แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can eat your……………..with a spoon.
door
bread
hair
water
soup
2. You can wash your hands with……………..and water.
hair
soup
soap
meat
bread
3. Most of the westerners eat……………….
bread
seats
door
match
hair
4. There are four…………….in the front row.
hand
hair
bread
door
seats
5. You can unlock the …………..with a key.
bread
door
match
fruit
seats
6. You can light a cigarette with a …………….
hair
match
water
water
fruit
7. You can carry …………..in a basket.
match
soup
fruit
hair
door
8. You can cut ……………….with scissors.
soap
meat
hair
soup
door
9. You can cut your……………..with a knife.
bread
seats
meat
door
soap
10. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
bread
water
door
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:35:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::