แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
2. They have got ……………eyes.
easy
short
new
brown
quite
3. I have got ………..hair.
cold
tall
friendly
short
dangerous
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
blue
black
pink
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
tall
serious
friendly
happy
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
tennis racket
table tennis
moutain bike
surfboard
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
eye
heart
long
leg
ear
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
dangerous
mouth
difficult
easy
awful
9. He is a ………….man.
new
curly
tall
brown
empty
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
teacher
this morning
tonight
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:24:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::