แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเขียนผิด
milk
buffalo
ping
content
black
2. My……….is Maya.
am
name
are
new
what
3. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
part
made
find
place
round
4. คำใดแปลว่า กลม
part
made
find
place
round
5. ข้อใดแปลว่า สีแดง
red
yellow
blue
pink
white
6. I look ……….on sky.
cow
frog
sister
shirt
moon
7. คำใดแปลว่า สถานที่
place
find
part
made
round
8. คำใดแปลว่า สร้าง
made
find
round
place
part
9. คำใดไม่มีความหมาย
fai
cat
my
elephant
dog
10. คำใดแปลว่า พิสูจน์
part
made
find
place
round
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::