แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (2*125)+27=?
144
276
214
277
270
2. (555/10)*100=?
"5,500"
555
"55,000"
"555,000"
"5,550"
3. (70*2)+(60*10)=?
730
720
700
710
740
4. (630/2)+(9*4)=?
351
352
349
353
350
5. (30*40)+(20/5)=?
1200
1204
1206
1203
1205
6. ((80*2)+(5*10))-32=?
185
188
180
200
184
7. (999/90)+23=?
44.1
34.1
35.1
45.1
43.1
8. ซื้อขนมมา 1 โหลและน้ำส้มมาครึ่งโหล ได้ของกี่ชิ้น
10
12
14
16
18
9. "(7,000/2)-(2,000/5)=?"
"2,900"
"3,000"
"3,100"
" 3,210 "
"3,200"
10. "(555,555/555)-50=?"
" 1,002 "
950
952
"1,001"
951
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:34:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::