แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can wash your hands with……………..and water.
soup
soap
hair
bread
meat
2. You can light a cigarette with a …………….
water
water
match
hair
fruit
3. You can carry …………..in a basket.
fruit
match
hair
soup
door
4. You can unlock the …………..with a key.
door
match
seats
bread
fruit
5. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
door
bread
water
6. Most of the westerners eat……………….
bread
seats
door
match
hair
7. There are four…………….in the front row.
hand
hair
seats
bread
door
8. You can eat your……………..with a spoon.
door
water
soup
bread
hair
9. You can cut ……………….with scissors.
hair
soup
meat
soap
door
10. You can cut your……………..with a knife.
door
bread
meat
seats
soap
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:42:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::