แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They are …………….animals.
easy
dangerous
short
curly
long
2. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
tennis racket
moutain bike
surfboard
3. I have got ………..hair.
cold
tall
friendly
short
dangerous
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
today
this morning
tonight
teacher
this evening
5. He is a ………….man.
empty
brown
new
tall
curly
6. They have got ……………eyes.
easy
short
new
brown
quite
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
honest
friendly
happy
tall
serious
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
pink
black
red
empty
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
heart
long
ear
leg
eye
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
easy
dangerous
mouth
awful
difficult
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 4:03:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::