แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีความสำคัญอย่างไร
เป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ
เป็นแหล่งเงินกู้และเงินฝากที่สำคัญ
เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
เป็นแหล่งการฝากเงินที่สำคัญ
เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
2. สหกรณ์ประเภทใดที่มีสมาชิกประกอบอาชีพในเมือง
สหกรณ์แท็กซี่
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง
3. โรงรับจำนำดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่าอะไร
ธนาคารออมสิน
สถานธนานุเคราะห์
สถานีรถไฟ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
4. บริษัทประกันชีวิตมีความสำคัญอย่างไร
ระดมเงินออมจากประชาชน
ให้กู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุน
ประกันชีวิต
รับฝากเงิน
รับฝากเงิน-กู้ยืมเงิน
5. การกู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์จะใช้สิ่งใดในการค้ำประกัน
บัญชีเงินฝากของธนาคารต่างๆ
รถยนต์
บ้านและที่ดิน
ชีวิต
ตำแหน่งทางราชการ
6. บริษัทเงินทุนทำหน้าที่คล้ายกับหน่วยงานใด
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ธนาคารพาณิชย์
สหกรณ์
บริษัทประกันชีวิต
ธนาคารออมสิน
7. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีแหล่งเงินกู้ยืมในการทำธุรกิจที่สำคัญคือ
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
นายทุน
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
บริษัทเงินทุน บริษัทยืมทุน บริษัทลงทุน
8. แหล่งเงินทุนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คือสถาบันการเงินใด
สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงรับจำนำ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสิน
9. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่สำคัญคือสถาบันทางการเงินใด
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
บริษัทเงินทุน บริษัทยืมทุน บริษัทลงทุน
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
10. การตัดสินใจในรูปของสหกรณ์ ขึ้นอยู่กับใครเป็นสำคัญ
คณะกรรมการ
ผู้จัดการ
เจ้าของสหกรณ์
สมาชิก
ประธาน
11. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมมุ่งช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศโดยมุ่งเน้นช่วยเหลืออุตสาหกรรมประเภทใด
สินค้าทุกประเภท
สินค้าแปรรูป
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตรกรรม
สินค้าOTOP
12. ข้อใดเป็นสถาบันการเงิน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเงินทุน
โรงรับจำนำ
บริษัทประกันชีวิต
ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
13. สหกรณ์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติมากที่สุดคือสหกรณ์ประเภทใด
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์เพื่อการเกษตร
สหกรณ์แท็กซี่
14. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นสถาบันการเงินที่ระดมเงินทุนจากประชาชนด้วยวิธีการใด
ขยายพื้นที่การทำงาน
ออกตั๋วสัญญา
เก็บดอกเบี้ย
เก็บดอกเบี้ยและภาษี
เก็บเงินตราสาร
15. สถาบันการเงินบริษัทเงินทุนมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องใด
ระดมเงินออมจากประชาชน
ให้ดอกเบี้ย
ระดมเงินทุน
ให้กู้ยืม
รับฝากเงิน-กู้ยืมเงิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 3:03:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::