แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
pink
blue
black
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
easy
dangerous
difficult
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
tennis racket
table tennis
moutain bike
surfboard
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
today
teacher
this evening
this morning
tonight
5. I have got ………..hair.
cold
tall
friendly
short
dangerous
6. He is a ………….man.
empty
brown
curly
new
tall
7. They are …………….animals.
easy
dangerous
short
curly
long
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
ear
heart
long
leg
eye
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
10. They have got ……………eyes.
brown
easy
new
short
quite
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-09-20 9:27:25 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::