แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
bedspread  
bolster
rose
sheet
blanket 
2. คำในข้อใดต่างจากพวก
hoe 
dish
axe
rake  
spade  
3. คำในข้อใดต่างจากพวก
rabbit
camel
ant
elephant
rose
4. คำในข้อใดต่างจากพวก
vase  
telephone
picture  
rocking-chair  
bear
5. It……….a dog.
is
am
are
has
have
6. I………four pictures.
have
am
has
is
are
7. I………student.
is
am
are
has
have
8. He …………boys.
have
am
has
is
are
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
Tulip
Table
Orchid
Lotus
Sunflower
10. We…………teacher.
is
am
are
has
have
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:55:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::