แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. A: …………is this? B: It is a doll.
  What time
  Where
  When
  Why
  What
2. A: …………is it? B: It is seven o'clock.
  What time
  Where
  When
  Why
  What
3. A: …………... have you been married? B: Ten years.
  Why
  What
  Where
  How long
  How
4. "A: ………….milk does she want? B: One glass,please."
  How long
  How many
  How
  How often
  How much
5. A: ………….mangoes do you want? B: I want two kilos.
  How often
  How
  How much
  How many
  How long
6. A: ………….do you go to school? B: At seven o'clock.
  What time
  Where
  Why
  What
  When
7. A: ………….money do you have? B: One thousand baht.
  How often
  How much
  How many
  How long
  How
8. A: ………….do you like cat? B: Because it nice.
  Why
  What
  Where
  What time
  When
9. A: ………….caps does he want? B: He wants three caps.
  How many
  How often
  How much
  How
  How long
10. A: …………are you? B: I am going to Lampang.
  Why
  When
  What
  Where
  What time
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:42:45am