แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (-16)+4+(-20)=?
-32
30
31
-30
32
2. [67+(-7)]*(-5)=?
-330
330
300
-300
230
3. [(100/25)*5]+(-13)=?
-8
-6
7
-7
8
4. [(18/2)+(-4)]*20=?
-100
100
240
-240
200
5. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
593
-607
607
242
-593
6. (200/4)+[100-(-50)]=?
150
200
-200
100
-150
7. 75-(-25)=?
-50
-100
50
100
20
8. (31-11)+26=?
45
44
48
47
46
9. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
167
127
159
-127
-167
10. 99*(-10)=?
990
-99
1990
99
-990
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:31:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::