แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. [(18/2)+(-4)]*20=?
200
100
240
-240
-100
2. [67+(-7)]*(-5)=?
230
-330
330
300
-300
3. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
-167
167
127
-127
159
4. (-16)+4+(-20)=?
-30
30
32
-32
31
5. (200/4)+[100-(-50)]=?
200
-200
-150
150
100
6. (31-11)+26=?
45
44
48
47
46
7. [(100/25)*5]+(-13)=?
-7
-8
7
-6
8
8. 75-(-25)=?
-50
100
20
-100
50
9. 99*(-10)=?
1990
990
-99
99
-990
10. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
593
-593
-607
607
242
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:40:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::