แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
จูล
แคลอรี่
กิโลแคลอรี่
กิโลจูล
กรัม
2. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การหลอมเหลว
การระเหย
การกลายเป็นไอ
การระเหิด
การระเบิด
3. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
2
3
4
8
5
4. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนมอนอกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์
5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การเผากระดาษ
การขูดมะพร้าว
6. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของเหลว
แก๊ส
ของแข็งและแก๊ส
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
7. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การระเหิด
การระเหย
การละลาย
การเดือด
การควบแน่น
8. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
แอมโมเนียมคลอไรด์
โพแทสเซียมไนเตรด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
เอทานอล
กลูโคส
9. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การสูบบุหรี่
การทอดไข่
น้ำกลายเป็นไอ
การสุกของผลไม้
การเผากระดาษ
10. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
ไฮโดรเจน
เมทานอล
น้ำ
ไอเอทิลอีเทอร์
เอทานอล
11. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
มีเทน
แอมโมเนีย
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
เอทานอล
น้ำ
12. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิห้อง
พลังงานไฮเดรชัน
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
ระบบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 6:25:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::