แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. “ถ้าราคาสูงขึ้น จำนวนสินค้าที่เสนอขายย่อมมากขึ้น ถ้าราคาสินค้าลดต่ำลง จำนวนสินค้าที่เสนอขายก็จะลดลง” ตรงกับข้อใด
  ตัวกำหนดอุปทาน
  อุปทาน
  กฎอุปทาน
  อุปสงค์
  อุปสงค์ตลาด
2. แดงซื้อมังคุด 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท ลักษณะดังกล่าวตรงกับข้อใด
  อุปทาน
  ตัวกำหนดอุปสงค์
  อุปสงค์ส่วนบุคคล
  ราคาสินค้าและบริการ
  อุปสงค์ตลาด
3. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
  การรู้เท่าทันสังคมโลก
  การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้ทรัพยากรตามกำลังความสามารถ
  การใช้ทรัพยากรตามความต้องการ
4. ข้อใดเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ของคนในสังคมที่ใช้โทรศัพท์มือถือจนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นต้องใช้มากขึ้น
  ราคาสินค้าและบริการ
  กฎอุปสงค์
  อุปสงค์ส่วนบุคคล
  กรรมวิธีในการผลิต
  รสนิยมของผู้บริโภค
5. ข้อใดตรงกับความหมายของอุปทาน
  แฮมเปิดร้านอาหารตามสั่ง
  ห้างโลตัสขายสินค้าราคาถูกที่สุด
  จินตราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
  ร้านขายข้าวมันไก่เจมส์ขยายสาขาเพิ่มขึ้น
  เบิร์ดร้องเพลงใหม่ล่าสุด
6. ข้อใดหมายถึงอุปสงค์
  แดงอยากซื้อจักรยานเสือภูเขา
  พ่อแดงไปดูรถยนต์รุ่นใหม่ที่โชว์รูม
  แม่แดงอยาดซื้อหม้อหุงข้าว
  พ่อแดงคำนวณเงินที่มีอยู่เพื่อซื้อรถใหม่
  แดงซื้อดินสอ แท่งละ 5 บาท
7. วันนี้มังคุดราคากิโลกรัมละ 55 บาท แดงนำมังคุดออกขายมากถึง 20 กิโลกรัม ลักษณะดังกล่าวตรงกับข้อใด
  อุปทานของผู้ขาย
  ตัวกำหนดอุปทาน
  อุปทาน
  อุปทานของตลาด
  กฎอุปทาน
8. เหตุใดจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  การมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
  ต้องการสินค้าและบริการจำนวนมาก
  การมีสินค้าจำนวนมาก
  การมีความต้องการสินค้าชนิดอื่น
  การต้องการสินค้าและบริการจำนวนน้อย
9. ข้อใดที่มีความสอดคล้องกับกฎของอุปสงค์มากที่สุด
  เมื่อราคาสินค้าคงที่ความต้องการซื้อก็จะคงที่ด้วย
  เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตาม
  เมื่อราคาสินค้าต่ำลงความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตาม
  ไม่ว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงความต้องการสินค้าก็ยังคงเท่าเดิม
  ต้องการซื้อ บริโภค
10. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดปริมาณอุปทานของสินค้าและบริการ
  กรรมวิธีการผลิตสินค้าและบริการ
  ราคาของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
  รสนิยม
  การคาดคะเนของราคาสินค้าและบริการ
  ราคาของสินค้าและบริการ
11. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดปริมาณอุปสงค์ คือข้อใด
  กรรมวิธีในการผลิต
  รายได้ของผู้บริโภค
  ราคาสินค้าและบริการ
  ฤดูกาล
  รสนิยมของผู้บริโภค
12. ถ้าราคาสินค้าลดลง ปริมาณที่ผู้ซื้อจะซื้อสินค้ามากขึ้น หรือเมื่อราคาสูงขึ้น ปริมาณที่จะซื้อสินค้าลดลงและสิ่งอื่นๆอยู่คงที่ ตรงกับข้อใด
  กฎอุปสงค์
  ตัวกำหนดอุปสงค์
  อุปทาน
  อุปสงค์ตลาด
  กฎอุปทาน
13. ข้อใดไม่ใช่ตัวกำหนดอุปทานของสินค้า
  รสนิยม
  รายได้ของผู้บริโภค
  ราคาของปัจจัยการผลิต
  การคาดคะเนของราคาสินค้า
  กรรมวิธีการผลิต
14. ความต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าและบริการในราคาที่กำหนดและสามารถซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้ตรงกับข้อใด
  อุปทาน
  อุปสงค์ส่วนตัว
  อุปสงค์
  กฎอุปสงค์
  กฎอุปทาน
15. ความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการของมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์ คือข้อใด
  กฎอุปทาน
  กฎอุปสงค์
  อุปสงค์
  อุปทาน
  ตัวกำหนดอุปสงค์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:21:58am