แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
long
ear
leg
eye
2. He is a ………….man.
brown
new
tall
curly
empty
3. I have got ………..hair.
tall
friendly
short
dangerous
cold
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
tennis racket
moutain bike
surfboard
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
difficult
easy
dangerous
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
tall
serious
friendly
7. They are …………….animals.
easy
short
curly
long
dangerous
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
tonight
today
this evening
teacher
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
pink
blue
black
10. They have got ……………eyes.
easy
new
brown
quite
short
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::