แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. (2*125)+27=?
277
276
270
214
144
2. "(7,000/2)-(2,000/5)=?"
"2,900"
"3,000"
"3,100"
" 3,210 "
"3,200"
3. ((80*2)+(5*10))-32=?
184
185
200
188
180
4. (30*40)+(20/5)=?
1203
1204
1205
1200
1206
5. (630/2)+(9*4)=?
349
351
352
353
350
6. "(555,555/555)-50=?"
952
"1,001"
950
" 1,002 "
951
7. (70*2)+(60*10)=?
710
720
740
730
700
8. (999/90)+23=?
34.1
35.1
43.1
44.1
45.1
9. ซื้อขนมมา 1 โหลและน้ำส้มมาครึ่งโหล ได้ของกี่ชิ้น
18
12
14
16
10
10. (555/10)*100=?
"5,500"
555
"55,000"
"555,000"
"5,550"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:16:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::