แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
content
ping
milk
black
2. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
place
find
part
made
round
3. คำใดแปลว่า สถานที่
place
find
part
made
round
4. คำใดไม่มีความหมาย
cat
my
elephant
dog
fai
5. คำใดแปลว่า กลม
round
made
place
part
find
6. คำใดแปลว่า สร้าง
round
made
place
part
find
7. ข้อใดแปลว่า สีแดง
blue
red
pink
yellow
white
8. I look ……….on sky.
shirt
frog
moon
sister
cow
9. My……….is Maya.
new
what
am
are
name
10. คำใดแปลว่า พิสูจน์
part
made
find
place
round
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 11:29:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::