แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การระเหย
การเดือด
การระเหิด
การละลาย
การควบแน่น
2. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
เอทานอล
โซเดียมไฮดรอกไซด์
แอมโมเนียมคลอไรด์
โพแทสเซียมไนเตรด
กลูโคส
3. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
5
3
8
2
4
4. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กิโลแคลอรี่
กิโลจูล
แคลอรี่
จูล
กรัม
5. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
ไฮโดรเจน
เมทานอล
เอทานอล
น้ำ
ไอเอทิลอีเทอร์
6. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
อุณหภูมิห้อง
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานไฮเดรชัน
7. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การกลายเป็นไอ
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเหย
การระเบิด
8. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
เท่าๆกันทุกสถานะ
แก๊ส
ของแข็ง
ของเหลว
ของแข็งและแก๊ส
9. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์
คริปทอน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน
10. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การสุกของผลไม้
การทอดไข่
การเผากระดาษ
การสูบบุหรี่
น้ำกลายเป็นไอ
11. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
น้ำ
แอมโมเนีย
เอทานอล
มีเทน
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
12. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การก่อไฟ
การขูดมะพร้าว
การละลายของน้ำแข็ง
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การเผากระดาษ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:16:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::