แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การเดือด
การละลาย
การระเหิด
การระเหย
การควบแน่น
2. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของเหลว
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
แก๊ส
ของแข็งและแก๊ส
3. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
เอทานอล
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
มีเทน
แอมโมเนีย
น้ำ
4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การสูบบุหรี่
น้ำกลายเป็นไอ
การสุกของผลไม้
การเผากระดาษ
การทอดไข่
5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การขูดมะพร้าว
การเผากระดาษ
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
6. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
7. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
โพแทสเซียมไนเตรด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
กลูโคส
แอมโมเนียมคลอไรด์
เอทานอล
8. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การกลายเป็นไอ
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเหย
การระเบิด
9. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กิโลจูล
แคลอรี่
กรัม
จูล
กิโลแคลอรี่
10. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
5
3
4
8
2
11. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานไฮเดรชัน
อุณหภูมิห้อง
12. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
ไอเอทิลอีเทอร์
เมทานอล
เอทานอล
น้ำ
ไฮโดรเจน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:31:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::