แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I look ……….on sky.
cow
frog
moon
sister
shirt
2. คำใดแปลว่า พิสูจน์
made
place
part
find
round
3. My……….is Maya.
are
am
new
what
name
4. คำในข้อใดเขียนผิด
black
milk
content
buffalo
ping
5. คำใดแปลว่า สถานที่
round
made
find
place
part
6. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
made
find
round
place
part
7. คำใดแปลว่า กลม
place
part
made
round
find
8. คำใดไม่มีความหมาย
fai
cat
dog
my
elephant
9. คำใดแปลว่า สร้าง
round
made
find
place
part
10. ข้อใดแปลว่า สีแดง
yellow
blue
red
white
pink
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:22:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::