แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  today
  this morning
  tonight
  teacher
  this evening
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  table tennis
  happiness
  moutain bike
  surfboard
  tennis racket
3. They have got ……………eyes.
  brown
  easy
  new
  short
  quite
4. They are …………….animals.
  long
  curly
  easy
  short
  dangerous
5. He is a ………….man.
  tall
  brown
  curly
  new
  empty
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  empty
  red
  blue
  black
  pink
7. I have got ………..hair.
  tall
  dangerous
  cold
  friendly
  short
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  serious
  honest
  friendly
  tall
  happy
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  leg
  long
  eye
  heart
  ear
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  easy
  difficult
  dangerous
  mouth
  awful
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:45:52am