แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (-16)+4+(-20)=?
31
-32
-30
32
30
2. 75-(-25)=?
20
-50
100
-100
50
3. (200/4)+[100-(-50)]=?
100
-200
-150
150
200
4. (31-11)+26=?
48
45
44
47
46
5. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
593
-593
-607
607
242
6. [(18/2)+(-4)]*20=?
-100
100
240
-240
200
7. 99*(-10)=?
990
-99
1990
99
-990
8. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
-127
127
-167
167
159
9. [67+(-7)]*(-5)=?
330
300
-330
230
-300
10. [(100/25)*5]+(-13)=?
-8
7
-7
8
-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:24:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::