แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
easy
dangerous
mouth
awful
difficult
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tall
serious
honest
happy
friendly
3. He is a ………….man.
tall
brown
curly
new
empty
4. They are …………….animals.
short
curly
dangerous
easy
long
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
pink
blue
black
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
eye
heart
ear
long
7. They have got ……………eyes.
easy
short
new
brown
quite
8. I have got ………..hair.
cold
tall
dangerous
friendly
short
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tonight
today
teacher
this morning
this evening
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
surfboard
happiness
tennis racket
moutain bike
table tennis
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:22:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::