แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
rose
bedspread  
bolster
blanket 
sheet
2. It……….a dog.
am
has
is
are
have
3. I………student.
have
am
has
is
are
4. คำในข้อใดต่างจากพวก
picture  
vase  
rocking-chair  
bear
telephone
5. He …………boys.
have
am
has
is
are
6. คำในข้อใดต่างจากพวก
dish
axe
hoe 
spade  
rake  
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
rabbit
camel
ant
elephant
rose
8. คำในข้อใดต่างจากพวก
Tulip
Orchid
Lotus
Sunflower
Table
9. I………four pictures.
have
am
has
is
are
10. We…………teacher.
has
is
am
have
are
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::