แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดแปลว่า พิสูจน์
round
made
place
part
find
2. ข้อใดแปลว่า สีแดง
red
yellow
blue
pink
white
3. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
round
made
find
place
part
4. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
ping
milk
black
content
5. คำใดแปลว่า กลม
round
made
find
place
part
6. My……….is Maya.
new
name
what
am
are
7. คำใดแปลว่า สร้าง
place
part
made
round
find
8. คำใดแปลว่า สถานที่
place
find
part
made
round
9. I look ……….on sky.
sister
moon
shirt
frog
cow
10. คำใดไม่มีความหมาย
my
dog
elephant
cat
fai
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 1:03:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::