แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
picture  
vase  
rocking-chair  
bear
telephone
2. คำในข้อใดต่างจากพวก
rabbit
camel
ant
elephant
rose
3. I………student.
have
am
are
has
is
4. He …………boys.
is
am
are
has
have
5. We…………teacher.
is
am
are
has
have
6. It……….a dog.
have
am
are
has
is
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
hoe 
rake  
spade  
dish
axe
8. คำในข้อใดต่างจากพวก
bedspread  
blanket 
bolster
rose
sheet
9. I………four pictures.
is
am
are
has
have
10. คำในข้อใดต่างจากพวก
Sunflower
Lotus
Table
Tulip
Orchid
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 4:24:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::