แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การก่อไฟ
  การขูดมะพร้าว
  การละลายของน้ำแข็ง
  การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
  การเผากระดาษ
2. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
  ของเหลว
  แก๊ส
  ของแข็งและแก๊ส
  เท่าๆกันทุกสถานะ
  ของแข็ง
3. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
  การเดือด
  การละลาย
  การระเหิด
  การระเหย
  การควบแน่น
4. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
  การกลายเป็นไอ
  การหลอมเหลว
  การระเหิด
  การระเหย
  การระเบิด
5. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
  เอทานอล
  โซเดียมไฮดรอกไซด์
  กลูโคส
  แอมโมเนียมคลอไรด์
  โพแทสเซียมไนเตรด
6. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนอกไซด์
  คริปทอน
  ไนโตรเจน
  ออกซิเจน
7. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
  สิ่งแวดล้อม
  พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
  ระบบ
  อุณหภูมิห้อง
  พลังงานไฮเดรชัน
8. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
  3
  8
  2
  4
  5
9. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การสุกของผลไม้
  การสูบบุหรี่
  น้ำกลายเป็นไอ
  การทอดไข่
  การเผากระดาษ
10. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
  ไฮโดรเจน
  เมทานอล
  น้ำ
  ไอเอทิลอีเทอร์
  เอทานอล
11. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
  น้ำ
  แอมโมเนีย
  เอทานอล
  มีเทน
  ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
12. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
  กรัม
  กิโลจูล
  แคลอรี่
  จูล
  กิโลแคลอรี่
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:54:49am