แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
easy
dangerous
difficult
awful
3. He is a ………….man.
brown
curly
empty
new
tall
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
tall
serious
friendly
happy
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
blue
black
pink
empty
6. They have got ……………eyes.
brown
short
quite
easy
new
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
today
teacher
this evening
this morning
tonight
9. I have got ………..hair.
friendly
short
tall
cold
dangerous
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
surfboard
happiness
tennis racket
moutain bike
table tennis
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 5:57:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::