แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (555/10)*100=?
555
"55,000"
"5,500"
"555,000"
"5,550"
2. "(555,555/555)-50=?"
950
951
" 1,002 "
952
"1,001"
3. ซื้อขนมมา 1 โหลและน้ำส้มมาครึ่งโหล ได้ของกี่ชิ้น
12
14
18
16
10
4. (999/90)+23=?
35.1
44.1
34.1
43.1
45.1
5. (630/2)+(9*4)=?
353
352
350
351
349
6. (70*2)+(60*10)=?
730
700
710
740
720
7. ((80*2)+(5*10))-32=?
184
185
200
188
180
8. (30*40)+(20/5)=?
1203
1205
1200
1206
1204
9. (2*125)+27=?
214
270
277
276
144
10. "(7,000/2)-(2,000/5)=?"
"3,100"
"2,900"
"3,000"
"3,200"
" 3,210 "
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:11:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::