แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. [67+(-7)]*(-5)=?
300
-330
-300
330
230
2. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
-167
167
127
-127
159
3. (200/4)+[100-(-50)]=?
200
-200
-150
150
100
4. 75-(-25)=?
-50
100
20
-100
50
5. [(100/25)*5]+(-13)=?
8
-7
-6
-8
7
6. (-16)+4+(-20)=?
31
-32
30
-30
32
7. 99*(-10)=?
-990
990
-99
99
1990
8. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
-607
607
-593
593
242
9. [(18/2)+(-4)]*20=?
100
-240
-100
240
200
10. (31-11)+26=?
47
44
46
45
48
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:17:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::