แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I have got ………..hair.
friendly
dangerous
short
tall
cold
2. He is a ………….man.
new
tall
brown
empty
curly
3. They are …………….animals.
long
curly
dangerous
easy
short
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
difficult
easy
dangerous
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
pink
empty
blue
black
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
ear
heart
leg
eye
long
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tonight
today
teacher
this morning
this evening
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
9. They have got ……………eyes.
quite
brown
easy
new
short
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
surfboard
happiness
table tennis
tennis racket
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::