แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My……….is Maya.
are
am
new
what
name
2. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
round
made
place
part
find
3. คำใดแปลว่า กลม
place
part
made
round
find
4. คำใดแปลว่า สร้าง
round
made
find
place
part
5. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
content
ping
milk
black
6. คำใดแปลว่า พิสูจน์
round
made
place
part
find
7. คำใดแปลว่า สถานที่
round
made
find
place
part
8. คำใดไม่มีความหมาย
my
dog
elephant
cat
fai
9. I look ……….on sky.
frog
sister
shirt
moon
cow
10. ข้อใดแปลว่า สีแดง
red
yellow
blue
pink
white
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 6:34:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::