แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
easy
dangerous
mouth
awful
difficult
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
3. I have got ………..hair.
tall
dangerous
cold
friendly
short
4. He is a ………….man.
tall
brown
curly
new
empty
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
red
blue
black
pink
empty
6. They have got ……………eyes.
brown
easy
new
short
quite
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
tennis racket
surfboard
happiness
table tennis
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
tall
serious
friendly
10. They are …………….animals.
curly
easy
short
dangerous
long
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:28:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::