แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They are …………….animals.
curly
easy
short
dangerous
long
2. I have got ………..hair.
tall
friendly
short
dangerous
cold
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
eye
heart
ear
long
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
table tennis
5. He is a ………….man.
empty
brown
curly
new
tall
6. They have got ……………eyes.
new
brown
short
easy
quite
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tall
friendly
serious
honest
happy
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
pink
blue
black
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:20 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::