แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
eye
heart
ear
long
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
blue
black
pink
empty
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
serious
honest
friendly
tall
happy
4. He is a ………….man.
brown
curly
empty
new
tall
5. They are …………….animals.
curly
easy
short
dangerous
long
6. They have got ……………eyes.
brown
short
quite
easy
new
7. I have got ………..hair.
friendly
dangerous
short
tall
cold
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
today
this morning
tonight
teacher
this evening
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
surfboard
happiness
table tennis
tennis racket
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
easy
dangerous
difficult
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 1:13:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::