แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
dangerous
mouth
difficult
easy
awful
2. He is a ………….man.
new
curly
tall
brown
empty
3. I have got ………..hair.
short
tall
dangerous
friendly
cold
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
moutain bike
surfboard
tennis racket
5. They have got ……………eyes.
quite
brown
easy
new
short
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
blue
black
red
empty
pink
7. They are …………….animals.
easy
dangerous
short
curly
long
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
tall
friendly
serious
honest
happy
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
leg
long
eye
heart
ear
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this morning
teacher
tonight
today
this evening
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:20:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::