แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "1,246,804/2=?"
  "623,302"
  "634,971"
  "623,402"
  "634,402"
  "643,746"
2. 238*24=?
  "5,735"
  "5,945"
  "6,934"
  "6,345"
  "5,712"
3. 256-765=?
  -190
  509
  -509
  -340
  510
4. 400/40
  -100
  1
  10
  100
  110
5. "100,000,000/200"
  "50,000"
  "5,000"
  "550,000"
  "5,000,000"
  "500,000"
6. "398,987,000/100=?"
  "39,898.70"
  "3,989.87"
  387
  399
  "398,987"
7. "(1,236-458)+8,396=?"
  779
  777
  9176
  9174
  778
8. "(200*81)-12,300=?"
  400
  "4,000"
  "3,900"
  "-3,900"
  "-3,000"
9. "789,000-34,987=?"
  "754,010"
  "749,013"
  "745,003"
  "745,013"
  "754,013"
10. (21+36)-20=?
  39
  38
  37
  36
  35
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:19:36am