แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I look ……….on sky.
sister
moon
shirt
frog
cow
2. คำใดแปลว่า สถานที่
place
find
part
made
round
3. คำใดแปลว่า กลม
made
find
round
place
part
4. ข้อใดแปลว่า สีแดง
white
red
pink
yellow
blue
5. คำใดแปลว่า สร้าง
made
find
round
place
part
6. My……….is Maya.
what
am
name
new
are
7. คำในข้อใดเขียนผิด
milk
content
black
buffalo
ping
8. คำใดแปลว่า พิสูจน์
place
part
made
round
find
9. คำใดไม่มีความหมาย
my
dog
elephant
cat
fai
10. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
part
made
find
place
round
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:31:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::