แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดแปลว่า กลม
part
made
find
place
round
2. คำใดไม่มีความหมาย
cat
dog
fai
my
elephant
3. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
ping
milk
black
content
4. ข้อใดแปลว่า สีแดง
red
yellow
blue
pink
white
5. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
round
made
place
part
find
6. My……….is Maya.
are
am
new
what
name
7. I look ……….on sky.
cow
frog
sister
shirt
moon
8. คำใดแปลว่า สร้าง
place
part
made
round
find
9. คำใดแปลว่า พิสูจน์
part
made
find
place
round
10. คำใดแปลว่า สถานที่
made
find
round
place
part
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:24:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::