แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คริปทอน
ไนโตรเจน
คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน
2. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กรัม
กิโลจูล
จูล
กิโลแคลอรี่
แคลอรี่
3. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การเดือด
การละลาย
การระเหิด
การระเหย
การควบแน่น
4. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
แอมโมเนียมคลอไรด์
กลูโคส
โพแทสเซียมไนเตรด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
เอทานอล
5. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
เอทานอล
มีเทน
แอมโมเนีย
น้ำ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
6. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของเหลว
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
แก๊ส
ของแข็งและแก๊ส
7. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
8
2
3
5
4
8. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานไฮเดรชัน
อุณหภูมิห้อง
9. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
น้ำกลายเป็นไอ
การสุกของผลไม้
การทอดไข่
การสูบบุหรี่
การเผากระดาษ
10. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเบิด
การระเหย
การกลายเป็นไอ
11. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การเผากระดาษ
การขูดมะพร้าว
12. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
เมทานอล
น้ำ
ไอเอทิลอีเทอร์
เอทานอล
ไฮโดรเจน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 5:01:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::