แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (2000/20)*10=?
110
"10,000"
"1,000"
100
"1,001"
2. (231*20)+231=?
"4,851"
"1,456"
"4,594"
"1,543"
"4,441"
3. "(3,600/36)*36=?"
360
"36,000"
"36,600"
"3,660"
"3,600"
4. (36*36)+36=?
"3,211"
"1,223"
"1,332"
"2,131"
"1,123"
5. 899*217=?
"194,269"
"195,236"
"194,126"
"195,248"
"195,083"
6. "36*1,237=?"
" 44,145 "
"45,362"
" 44,514 "
" 15,514.00 "
" 45,415 "
7. (21*7)/21=?
22
21
8
20
7
8. "(2,001+706)*19=?"
"51,433"
"54,397"
"51,413"
"50,697"
"55,214"
9. " 11,111,111*11=? "
"122,222,220"
"12,222,222"
"122,222,221"
"12,222,221"
"122,222,222"
10. (999-99)+99=?
99
990
948
999
"1,000"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:26:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::