แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. It……….a dog.
have
am
are
has
is
2. คำในข้อใดต่างจากพวก
Sunflower
Lotus
Table
Tulip
Orchid
3. He …………boys.
has
are
is
am
have
4. I………student.
have
am
are
has
is
5. คำในข้อใดต่างจากพวก
hoe 
rake  
spade  
dish
axe
6. We…………teacher.
has
is
am
have
are
7. I………four pictures.
has
is
am
have
are
8. คำในข้อใดต่างจากพวก
elephant
rabbit
ant
camel
rose
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
vase  
telephone
picture  
rocking-chair  
bear
10. คำในข้อใดต่างจากพวก
sheet
rose
blanket 
bedspread  
bolster
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::