แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They have got ……………eyes.
quite
brown
easy
new
short
2. They are …………….animals.
curly
easy
short
dangerous
long
3. I have got ………..hair.
friendly
dangerous
short
tall
cold
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tall
serious
honest
happy
friendly
5. He is a ………….man.
new
tall
brown
empty
curly
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
eye
heart
long
leg
ear
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
black
red
empty
pink
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
tonight
today
this evening
teacher
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
easy
difficult
dangerous
mouth
awful
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
tennis racket
moutain bike
surfboard
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:17:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::