แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We…………teacher.
have
am
has
is
are
2. He …………boys.
has
is
am
have
are
3. I………student.
have
am
has
is
are
4. คำในข้อใดต่างจากพวก
rocking-chair  
bear
vase  
picture  
telephone
5. คำในข้อใดต่างจากพวก
sheet
rose
bedspread  
bolster
blanket 
6. คำในข้อใดต่างจากพวก
spade  
hoe 
rake  
dish
axe
7. I………four pictures.
have
am
has
is
are
8. It……….a dog.
am
has
is
are
have
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
rose
elephant
camel
rabbit
ant
10. คำในข้อใดต่างจากพวก
Lotus
Tulip
Orchid
Table
Sunflower
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:53:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::