แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดแปลว่า สีแดง
yellow
blue
red
white
pink
2. คำใดแปลว่า สร้าง
round
made
place
part
find
3. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
content
ping
milk
black
4. คำใดแปลว่า สถานที่
place
find
part
made
round
5. คำใดแปลว่า พิสูจน์
made
place
part
find
round
6. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
place
find
part
made
round
7. คำใดแปลว่า กลม
made
place
part
find
round
8. I look ……….on sky.
cow
frog
sister
shirt
moon
9. My……….is Maya.
am
name
are
new
what
10. คำใดไม่มีความหมาย
elephant
cat
dog
my
fai
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:43:20 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::