แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
tall
serious
friendly
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
tonight
today
this evening
teacher
3. They have got ……………eyes.
quite
brown
short
easy
new
4. They are …………….animals.
long
curly
dangerous
easy
short
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
pink
empty
blue
black
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
easy
dangerous
difficult
awful
7. I have got ………..hair.
cold
tall
friendly
short
dangerous
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
10. He is a ………….man.
empty
brown
new
tall
curly
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:02:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::