
8. You can cut your……………..with a knife.
soap
door
seats
bread
meat
9. You can carry …………..in a basket.
soup
fruit
match
door
hair
10. You can unlock the …………..with a key.
match
seats
fruit
bread
door
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:47:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::