แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
tall
serious
friendly
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
3. He is a ………….man.
brown
curly
empty
new
tall
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
5. They have got ……………eyes.
easy
new
brown
quite
short
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
surfboard
happiness
table tennis
tennis racket
7. They are …………….animals.
easy
dangerous
short
curly
long
8. I have got ………..hair.
cold
tall
dangerous
friendly
short
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 2:04:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::