แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การระเหิด
การระเหย
การละลาย
การเดือด
การควบแน่น
2. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การระเหย
การระเหิด
การกลายเป็นไอ
การหลอมเหลว
การระเบิด
3. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
5
3
4
8
2
4. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนมอนอกไซด์
ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
5. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
น้ำ
เอทานอล
ไอเอทิลอีเทอร์
เมทานอล
ไฮโดรเจน
6. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเผากระดาษ
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การขูดมะพร้าว
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
7. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของเหลว
แก๊ส
ของแข็งและแก๊ส
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
8. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิห้อง
พลังงานไฮเดรชัน
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
ระบบ
9. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กิโลจูล
แคลอรี่
กรัม
จูล
กิโลแคลอรี่
10. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
แอมโมเนียมคลอไรด์
โพแทสเซียมไนเตรด
กลูโคส
เอทานอล
11. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
น้ำกลายเป็นไอ
การสุกของผลไม้
การทอดไข่
การสูบบุหรี่
การเผากระดาษ
12. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
เอทานอล
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
มีเทน
แอมโมเนีย
น้ำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:35:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::