แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. 238*24=?
"6,345"
"5,712"
"5,945"
"5,735"
"6,934"
2. "789,000-34,987=?"
"745,013"
"754,010"
"749,013"
"754,013"
"745,003"
3. "100,000,000/200"
"550,000"
"50,000"
"5,000"
"5,000,000"
"500,000"
4. "398,987,000/100=?"
"39,898.70"
"3,989.87"
387
399
"398,987"
5. (21+36)-20=?
36
38
35
39
37
6. "(1,236-458)+8,396=?"
779
9174
778
777
9176
7. 256-765=?
509
-509
510
-190
-340
8. 400/40
110
100
-100
10
1
9. "1,246,804/2=?"
"634,402"
"643,746"
"634,971"
"623,302"
"623,402"
10. "(200*81)-12,300=?"
"-3,000"
"4,000"
"3,900"
"-3,900"
400
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 5:32:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::