แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. จำนวนประกอบเฉพาะของ 34 ได้แก่จำนวนอะไรบ้าง
"2, 17"
"2, 5"
"2, 5, 17"
"2, 3, 5, 17"
"1, 34"
2. 4 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
137
143
145
123
132
3. ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ
(-1)+1=0
ไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด
9 เป็นเลขโดดที่มากที่สุด
0 เป็นจำนวนนับ
-1 เป็นจำนวนเต็มลบที่มากที่สุด
4. จำนวนในข้อใดที่เป็นพหุคูณของ 36
"72, 108, 206"
"36, 56, 108"
"36, 48, 72"
"72. 108, 216"
"36, 72, 98"
5. ตัวประกอบของ 120 มีทั้งหมดกี่จำนวน
18 จำนวน
12 จำนวน
15 จำนวน
20 จำนวน
16 จำนวน
6. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-50 มีทั้งหมดกี่จำนวน
14
15
17
16
13
7. จงหาผลต่างของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 96 และ 216
480
890
689
864
840
8. ข้อใดถูกต้อง
|4|+|-4|=0
-|-8|+|8|=16
|-7|<|3|= |3|
|4|+|-3|= |-7|
(-1)+1=2
9. ตัวประกอบของ 81 มีอะไรบ้าง
"1, 2, 3, 9, 27, 42, 81"
"1, 3, 9, 81"
"1, 9, 84"
"1, 3, 27, 81"
"1, 3, 9, 27, 81"
10. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวน เป็น 5 และ 50 ตามลำดับ จำนวนหนึ่งเป็น 10 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
30
45
30
25
50
11. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนมากไปหาน้อย
"-9, -2, -1, 3, 6"
"6, 3, -1, -2, -9"
"-1, 3, -2, 6, -9"
"-9, 6, -2, 3, -1"
"3, 5, -14, -19, -21"
12. "มีเชือกอยู่ 3 เส้น ยาว 36, 42 และ 54 เมตร ถ้าจะแบ่งเป็นเส้นสั้นๆให้เท่ากัน และยาวที่สุด จะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น"
24 เส้น
23 เส้น
21 เส้น
22 เส้น
20 เส้น
13. ตัวประกอบของ 75 มีทั้งหมดกี่จำนวน
10 จำนวน
7 จำนวน
5 จำนวน
6 จำนวน
8 จำนวน
14. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมดกี่จำนวน
23
25
21
24
26
15. ตัวประกอบของ 225 มีทั้งหมดกี่จำนวน
7 จำนวน
8 จำนวน
6 จำนวน
10 จำนวน
5 จำนวน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:19:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::