แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
difficult
easy
dangerous
2. They are …………….animals.
curly
easy
short
dangerous
long
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
4. I have got ………..hair.
tall
dangerous
cold
friendly
short
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
surfboard
happiness
table tennis
tennis racket
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
eye
heart
long
leg
ear
7. He is a ………….man.
empty
brown
new
tall
curly
8. They have got ……………eyes.
brown
short
quite
easy
new
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
black
red
empty
pink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:21:44 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::