แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดแปลว่า กลม
made
find
round
place
part
2. ข้อใดแปลว่า สีแดง
white
red
pink
yellow
blue
3. คำใดไม่มีความหมาย
cat
my
elephant
dog
fai
4. My……….is Maya.
new
what
am
are
name
5. คำใดแปลว่า สถานที่
made
find
round
place
part
6. คำในข้อใดเขียนผิด
milk
content
black
buffalo
ping
7. I look ……….on sky.
cow
frog
moon
sister
shirt
8. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
part
made
find
place
round
9. คำใดแปลว่า พิสูจน์
made
place
part
find
round
10. คำใดแปลว่า สร้าง
part
made
find
place
round
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::