แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I have got ………..hair.
friendly
short
tall
cold
dangerous
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
eye
heart
long
leg
ear
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
5. They are …………….animals.
easy
short
curly
long
dangerous
6. They have got ……………eyes.
quite
brown
easy
new
short
7. He is a ………….man.
tall
brown
curly
new
empty
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
teacher
this morning
tonight
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happy
honest
tall
serious
friendly
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
table tennis
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:00:43 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::