แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
blue
black
pink
empty
3. They have got ……………eyes.
easy
new
brown
quite
short
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
friendly
tall
serious
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
teacher
this morning
tonight
6. He is a ………….man.
brown
new
tall
curly
empty
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
difficult
easy
dangerous
8. They are …………….animals.
easy
short
curly
long
dangerous
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
surfboard
happiness
table tennis
tennis racket
10. I have got ………..hair.
tall
dangerous
cold
friendly
short
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::