แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
159
167
127
-127
-167
2. (-16)+4+(-20)=?
-30
30
32
-32
31
3. [(100/25)*5]+(-13)=?
8
-7
-8
7
-6
4. (31-11)+26=?
47
46
45
48
44
5. 99*(-10)=?
99
-99
-990
990
1990
6. [67+(-7)]*(-5)=?
230
-330
330
300
-300
7. [(18/2)+(-4)]*20=?
-240
-100
100
200
240
8. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
607
-593
242
593
-607
9. (200/4)+[100-(-50)]=?
150
200
-200
100
-150
10. 75-(-25)=?
50
-50
100
-100
20
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:49:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::