แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. [(18/2)+(-4)]*20=?
-240
-100
100
200
240
2. (-16)+4+(-20)=?
-30
32
-32
31
30
3. (200/4)+[100-(-50)]=?
150
-150
200
-200
100
4. [67+(-7)]*(-5)=?
330
300
-330
230
-300
5. 75-(-25)=?
20
-50
-100
50
100
6. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
167
127
159
-127
-167
7. [(100/25)*5]+(-13)=?
8
-7
-6
-8
7
8. 99*(-10)=?
99
-990
990
1990
-99
9. (31-11)+26=?
45
44
48
47
46
10. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
593
-607
607
242
-593
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::