แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ตัวประกอบของ 225 มีทั้งหมดกี่จำนวน
  10 จำนวน
  5 จำนวน
  7 จำนวน
  6 จำนวน
  8 จำนวน
2. จงหาผลต่างของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 96 และ 216
  864
  689
  480
  890
  840
3. ตัวประกอบของ 81 มีอะไรบ้าง
  "1, 2, 3, 9, 27, 42, 81"
  "1, 3, 27, 81"
  "1, 3, 9, 27, 81"
  "1, 3, 9, 81"
  "1, 9, 84"
4. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-50 มีทั้งหมดกี่จำนวน
  13
  14
  15
  16
  17
5. จำนวนประกอบเฉพาะของ 34 ได้แก่จำนวนอะไรบ้าง
  "1, 34"
  "2, 3, 5, 17"
  "2, 5"
  "2, 17"
  "2, 5, 17"
6. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวน เป็น 5 และ 50 ตามลำดับ จำนวนหนึ่งเป็น 10 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
  50
  45
  30
  25
  30
7. ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ
  9 เป็นเลขโดดที่มากที่สุด
  -1 เป็นจำนวนเต็มลบที่มากที่สุด
  0 เป็นจำนวนนับ
  ไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด
  (-1)+1=0
8. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนมากไปหาน้อย
  "-9, -2, -1, 3, 6"
  "-1, 3, -2, 6, -9"
  "-9, 6, -2, 3, -1"
  "3, 5, -14, -19, -21"
  "6, 3, -1, -2, -9"
9. "มีเชือกอยู่ 3 เส้น ยาว 36, 42 และ 54 เมตร ถ้าจะแบ่งเป็นเส้นสั้นๆให้เท่ากัน และยาวที่สุด จะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น"
  24 เส้น
  23 เส้น
  21 เส้น
  22 เส้น
  20 เส้น
10. ข้อใดถูกต้อง
  |4|+|-3|= |-7|
  |-7|<|3|= |3|
  |4|+|-4|=0
  -|-8|+|8|=16
  (-1)+1=2
11. ตัวประกอบของ 75 มีทั้งหมดกี่จำนวน
  5 จำนวน
  6 จำนวน
  7 จำนวน
  10 จำนวน
  8 จำนวน
12. จำนวนในข้อใดที่เป็นพหุคูณของ 36
  "72, 108, 206"
  "36, 56, 108"
  "36, 48, 72"
  "72. 108, 216"
  "36, 72, 98"
13. 4 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
  123
  143
  132
  137
  145
14. ตัวประกอบของ 120 มีทั้งหมดกี่จำนวน
  20 จำนวน
  15 จำนวน
  18 จำนวน
  12 จำนวน
  16 จำนวน
15. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมดกี่จำนวน
  21
  23
  24
  25
  26
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:42:30am