แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
dish
rake  
axe
hoe 
spade  
2. He …………boys.
is
am
are
has
have
3. คำในข้อใดต่างจากพวก
rose
elephant
camel
rabbit
ant
4. I………student.
am
has
is
are
have
5. คำในข้อใดต่างจากพวก
Lotus
Table
Sunflower
Tulip
Orchid
6. คำในข้อใดต่างจากพวก
rocking-chair  
telephone
bear
vase  
picture  
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
sheet
rose
bedspread  
bolster
blanket 
8. It……….a dog.
am
has
is
are
have
9. I………four pictures.
have
am
has
is
are
10. We…………teacher.
have
am
has
is
are
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:01:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::