แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He …………boys.
am
are
have
has
is
2. I………student.
have
am
are
has
is
3. We…………teacher.
have
am
are
has
is
4. คำในข้อใดต่างจากพวก
vase  
telephone
picture  
rocking-chair  
bear
5. คำในข้อใดต่างจากพวก
Sunflower
Lotus
Tulip
Orchid
Table
6. I………four pictures.
has
are
is
am
have
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
hoe 
rake  
spade  
dish
axe
8. คำในข้อใดต่างจากพวก
rose
bedspread  
bolster
blanket 
sheet
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
rabbit
ant
elephant
rose
camel
10. It……….a dog.
has
are
is
am
have
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:26:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::