แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
ของเหลว
ของแข็งและแก๊ส
แก๊ส
2. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเบิด
การระเหย
การกลายเป็นไอ
3. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กรัม
กิโลจูล
แคลอรี่
จูล
กิโลแคลอรี่
4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การขูดมะพร้าว
การเผากระดาษ
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเผากระดาษ
การสุกของผลไม้
การสูบบุหรี่
น้ำกลายเป็นไอ
การทอดไข่
6. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิห้อง
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
พลังงานไฮเดรชัน
7. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนมอนอกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
8. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การระเหย
การเดือด
การระเหิด
การละลาย
การควบแน่น
9. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
กลูโคส
เอทานอล
แอมโมเนียมคลอไรด์
โพแทสเซียมไนเตรด
10. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
เอทานอล
มีเทน
แอมโมเนีย
น้ำ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
11. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
3
8
2
4
5
12. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
เมทานอล
เอทานอล
ไฮโดรเจน
น้ำ
ไอเอทิลอีเทอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:18:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::