แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
ear
heart
long
leg
eye
2. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
5. He is a ………….man.
brown
new
tall
curly
empty
6. They have got ……………eyes.
new
brown
short
easy
quite
7. I have got ………..hair.
tall
friendly
short
dangerous
cold
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
tall
serious
friendly
happy
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::