แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 75-(-25)=?
50
-50
100
-100
20
2. [(100/25)*5]+(-13)=?
-8
-6
7
-7
8
3. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
242
607
-593
593
-607
4. (31-11)+26=?
48
45
47
46
44
5. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
-127
-167
167
159
127
6. [67+(-7)]*(-5)=?
330
-300
300
-330
230
7. [(18/2)+(-4)]*20=?
-100
100
240
-240
200
8. (200/4)+[100-(-50)]=?
-200
-150
100
150
200
9. (-16)+4+(-20)=?
-30
30
32
-32
31
10. 99*(-10)=?
99
-99
-990
990
1990
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:42:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::