แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
awful
mouth
easy
dangerous
difficult
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
moutain bike
tennis racket
surfboard
happiness
table tennis
3. I have got ………..hair.
friendly
short
tall
cold
dangerous
4. He is a ………….man.
empty
brown
curly
new
tall
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
leg
eye
long
ear
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
7. They are …………….animals.
long
curly
dangerous
easy
short
8. They have got ……………eyes.
quite
brown
short
easy
new
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
this morning
tonight
teacher
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 12:19:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::