แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
pink
empty
blue
black
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
this morning
tonight
teacher
3. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
4. I have got ………..hair.
friendly
dangerous
short
tall
cold
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
leg
eye
long
ear
7. They have got ……………eyes.
brown
easy
new
short
quite
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
easy
dangerous
difficult
awful
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
10. He is a ………….man.
new
curly
tall
brown
empty
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:33:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::