แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การขูดมะพร้าว
การเผากระดาษ
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
2. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การเดือด
การละลาย
การระเหิด
การระเหย
การควบแน่น
3. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
พลังงานไฮเดรชัน
สิ่งแวดล้อม
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
ระบบ
อุณหภูมิห้อง
4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การสูบบุหรี่
น้ำกลายเป็นไอ
การสุกของผลไม้
การเผากระดาษ
การทอดไข่
5. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
โพแทสเซียมไนเตรด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
กลูโคส
แอมโมเนียมคลอไรด์
เอทานอล
6. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
5
3
4
8
2
7. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
น้ำ
แอมโมเนีย
เอทานอล
มีเทน
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
8. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนมอนอกไซด์
ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
9. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กิโลจูล
แคลอรี่
กรัม
จูล
กิโลแคลอรี่
10. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การกลายเป็นไอ
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเหย
การระเบิด
11. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของเหลว
แก๊ส
ของแข็งและแก๊ส
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
12. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
ไอเอทิลอีเทอร์
เมทานอล
เอทานอล
น้ำ
ไฮโดรเจน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:39:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::