cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. กำหนด a = -2 , b = 4 , c = -8 จงหาค่าของ (ab/c)*(ac+bc) เท่ากับข้อใด
2. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ [(-7) – 67]+(-102)
3. ผลลัพธ์ของ [(-16)/ (-4)] * [(-5)*4] เท่ากับเท่าใด
4. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่เป็นพหูคูณร่วมของ 30 และ 40 คือจำนวนใด
5. จำนวนใดเป็นตัวประกอบของ 76
6. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมีค่าน้อยที่สุด
7. ผลลัพธ์ของ -|-12|- |-6| เท่ากับเท่าใด
8. ค่าของ a จาก a*(7+9) = (12*7)+(12*9)คือจำนวนใด
9. จำนวนเต็มในข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
10. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวนเป็น 3 และ 36 ถ้าจำนวนนับหนึ่งคือ 12 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
11. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
12. ผลลัพธ์ของ [4*(-1)*(-3)]/(-2) เท่ากับเท่าใด
13. -12 – (-9) + (-14) มีค่าเท่าใด
14. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำ 49, 14 และ 98 ไปหารแล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน คือจำนวนใด
15. จำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ของ 42 ,105 และ 165
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 10 Dec 2023 4:44:02pm
Open source: github.com / view answer / view no answer