แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "(9,632+492)-6,129=?"
  "3,145"
  "3,015"
  "3,010"
  "3,001"
  "3,011"
2. "(7,569/3)+2,102=?"
  "4,639"
  "4,650"
  "4,625"
  "4,600"
  "4,675"
3. "(6,666+3,333)-9,999=?"
  4
  2
  3
  0
  1
4. "(5,307/3)*6=?"
  "10,610"
  "10,614"
  "10,364"
  "10,654"
  "10,600"
5. "(6,393/3)*5=?"
  "10,000"
  "10,655"
  "10,605"
  "10,650"
  "10,600"
6. "(67,951*3)+7,001=?"
  "210,458"
  "210,845"
  "201,658"
  "210,859"
  "210,854"
7. "(17,961*5)+3,692=?"
  "93,497"
  "94,364"
  "93,478"
  "93,546"
  "93,584"
8. "(3,691*5)+7,269=?"
  "25,658"
  "25,694"
  "25,724"
  "25,485"
  "25,639"
9. "2,379+3,999=?"
  "6,598"
  "6,548"
  "6,345"
  "6,378"
  "6,148"
10. "367,900+700,777=?"
  "1,068,677"
  "1,069,369"
  "1,024,365"
  "1,045,254"
  "1,060,699"
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:44:51am