แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
this morning
tonight
teacher
2. They are …………….animals.
long
curly
easy
short
dangerous
3. They have got ……………eyes.
new
brown
short
easy
quite
4. He is a ………….man.
tall
brown
curly
new
empty
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tall
friendly
serious
honest
happy
6. I have got ………..hair.
cold
tall
friendly
short
dangerous
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
tennis racket
table tennis
moutain bike
surfboard
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
long
ear
leg
eye
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
difficult
easy
dangerous
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:52:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::