แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
2. He is a ………….man.
new
tall
brown
empty
curly
3. They have got ……………eyes.
new
brown
short
easy
quite
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
teacher
this morning
tonight
5. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
friendly
tall
serious
7. I have got ………..hair.
short
tall
dangerous
friendly
cold
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
black
red
pink
blue
empty
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
tennis racket
table tennis
moutain bike
surfboard
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:31:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::