แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ผลลัพธ์ของ [(-16)/ (-4)] * [(-5)*4] เท่ากับเท่าใด
50
-70
90
60
-80
2. "กำหนด a = -2 , b = 4 , c = -8 จงหาค่าของ (ab/c)*(ac+bc) เท่ากับข้อใด"
16
-16
8
-8
17
3. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวนเป็น 3 และ 36 ถ้าจำนวนนับหนึ่งคือ 12 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
10
7
9
12
5
4. ผลลัพธ์ของ -|-12|- |-6| เท่ากับเท่าใด
18
16
17
-16
-18
5. ค่าของ a จาก a*(7+9) = (12*7)+(12*9)คือจำนวนใด
7
9
12
16
18
6. "จำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ของ 42 ,105 และ 165"
3
4
6
5
2
7. จำนวนเต็มในข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
"-4 , 0 , 19 , -20"
"-45 , -63 , -73 , -99"
"-31 , -12 , 25 , 39"
"32 , 23 , 16 , 8"
"12, -13, -14, -15"
8. "จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำ 49, 14 และ 98 ไปหารแล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน คือจำนวนใด"
200
50
100
250
150
9. จำนวนใดเป็นตัวประกอบของ 76
12
14
16
19
7
10. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมีค่าน้อยที่สุด
-15
-5
0
6
11
11. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
4+(-8)
1+(-1)
(-4)+(-2)
(-10)+7
(-25)+(-2)
12. -12 – (-9) + (-14) มีค่าเท่าใด
-17
11
-11
17
16
13. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่เป็นพหูคูณร่วมของ 30 และ 40 คือจำนวนใด
30
60
120
90
150
14. ผลลัพธ์ของ [4*(-1)*(-3)]/(-2) เท่ากับเท่าใด
6
-12
12
5
-6
15. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ [(-7) – 67]+(-102)
-267
267
-176
176
167
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:01:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::