แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
teacher
this morning
tonight
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
serious
honest
friendly
tall
happy
3. I have got ………..hair.
short
tall
dangerous
friendly
cold
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
surfboard
happiness
tennis racket
moutain bike
table tennis
5. They have got ……………eyes.
quite
brown
easy
new
short
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
easy
dangerous
difficult
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
eye
heart
ear
long
8. He is a ………….man.
tall
brown
curly
new
empty
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
black
red
pink
blue
empty
10. They are …………….animals.
easy
dangerous
short
curly
long
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:53:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::