แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
long
ear
leg
eye
2. He is a ………….man.
new
curly
tall
brown
empty
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
pink
blue
black
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
easy
dangerous
difficult
awful
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
table tennis
6. I have got ………..hair.
tall
dangerous
cold
friendly
short
7. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
tonight
today
this evening
teacher
9. They have got ……………eyes.
easy
new
brown
quite
short
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:48:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::