แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
friendly
tall
serious
2. He is a ………….man.
brown
curly
empty
new
tall
3. They have got ……………eyes.
quite
brown
short
easy
new
4. I have got ………..hair.
tall
dangerous
cold
friendly
short
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
ear
heart
leg
eye
long
6. They are …………….animals.
easy
short
curly
long
dangerous
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
today
teacher
this evening
this morning
tonight
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
pink
empty
blue
black
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
tennis racket
moutain bike
surfboard
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:53:51 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::